1 Timoteo 3

1Pêtêg ya habaytsi ya nakahulat: No hinoy labay mamaala ha pami-tsi-tsipon lan patêl ha Panginoon, ay mangêd ya pan-ihipên nan daygên. 2Ya ampamaala ha pami-tsi-tsipon lan patêl ha Panginoon, ay dapat a manyag hên kasalanan. Dapat mimihay ahawa nan bêngat, haka mapamigil ha sarili. Dapat alwan magulo ya biyay na, êmên ya galangên hên kaatag. Kailangan nahawang ya ihip na, no main maniraw ha bali na, haka kailangan magaling yan manoro. 3Dapat a ya mapamminêm alak, kailangan maaypa ya nakêm, dapat alwa yan mahuluk, haka dapat alwa yan kamata hên pera. 4Dapat mangêd ya pamaala na ha pamilya na, haka kailangan yan galangên hên maának na. 5Ta no a na muwang hên mamaala ha pamilya na, ay-êmên na mapamaalaan hilay patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon? 6A ya malyari hên mamaala no babayo yan ampaniwala ha Panginoon, ta kayno magmahlay ya, haka ya parusaan ni Apo Namalyari hên nanad ha dinyag na kan Satanas, ya pinarusaan hên nagmahlay ya. 7Ya mamaala ha pami-tsi-tsipon hên patêl ha Panginoon, ay kailangan galangên etaman lan a pon nagpalokop ha Panginoon. No alwan êmbayro, ay kayno pintasan ya, haka ya marakêp ni Satanas. 8Hilay ampanawop ha pami-tsi-tsipon ay kailangan etaman hên main mangêd ya ugali, alwan malaram, alwan mapamminêm alak, haka alwan kamata hên pera. 9Kailangan nataniêh ya paniwala la kan Apo Namalyari haka malinis ya konsinsya la. 10Bayo piliên hilay manawop ha pami-tsi-tsipon, ay dapat hêlkên pon no main hilan pamagkulang kan Apo Namalyari. 11Ya ahawa la etaman, ay dapat mangêd ya ugali, a la dapat honolên ya narawak ya kalabayan hên lawini la, haka dapat mapaypaniwal-an hila, haka dapat alwan maghabi hên ikahira. 12Dapat mimihay ahawa lan ampanawop ha pami-tsi-tsipon, haka dapat mangêd ya pamamaala la ha pamilya la. 13Hilay mangangêd ya ampanawop ha pami-tsi-tsipon, ay galangên, haka makhaw ya nakêm la hên mámipamwang ya tungkol ha paniwala la kan Apo Jesu-Cristo. 14Kaban ampanulat akon hatsi, ay an-ihipên ko ya a mabuyot, ay hirawên kata dayi. 15Noa, no a ko kamot hên makabita, ay mabáha mo di ha hulat ya dapat mag-in ugalin pamilya ni Apo Namalyari, ya angkabiyay. Hikitamoy ampaniwala kana, ay pinakatarêk hên kaptêgan hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 16Kapapaêpapah hên taganá ya paniwala tamo: Impamwang ni Apo Namalyari kantamo ya hi Panginoon Jesu-Cristo, ay nag-in tawo, haka pinaptêgan nan Espiritu ni Apo Namalyari ya hiya, ay ayn kasalanan, haka hiyay nahêlêk lan anghel ni Apo Namalyari. Hiyay impamwang ha balang bansa. Hiyay pinaniwal-an hên tawo ha boon luta, haka hiyay gintan ha langit hên mamaala hên kalamo ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\