1 Timoteo 6:17

17Iutoh mo hilay mabandi di ha luta, hên paan hilan magmatag-ay, haka paan lan ihipên ya pera la ay makapiligtas kanla, ta a magbuyot ya habayto. Noa, dapat lan paniwal-an hi Apo Namalyari ya ampam-i kantamo hên ikahigla tamo gawan hiyay alwan maimot.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More