1 Timoteo 1

1Hiko hi Pablo ya ampanulat hên hatsi, ya mihay apostol ni Apo Jesu-Cristo. Hikoy in-utoh ni Apo Namalyari, ya mamiligtas kantamo, haka ni Apo Jesu-Cristo ya ubatan hên kasiguradoan tamo hên tungkol ha arapên tamo. 2Anhulatan kata Timoteo, ya pêtêg kon anak ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo. An-ihalangin kata ya dyanan ka dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan ka dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo. 3Labay kon mabalag ka pon ha balayan Efeso, nanad ha pinakihabi ko kamo hên nammita ko ha probinsyan Macedonia, gawan main ungno ya ampaytoro hên alwan pêtêg. Dapat mo hilan paghabyanan, ya itêgên lay paytoro la. 4Habyanan mo hila ya a la dayi hayangên ya panaon la ha ayn kapukatan pamakiistorya hên tungkol ha istorya ya didinyag bat, haka hên tungkol ha paylistaan hên ninuno la ya pangubatan hên hubakan. Habayto, ay a ampakataniêh hên paniwala tamo kan Apo Namalyari. 5Habyanan mo hila, ta êmên hila mag-orong ha pamanlugud ya ubat ha mangêd ya nakêm, ha malinis ya konsinsya, haka ha naahig ya paniwala kan Apo Jesu-Cristo. 6Habaytoy ampaytoro hên alwan pêtêg, ay ahinan ampanlugud hên êmbayro, ta ampiistorya hila hên ayn kapukatan. 7Labay la hên mag-in mánoron Kautuhan ni Apo Namalyari, noa, a la agyu, ta a la angkaintindihan ya panhabiên la. A la êt angkaintindihan ya an-ipilit lan pêtêg. 8Muwang tamo ya mangêd ya Kautuhan ni Apo Namalyari no honolên tamo ya labay lan habiên. 9Muwang tamo ya Kautuhan na, ay alwan para kanlan mahonol kana, noa, para kanlan alwan mahonol kana, haka para kanlan mapanalanghang, haka para kanlan mapanyag kasalanan, haka para kanlan ayn limo kan Apo Namalyari, haka para kanlan mapanuboy, haka para kanlan mapamatsin toa la anggan kaatag ya tawo. 10Habaytoy Kautuhan ay para êt kanlan nanad aho ya makitakêh ha kapareho lan lalaki o babayi o ha anak. Habaytoy Kautuhan ay para êt kanlan manlipot, haka para kanlan malaram, haka para êt kanlan malaram ya tistigos ha kaso, haka para kanlan anhumalanghang ha kaganawan pêtêg ya toro, 11ya pamanhumonol ha Mangêd ya Habi ya ubat kan Apo Namalyari ya makapangyarihan, haka hêpat tamon simbaên. Impatsiwala na kangko hên ipamwang ya habaytoy Mangêd ya Habi. 12Ampahalamatan ko hi Panginoon tamon Jesu-Cristo ya ampamataniêh hên ihip ko, ta êmên ko madyag ya an-ipadyag na kangko. Ampahalamatan ko ya etaman gawan pinili na ko, haka intad na ko hên mapaypaniwal-an hên hato. 13Agyan hinalanghang ko ya, minusmus ko ya man, haka agyan pinairapan ko ya hên hato, ay iningalwan na ko ni Apo Namalyari gawan êndat kon pandaygên koy kalabayan na, gawan a ko pon ampaniwala kan Panginoon Jesu-Cristo. 14Ya ayn kapantag ya ingalo na kangko, ay a ko makwan maihip, ta hiko, ay dinyanan nan paniwala, haka pamanlugud ya ubat kan Panginoon Jesu-Cristo. 15Pêtêg ya habaytsi ya anhabiên ko, ya dapat pakapaniwal-an hên balang miha. Hi Panginoon Jesu-Cristo, ay nilumatêng di ha luta, ta êmên na iligtas hilay makasalanan, haka hiko ya pinakanarawak ha kal-atan makasalanan. 16Noa, iningalwan ako ni Apo Namalyari, ta êmên na impahêlêk ha balang miha no ay-êmên angga ya pamagtêêh ni Panginoon Jesu-Cristo ha pinakanarawak ya tawo, ta êmên hikoy mag-in alimbawa kanlan maniwala kana, ya madyanan hên biyay ya ayn angga. 17Puriên haka galangên ya hên ayn angga, ya kamiha-mihaan poon tamo hi Apo Namalyari, ya ayn ubatan haka ayn angga. A ya matsi haka a ya mahêlêk hên mata tamo. Amen. 18Timoteo, anak ko, ipatsiwala ko kamo ya hata utoh hên nanad ha impapapêt ni Apo Namalyari ya tungkol kamo, kanlan poon lan angkapi-tsi-tsipon hên pinaluntoan la kan gamêt la, hên in-utoh la kan maypamwang hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo. Pakaihipên moy hatoy hinabi la ya tungkol kamo ya mamahigla kamo ha paglaban mo ha anhumalanghang ha kaptêgan. 19Pakataniêhên moy paniwala mo, haka pakalinisên moy konsinsya mo, ta main kaatag ya ayn konsinsya, gawan a la anggilamên ya an-ipaihip hên kangêran nakêm la, kabay nahira ya paniwala la. 20Kalamo lan habaytsi hilan Himeneo haka hi Alejandro. Impaulay ko hilay na pon kan Satanas ta êmên hilay nan tunggên hên manalanghang kan Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\