1 Timoteo 5

1Alwa mon paghabyanan hên mahakit ya matoa kamo. Noa, pakihabian mo hilan nanad tatang mo. Haka hilay alwa pon toa ya lalaki, ay itad mon ali mo. 2Itad minan indo mo hilay toay babayi, haka hilay alwa pon toa ya babayi, ay arapan mo hên malinis ya ihip hên nanad ha ali mo. 3Galangên haka hawpan mo hilay babayi ya bawo ya ayn kaatag ya pangwanan ikabiyay. 4Noa, no main babayin bawo ya main anak o apó, ay hila pon ya dapat hên manawop kana hên mamayad utang nakêm la ha toa la, ta habayto ay kalabayan ni Apo Namalyari. 5Ya babayin bawo, ya ayn pamilya ya manawop kana, ay ampagtsiwala kan Apo Namalyari, kabay allo-yabi yan ampangihalangin hên kailangan na. 6Noa, ya babayin bawo ya panay ampanyag pansarili nan kalabayan, ay agyan angkabiyay ya, ay nanad yay nan natsi. 7Ipamwang mo kanla ya habaytoy utoh, ta êmên ayn maipintas kanla. 8No main kamoyu ya a ampanayhay hên pamilya na o kaatag ya kamag-anak na, ay antalibatokan nay paniwala na kan Apo Namalyari, haka narawak ya ha mihay a pon ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. 9Hilay babayi ya bawo ya hawpan mo, ay hilay main anêmapoy taon o patag-ay, ya minghan bêngat nag-ahawa. 10Dapat mamwangan hila ha kangêran dyag la, ya nanad ha kangêran hên pamakahlay lan anak la, kahiglaan lan namahowên hên naniraw kanla, kaaypaan nakêm lan nanawop ha kapareho lan ampaniwala, pamanawop la ha kaatag pon ya nangailangan, haka panay hilan nanyag kangêran. 11Hilay babayi ya bawo ya anak pon, ay a mon ilamo ha mantêg ya bawo ya main nanan anêmapo ya taon, ta kayno mag-ahawa hilan oman haka liwaan lay pangako la kan Apo Jesu-Cristo. 12Ta no nagpangako hila ya kakapag ni Apo Jesu-Cristo ya huyuên la, bayo mag-ahawa hila, ay main hilan pamagkulang kan Apo Namalyari. 13Ta kayno mag-in mabarog hilay na. Ta maniraw-hiraw hila tana hên ayn kapukatan, mag-in mayakaw, haka makiêmên ha biyay hên kaatag. 14Ya mangêd, ay mag-ahawa hila tanan oman, manganak hila, haka pansinên lan mangêd ya pamilya la, ta êmên ayn hilan mahabi kantamo ya kapatsi tamo. 15Hinabi koy habayto ta main kaatag ya babayi ya bawo ya naamuyot ni Satanas. 16Kabay, no main babayi ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya main kamag-anak ya babayi ya bawo, ay dapat nan hawpan ya habaytoy bawo, ta êmên a ya mag-in pabyat kanlan ampaniwala, haka mahawpan la tanay babayi ya bawo ya ayn kamag-anak. 17Atagan yon mangêd hilay toa ya magaling hên ampamaala kamoyu, lalo hilay mánoro haka mámipamwang hên habi ni Apo Namalyari. 18Ta êmên ya di ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, “Paan yon pêthên ya bêbêy hên baka no ampanggiêk ta êmên ya kaêkan.” Nakahulat êt: “Ya ampag-obra, ay dapat bayaran.” 19Alwa mon tanggapên ya an-ibara ha mihay toa ya ampamaala kanlan patêl ha Panginoon no ayn lowa o tatloy manistigos. 20Noa, ha arapan lan kal-atan tawo, ay habyanan mo hilay panay hên ampamihundo hên manyag kasalanan, ta êmên hila malimwan ya kaatag. 21Ha arapan ni Apo Namalyari, ha arapan ni Apo Jesu-Cristo haka ha arapan lan banal ya anghel, ampakapakihabi ko kamo, ya dapat mon honolên ya hata hinulat ko, haka dapat pipantayên moy pamanlêk mo ha balang miha. 22Alwa mon bêngat ipalunto ya gamêt mon ihalangin hên dyanan kapangyarihan hên mamaala ha a mon muwang, ta no main yan kasalanan, ay kayno ilamo ka ha kasalanan. Pakarayo ka ha kaganawan narawak. 23Alwan bêngat hên lanêm ya inêmên mo, noa, minêm ka êt hên pêrad ya alak, ya makahawop ha bitoka mo haka gawan panay kan ampaghakit. 24Ya kasalanan hên kaatag, ay angkahêlêk amêhên, haka muwang tamo ya maparusaan hila, noa, ya kasalanan lan kaatag êt, ay a pon angkahêlêk. 25Êmbayro êt ya main mangangêd ya dyag ya angkahêlêk amêhên, haka main kaatag ya mangangêd ya dyag ya mahêlêk lano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\