1 Pedro 3:7

7Hikaw ya lalaki etaman, ay dapat yon galangên haka lugurên ya ahawa yo ha pamilalamo yo, ta alwan makhaw ya lawini lan babayi, haka dinyanan hila etaman ni Apo Namalyari hên biyay ya ayn angga. Dapat yon daygên ya habayto, ta êmên ayn makahabkol ha panalangin yo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More