2 Corinto 12

1Angkapilitan akon maglambung, ayn man kapukat-pukat ya paglambung. Ipaglambung ko amêhên, ya impahalumata haka ya impaihip kangko hên Panginoon. 2Main akon kilala ya lalaki ya main pakikimiha kan Apo Jesu-Cristo. Nakalabah ya mapo boy apat ya taon hên hiyay gintan ha ikatlon langit, ya ampaidyanan ni Apo Namalyari. A ko muwang no kalamo ya lawini na o no espiritu nan bêngat. Hi Apo Namalyarin bat ya ampakamwang hên habayto. 3Omanên kon ihulat, ya hiyay gintan ha Paraiso, ya ampaidyanan ni Apo Namalyari. A ko muwang no kalamo ya lawini na o no espiritu nan bêngat. Hi Apo Namalyarin bat ya ampakamwang hên habayto. 4Bayro ha langit ya ambaêgên Paraiso, ay main yan nagilam ya a makwan ipamwang ha kaatag, haka binawal êt ni Apo Namalyari hên ipamwang. 5Nakal-an akon ipaglambung ya habaytoy lalaki. A ko ipaglambung ya sarili ko, noa, ipaglambung kon bat ya ayn akon madyag ha sarili kon hêkaw haka galing. 6No labay kon maglambung, ay a ko maghabi hên nanad pamaghabin ayn minúwang, ta panay pêtêg ya anhabiên ko. Noa, a ko maglambung, ta a ko labay hên itag-ay ko hên igit ha dapat. Labay kon mamwangan ako gawan ha kangêran dyag ya angkahêlêk ha biyay ko haka gawan ha angkagilaman la ha toro ko. 7Ta êmên ko a ipagmahlay ya kapapaêpapah ya impahêlêk ni Apo Namalyari kangko, ay pinaulayan nan hikoy pairapan hên in-utoh ni Satanas ya nanad diwi ha lawini ko ya taganán a mialíh. 8Katatlo kon impanalangin ha Panginoon ya alihên na ya habayto. 9Noa, wana kangko, “Hukad ya pangingalo ko kamo ta êmên mo matêêh ya habayto, haka lalon mamwangan ya kapangyarihan ko no ayn kan sarilin hêkaw haka galing.” Ya pamagkulang ko ha sarilin hêkaw haka galing, ay yabay ya tana ya an-ipaglambung ko, ta êmên mahêlêk kangko ya kapangyarihan ni Apo Jesu-Cristo. 10Kabay napatêkbêk ya nakêm ko, no gawan ha pamaghuyo ko kan Apo Jesu-Cristo, ay angkaranasan ko ya kakulangan ha sarili kon hêkaw haka galing, o pammusmus, o kairapan, o hadyay pamairap, o ya kapapotog. Ta no ayn akon sarilin hêkaw haka galing, ay ampakhawên ako ni Apo Jesu-Cristo. 11No ya pamanulat ko ay nanad pamanulat hên ayn minúwang, ay habaytoy gawan hikaw ya nangipilit kangko hên ipagmahlay ya sarili ko gawan a yo ko an-ipaglaban ha arapan lan ampaghabin apostol hila. A ko ampitawli kanlan habain ya ampagbabaran apostol, ayn ako man hên sarilin kaya. 12Hên haton atsi ko bahên kamoyu, ay namwangan yo etaman ya pêtêg akon apostol, gawan ha hino-hino kay na hên ya kapapaêpapah haka makapangyarihan ya impadyag ni Apo Namalyari kangko. Inhundo koy impadyag na kangko hên main pamagtêêh. 13Parehon bat ya pamanoro ko kamoyu, haka ya pamanoro ko kanlan kaatag ya patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha ayri man ya logal. Mihan bêngat ya alwan pareho, yabay ya a ko nag-in pabyat kamoyu ta a ko nakikwa hên hinoman kamoyu. No êndat yon kasalanan ko kamoyu ya habayto, ay patawarên yo ko. 14No makahiraw ako bahên, ay pantatloy nan pamaniraw koy habayto. Labay kon pataniêhên ya paniwala yo, haka nanad hên hato, ay a ko mag-in pabyat kamoyu, ta alwan pibandian yo, noa, pamanlugud yo ya antapolên ko. Ta hikoy nanad toa yo, haka ya dapat manipon hên para ha anak, ay toa la, alwan anak ya manipon hên para ha toa. 15An-ikahigla kon idin ya kaganawan atsi kangko, anggan sarili ko ha ikakangêd yo. Noa, kayno gawan ha hadyay pamanlugud ko kamoyu, ay pêpêrad ya pamanlugud ya itumbah yo kangko! 16Muwang yo ya a ko nag-in pabyat ha hinoman kamoyu. Noa, main ungno kamoyu ya ampaghabi hên hikaw ya tsinêkmê ko. 17Awta? Tsinêkmê kataw ha hinon kalamo ko ya in-utoh ko bahên? 18Pinakihabian ko hi Tito hên maniraw bahên, haka pinakilamo ko kana ya mihay patêl ha Panginoon. Awta? Hi Tito ya nanêkmê kamoyu? Yarin alwan mimihay pamimiyay naên! Yarin alwan pareho ya pamakilamo naên! 19Awta? Êndat yon an-iligtas naên ya sarili naên ha arapan yo? Alwa! Anlugurên kon patêl ha Panginoon, gawan ha pakikimiha naên kan Apo Jesu-Cristo, ay an-ipalinaw ko ha arapan ni Apo Namalyari ya ha ikataniêh hên paniwala yo ya kaganawan ya anhabiên, haka andaygên naên. 20Mampotog ako ta kayno ha pamaniraw ko bahên, ay main akon mahêlêk ha pamimiyay yo ya a ko malabayan, haka mahêlêk yoy pamarala ko kamoyu, ya a yo labay mahêlêk. Ta kayno makalatêng akon ampihuhubakan, ampiriridyaan, ampihuhuluk, pami-iimot, pamidadaêh, pamididikaw, kalangkaan, haka kaguloan. 21Ampotogên ako ta kayno mipakarêng-êy akon oman ha arapan ni Apo Namalyari gawan kamoyu no makalatêng akon êmbayroy pamimiyay yo. Ampotogên ako êt ta kayno malatêng ko hilay nanyag kasalanan hên hato ya a pon naghêhê hên nanalibokot ha pamanyag lan karawakan kalabayan lawini nanad ha pamanakêh ha alwa lan ahawa, haka ya panay hên pamanyag hên kaatag êt ya kagatêan ya kapaparêng-êy. Mamalagêhbêg ya nakêm ko no êmbayroy malatêng ko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\