1 Timoteo 6

1Hilay ipoh ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay dapat lan galangên ya amo la, ta êmên ayn mamintas kan Apo Namalyari haka ha an-itoro tamon nagpalokop kana. 2No ya amo la, ay kapareho lan ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay a la dapat ihipên, ya a la kailangan hên galangên ya amo la, gawan hila ay kapareho lan ampaniwala. Noa, dapat pakikwanan lan huyuên hên mangêd ya amo la, ta ya makinabang hên pagal la, ay kapareho lan ampaniwala ya anlugurên la. Habayto ya pakikwanan mon itoro bahên. 3No main bahên ya ampanoro hên kaatag ya toro, ya alwan pareho ha pêtêg ya habi haka toro ni Panginoon tamon Jesu-Cristo ya tungkol ha pamimiyay ya maka-Diyos, 4ay hiyay mapagmahlay, haka ayn yan minúwang. Labay-labay na tana hên makihubak, haka magdebate hên tungkol ha habi. Ya êmbayroy dyag ay pangubatan hên karidyaan, hubakan, pamaghabi ya maniran kapareho, haka narawak ya êlêp ha kapareho. 5Habayto ay pangubatan êt hên ayn anggay pa-tsian lan ampangihip hên alwan mangêd, ta a la muwang ya kaptêgan, ta êndat la no yumaman hila ha paniwala la kan Apo Namalyari. 6Pêtêg ya mahlay ya pakinabang tamo no ampaniwala kitamo kan Apo Jesu-Cristo, haka no mahigla kitamo, hinoman ya angkalyari ha biyay tamo. 7Hên ubat kitamo ha bitokan indo tamo, ay ayn kitamon kalga, haka pamilbêng la kantamo, ay ayn kitamon magêtan. 8Kabay dapat mahigla kitamo tana, no main kitamon maêkan haka maitakop. 9Noa, hilay kamata hên pera, ay matukso haka maamuyot ha hino-hino kay na hên ya narawak ya kalabayan ya maniran biyay la haka mamigtan kanla ha impiyerno. 10Ta ya pamag-in kamata hên pera, ay ampangubatan hên kaganawan karawakan. Main tawo ya kamata hên pera, ya nangaalihan paniwala kan Apo Jesu-Cristo haka panay kalungkutan ya anlumatêng kanla. 11Noa, hika, Timoteo, ya ampaghuyo kan Apo Namalyari, ay dayuán moy êmbayro ya dyag. Pakikwanan mon mag-in mahonol kana. Ihundo moy paniwala mo kan Apo Jesu-Cristo, haka ya pamanlugud mo ha kapareho mon ampaniwala. Têêhên moy kairapan, haka magpakaaypa kan ihip. 12Pakataniêhên moy paniwala mo, haka magpakahipêg kan maghuyo kan Apo Jesu-Cristo. Pakikwanan mon mag-in nanad hên nakihali-tagtagan ha puwayuan, ya iubuh nay hêkaw na êmên ya manambut. Ta pinili ka ni Apo Namalyari hên dyanan kan biyay ya ayn angga, hên impamwang mo ha arapan hên kal-atan tawo, ya ampaniwala ka kan Apo Jesu-Cristo. 13Ha arapan ni Apo Namalyari, ya ubatan biyay hên kaganawan angkabiyay, haka ha arapan ni Apo Jesu-Cristo ya naghabin kaptêgan ha arapan ni Poncio Pilato, 14ay ampaka-pakihabi ko kamo, ya dapat mon honolên ya habaytoy inungkat ko hên main naahig ya paniwala, ya ayn kapintasan angga ha pag-orong ni Panginoon Jesu-Cristo. 15Ya pag-orong na, ay atsi kan Apo Namalyari, ya hêpat tamon puriên, ya makapangyarihan ha kaganawan ari, haka ha kaganawan panginoon ya main tungkulan. 16Hiyan bêngat ya a matsi, haka hiyan bêngat ya atsi ha kahawangan ya a makwan pakaranian hên hinoman. Ayn êt nakahêlêk kana, haka ayn taganán makahêlêk kana. Hiya ya makapangyarihan ya puriên haka galangên hên ayn angga. Amen. 17Iutoh mo hilay mabandi di ha luta, hên paan hilan magmatag-ay, haka paan lan ihipên ya pera la ay makapiligtas kanla, ta a magbuyot ya habayto. Noa, dapat lan paniwal-an hi Apo Namalyari ya ampam-i kantamo hên ikahigla tamo gawan hiyay alwan maimot. 18Iutoh mo hilay mabandi hên panay hên manyag kangêran. Dapat panay hilan nakal-an hên mam-i kanlan ampangailangan. 19No êmbayro ya daygên la, ay madyanan hilan mangêd êt ha bandi ha langit, gawan madyanan hilan kasiguradoan ya lumatêng ya allo, ay madyanan hilan pêtêg ya biyay hên kalamo ni Apo Namalyari. 20Timoteo, anak ko, pakaillagan moy impatsiwala kamo. Dayuán moy pamakiistorya ya ayn kapukatan, ya a na labay ni Apo Namalyari. Êndat lan kaatag no mapangwanan kamwangan ya habayto. 21Main ampaghabi ya main hilan kamwangan ya nanad êmbayro, kabay naalihan hilan paniwala kan Apo Jesu-Cristo. Ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\