1 Tesalonica 1

1Hiko hi Pablo, kalamo ko hi Silas haka hi Timoteo ya ampipangumusta kamoyu ya patêl ha Panginoon ya atsi ha Tesalonica, ya angkapi-tsi-tsipon gawan ha ampaniwala kaw kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo, haka kan Panginoon Jesu-Cristo. An-ihalangin naên kaw ya dyanan kaw hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan kaw ni Apo Namalyari. 2Panay kay ampahalamat kan Apo Namalyari gawan ha paniwala yo, haka panay naên kaw an-ihalangin. 3An-ipagpahalamat naên ya dyag yo, gawan paniwala yo, ya pamagpagal yo ha pamanawop ha kapareho yo, gawan pamanlugud yo, haka ya pamagtêêh yo ha ampanalanghang kamoyu, gawan angkasigurado yo ya mag-orong ya hi Panginoon tamon Jesu-Cristo. 4Patêl ha Panginoon, anlugurên na kaw ni Apo Namalyari, ta muwang naên ya pinili na kaw hên mag-in kana, 5ta ya Mangêd ya Habi ya ampaniwal-an naên, ay impamwang naên kamoyu ha kapangyarihan nan Espiritu ni Apo Namalyari. Hên atsi kay bahên, ay nahêlêk yo etaman ya pamimiyay naên ha ikakangêd yo. 6Haka tinoto yo kay boy tinoto yo hi Panginoon. Ta dinanan yo man ya hadyay pamairap ubat kanlan a ampaniwala, ay tinanggap yo ya Mangêd ya Habi ya intoro naên kamoyu hên main kahiglaan ya ubat ha Espiritu ni Apo Namalyari. 7Kabay hikaw ay nag-in alimbawa kanlan ampaniwala kan Apo Jesus ha probinsyan Macedonia haka ha probinsyan Acaya. 8Alwan bêngat ha probinsyan Macedonia haka ha probinsyan Acaya, noa, ha ayri man ya logal ay namwangan lan tawo ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesus gawan pamimiyay yo haka paniwala yo kan Apo Namalyari. Kabay a naên kailangan habiên kanla ya tungkol kamoyu. 9Ta hila ya ampamipamwang no ay-êmên yo kay tinanggap. Hila êt ya ampamipamwang no ay-êmên yon intêgên ya pamagsimba yo ha alwan pêtêg ya diyos, ya mana yon pinuri, ta êmên yo simbaên hi Apo Namalyari ya mantêg ya Diyos, ya angkabiyay. 10An-ipamwang la êt no ay-êmên yon pan-êngganan ya pamag-orong hên anak na, ya hi Apo Jesus, ya mangubat ha langit. Hiyay biniyay oman ni Apo Namalyari haka hiya etaman ya ampamiligtas kantamo ha parusa ya lumatêng ya ubat kan Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\