2 Corinto 13

1No makahiraw ako bahên, ay pantatlon pamaniraw ko ya habayto. Haka no main bahên ya kailangan kon lingonên, ay mahonol ya impahulat ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “No main hên ambad-an hên nanyag hên karawakan, ay kailangan main lowa o tatloy katawo ya mamaptêg.” 2Ha ikalwan pamaniraw ko bahên, ay binawal ko hilay nipanyag kasalanan. No a la êt intunggên ya habayto, ay omanên kon habiên kanla, anggan kanlan ampakihonol kanla ya ubuhên ko hilan paral-an. 3Daygên koy habayto ha kapangyarihan ni Apo Namalyari, ta êmên ko paptêgan kamoyu ya ampangubat kan Apo Jesu-Cristo ya anhabiên ko. Taganán makapangyarihan ya haka paral-an na kaw no habaytoy kailangan yo. 4Hên natsi ya ha koros, ay êndat lan kaatag ya ayn yan kapangyarihan, noa, hên nabiyay yan oman, ay namwangan la, ya atsi kana ya ayn kapantag ya kapangyarihan ni Apo Namalyari. Ha pamaniraw ko bahên, ay tinêêh ko ya andaygên yoy karawakan, gawan ha pakikimiha ko kana. Noa, ha pag-orong ko bahên, gawan êt ha pakikimiha ko kana, ay mahêlêk yo ya main akon kapangyarihan ya ubat kan Apo Namalyari hên paral-an hilay mapanyag karawakan, no a la itunggên ya habayto. 5Nakêm yo, ya dapat yon pakapoliahên no ampamiyay kaw hên main paniwala kana. Taganán muwang yo ya atsi kamoyu hi Apo Jesu-Cristo! Kayno ayn ya pon kamoyu, no a kaw pon ampaniwala kana. 6Taganán mamwangan yo êt ya hikoy pêtêg ya apostol na! 7Noa, an-ihalangin naên kan Apo Namalyari ya a kaw dayi manyag hên hinon karawakan ya dapat pamaral-an kamoyu, alwan ha ikadayêw naên, noa, êmên kaw makadyag no hinoy mangêd, lumtaw kay man hên nanad ayn kapangyarihan gawan a naên naipahlêk ya tungkulan naên hên paral-an kaw. 8Ta a kay malyarin humalanghang ha kaptêgan, noa, an-ipamwang naên ya habayto. 9Ta humigla kay no nakataniêh ya paniwala yo, lumtaw kay man hên nanad ayn kapangyarihan. An-ihalangin naên kaw, ya madyag yoy mangêd ha hêlêk ni Apo Namalyari. 10An-ihulat koy habaytsi kaban ayn ako pon bahên, ta êmên ha paglatêng ko, ay a kina kailangan hên ipahlêk kamoyu ya tungkulan ya indin na kangko ni Apo Namalyari hên paral-an kaw. Ta habaytoy tungkulan ay ha ikataniêh hên paniwala yo, alwan ha ikaalíh hên paniwala yo. 11Patêl ko ha Panginoon, angga tana pon di. Kaillag kaw. Pakikwanan yon mag-in mangêd ya pamimiyay yo, haka pakahonolên yoy kaganawan imbilin ko kamoyu. Mikakahundo kaw haka milalamo kaw hên mangêd ta no daygên yoy habayto ay magpaidi ya kamoyu hi Apo Namalyari, haka maranasan yo ya pamanlugud haka kapatêkbêkan ya ubat kana. 12Mikukumusta kaw ta êmên ipahlêk ya pamanlugud yo ha miha ta miha hên nanad patêl ha Panginoon. Angkumustaên la kaw hên kaganawan ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. 13An-ihalangin kataw ya panay na kaw ingalwan ni Panginoon Jesu-Cristo, haka panay yon matanam ya pamanlugud ni Apo Namalyari, haka maubuh kaw hên magkamain hên mangêd ya pamilalamo ha miha ta miha gawan atsi kamoyu ya Espiritu na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\