2 Corinto 1

1Hiko hi Pablo ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in apostol ni Apo Jesu-Cristo. Kalamo ko di hi Timoteo, ya patêl tamo ha paniwala. Ampanulat ako hên habaytsi kamoyun patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha balayan Corinto haka kamoyu ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ha boon probinsyan Acaya. 2An-ihalangin naên kaw ya dyanan kaw dayi hên kapatêkbêkan, haka ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo. 3Puriên tamo hi Apo Namalyari, ya Tatang ni Panginoon tamon Jesu-Cristo. Hiyay pinangubatan hên ingalo haka pamitalaba ya ayn kapantag. 4Antalabaên na kitamo ha kaganawan kairapan tamo, ta êmên makatalaba kitamo êt hên kaatag, hên nanad ha pamitalaba na kantamo. 5No ay-êmên ya hadyay pamairap kannaên, gawan ha pamakimiha naên kan Apo Jesu-Cristo, ay êmbayro etaman ya pamitalaba na kannaên. 6Ya hadyay kairapan ya andanasên naên haka ya pamairap kannaên ha pamanoro hên habi ni Apo Namalyari, ay ha ikakangêd haka ha ikaligtas yo. Ha pamitalaba na kannaên ni Apo Namalyari, ay makapaytalaba kay etaman kamoyu, ta êmên yo matêêh ha parehon pamairap ya ampagtêêhan naên. 7Angkasigurado naên ya ihundo yoy paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo, ta muwang naên no pairapan kaw man, hên nanad kannaên, ay talabaên na kaw etaman ni Apo Namalyari, hên nanad ha pamaytalaba na kannaên. 8Patêl ha Panginoon, labay naên hên mamwangan yoy hadyay pamairap kannaên, hên atsi kay ha probinsyan Asia. Êndat naên no matsi kay, ta pêrad tanan a naên matêêh ya habayto. 9Taganán êndat naên no nilumatêng ya anggaan biyay naên. Nalyari ya habayto ta êmên kay a pahimala ha kagalingan naên, noa, kan Apo Namalyari bat, ya ampam-in biyay kanlan natsi. 10Hiyay namiligtas kannaên ha kamatsan, haka hiya pon êt ya ampamiligtas kannaên. Angkasigurado naên ya iligtas na kay ha kaganawan ya mamatsi kannaên. 11Ihundo yo dayi ya pangipanalangin yo kannaên, ta êmên mal-at ya magpahalamat kan Apo Namalyari gawan ha pamakibat na hên pangipanalangin kannaên hên kal-atan. 12An-ipagmahlay naên, ya malinis ya konsinsya naên ta ayn pagbabara, haka panay main kaptêgan ya dinyag haka hinabi naên ha balang miha, lalon-laloy na kamoyu. Habaytoy alwan gawan ha sarili naên kamwangan, noa, gawan ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari. 13Ta ya an-ihulat naên kamoyu, ay ayn kaatag no alwan ya agyu yon bahaên haka maintindihan. Amêhên ay a yo pon mantêg hên angkaintindihan ya ugali naên, noa, dayi maintindihan yoy nan mangêd, ta êmên ha pamag-orong ni Panginoon Jesu-Cristo, ay maipagmahlay yo kay haka maipagmahlay naên kaw etaman. 15Gawan angkasigurado ko ya an-ipagmahlay yo kay, ay naihipan ko hên haton una ya hirawên kataw bahên hên katalwa, ta êmên katalwa kataw mapahigla. 16Naihipan kon magdann ako bahên ha pamaniraw ko di ha probinsyan Macedonia, haka ha pamag-orong hên ubat di, ay magdann kina êt dayi bahên, ta pahawop ako ha kailangan ko ha pamanlumagay ko ha probinsyan Judea. 17Gawan ha a ko nagdann bahên ha pamaniraw ko di ha probinsyan Macedonia, ay kayno êndat yon bat ampangoman ya ihip ko, hên nanad kanlan ayn limo kan Apo Namalyari ya bat hên maghabi hên awo hên a la tuparên. 18Tapat hi Apo Namalyari, haka tapat kay etaman. A kay ampaglaram. 19Taganán a ya balingbing hi Apo Jesu-Cristo, ya anak ni Apo Namalyari, ya impamwang naên ni Silvano haka hi Timoteo kamoyu, ta panay nan antuparên ya pangako na. 20Hi Apo Jesu-Cristo ay nanupad hên balang impangako ni Apo Namalyari, kabay ampakapaghabi kitamo hên “Amen” ya labay habiên “taganán pêtêg ya habayto” no puriên tamo hi Apo Namalyari gawan kan Apo Jesu-Cristo! 21Hi Apo Namalyari ya ampamataniêh hên paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo, haka hiya ya namili kantamo hên maghuyo kana. 22Hiya êt ya namahapat kantamo hên Espiritu na, ya nanad tatak, ya pamaptêg ya kana kitamo. Haka gawan ampaidi ya kantamo ya Espiritu na, ay angkasigurado tamo ya tuparên nay kaganawan impangako na kantamo. 23A ko pon naniraw bahên kamoyu ha Corinto amêhên, ta êmên ko a makapaghabi hên ikahakit hên nakêm yo. Muwang ni Apo Namalyari ya pêtêg ya an-ihulat ko, ta muwang nay laman hên nakêm ko! 24Alwan ha labay naên hên mamiutoh kamoyu no hino ya dapat yon paniwal-an, ta muwang naên ya nakataniêh kaw na ha paniwala. Ya labay naên bat, ay hawpan kaw, ta êmên kaw mag-in mahigla ha pamimiyay yo ya hêpat ha mantêg ya pamanhumonol kan Apo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\