1 Pedro 4

1Gawan hadyay kairapan ya nadanasan ni Apo Jesu-Cristo hên atsi ya di ha luta, ay dapat tamo êt hên ilêan ya sarili tamo hên têêhên ya kairapan, ta no ihundo tamoy pamanhumonol kan Apo Namalyari, angkatanam tamo man ya kairapan, ay mapaptêgan ya tinalibatokan tamoy kasalanan. 2Paubat amêhên angga ha matsi kitamo, ay honolên taminay kalabayan ni Apo Namalyari. Alway nan sarili tamon kalabayan ya mahonol. 3Hukad anay panaon ya hinayang tamo ha pamanyag karawakan, ya nanad ha andaygên lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ya nanad ha pamanyag karawakan kalabayan lawini hên ayn pamagpigil ha sarili, pamaglahing, pamakilahing hên ayn têgên, kapaparêng-êy ya dyag ha pamagsimba ha alwan pêtêg ya diyos. 4Ampag-êpapah hilay ayn paniwala kan Apo Namalyari, no awta a kaw na ampakilamo kanla ha pamanyag karawakan kalabayan lawini hên ayn pamagpigil ha sarili, kabay anhiraên la kaw. 5Noa, lano tumbahan hila ta kiarap hila kan Apo Namalyari, ta nakal-an yan hatolan ya hilay angkabiyay pon, haka hilay natsi. 6Kabay impamwang etaman Ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo kanlan natsi, ta êmên hila makapaghêhê ha kasalanan la, haka mamiyay hên ayn angga hên nanad kan Apo Namalyari, natsi man ya lawini la hên nanad ha lawini hên balang miha. 7Marani ya anggaan hên luta, kabay pakataniêhên yoy nakêm yo, êmên yo mapigil ya sarili yo, ta êmên makapanalangin kaw hên mangêd. 8Igit ha kal-atan, ay dapat milulugud kaw hên boon nakêm, ta no milulugud kitamo, ay panay kitamon ampamatawad. 9Pakahigla kaw hên mamahowên kanlan patêl ha Panginoon. 10Hino-hino kay na hên ya galing haka kamwangan ya indin ni Apo Namalyari ha balang miha. Kabay dapat tamon gamitên ya habayto ta êmên mapakinabangnan lan patêl tamo ha Panginoon. 11Hinoman kantamo ya dinyanan galing hên manoro, ay dapat pakaihipên ya habaytoy an-itoro tamo ay habi ni Apo Namalyari. Hinoman kantamo ya dinyanan nan galing hên maghuyo, ay dapat maghuyo ha hêkaw ya an-idin ni Apo Namalyari kantamo, ta êmên masimba hi Apo Namalyari gawan kan Apo Jesu-Cristo ha kaganawan dyag tamo. Puriên hi Apo Namalyari ya makapangyarihan hên ayn angga. Amen. 12Anlugurên kon patêl ha Panginoon, paan kaw mag-êpapah ha hadyay kairapan hên pamanubuk ya angkaranasan yo, ta habayto ay taganán angkalyari ha ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. 13Paan kaw mag-êpapah, noa, humigla kaw, ta angkaranasan yoy hadyay kairapan ya nanad ha nadanasan ni Apo Jesu-Cristo, ta êmên kaw humigla lano, haka man-angaw kaw gawan ha kahiglaan yo, ha pamipamwang ya kapahilêw ya panga-Diyos na. 14Iningalwan kaw no gawan ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo ay main maghabin pamanira kamoyu, ta ya labay habiên hên habayto, ay atsi kamoyu ya makapangyarihan ya Espiritu ni Apo Namalyari. 15Paan kaw mamatsin kapareho, o manakaw, o manyag kaatag pon ya karawakan, o makiêmên ha alwan dapat pakiêmênan. Ta usto ya pairapan kaw no manyag kaw hên êmbayro. 16Noa, paan kaw marêng-êy no makaranas kaw hên pamagdusa gawan ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo, nokay puriên yo hi Apo Namalyari, gawan hikaw ay ambalayên hên kalamo lan ampaniwala kana. 17Ta nilumatêng ya panaon hên pamanatol ni Apo Namalyari, haka hikitamo ya atsi ha pamilya na, ay una hên hatolan. No hata kairapan ya angkaranasan tamo, ay umpisan pamanatol, ay kapalimo taganá ya malyari kanlan a anhumonol ha Mangangêd ya Habi ya ubat kan Apo Namalyari! 18Êmên ya di ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat na: “No kairapan ya angkaranasan lan miligtas, ya mahonol kan Apo Namalyari, ay hino baytoy malyari kanlan mapanyag kasalanan, ya alwan maka-Diyos!” 19Kabay no ampakaranas kaw hên kairapan gawan ha kalabayan ni Apo Namalyari, ay ihundo yoy pamanyag yo hên kangêran, haka ipatsiwala yoy sarili yo kanan nanyag kamoyu, ya a ampamaulay kamoyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\