2 Corinto 2

1Kabay naihipan ko ya a ko pon maniraw kamoyu bahên ta êmên a kataw mahabyanan oman hên makabalagêhbêg nakêm yo. 2Ta no palungkutên koy nakêm yo, ay hino pon bayto ya mamahiglan nakêm ko! Ayn! 3Kabay indiretsa koy pamanulat ko kamoyu bayro ha mihay hulat, ta êmên ha pamaniraw ko bahên, ay maayos ya pamimiyay yo, haka a yo ko palungkutên, noa, hikaw dayi ya mamahigla kangko. Ta sigurado ko ya ikahigla yo etaman, ya ikahigla ko. 4Hên haton hinabyanan kataw bahên ha hulat ko kamoyu, ay pêrad tanan a ko matêêh ya nakêm ko ya namalagêhbêg haka hadyay pamanangih ko. Hinulatan kataw alwan ha mamalungkot kamoyu, noa, êmên ipamwang kamoyu no ay-êmên kahlay ya pamanlugud ko kamoyu. 5Amêhên, tungkol kanan habain ya nanyag kasalanan, ya namalungkot kangko, ay alwan hikon bat ya dinyanan nan kalungkutan, noa, namalungkot ya êt ha balang miha kamoyu o pêrad tanan balang miha kamoyu ta a ko labay pakahlayên ya dinyag na. 6Hukad anay pamarala yo kana. 7Gawan naghêhê yay na, ay patawarên yo ya etaman, haka talabaên yo ya, ta êmên ya a mantêg mahiraan nakêm. 8Kabay an-ipapakahabi ko kamoyu ya ipahlêk yo kana, ya hiyay taganán anlugurên yo pon. 9Hinulatan kataw êt hên hato, ta êmên ko mamwangan no mahonol kaw ha balang in-utoh ko kamoyu. 10No patawarên yoy ampakikwan patawad, ay patawarên ko ya etaman no main yan dinyag ya dapat kon patawarên. Daygên koy habayto ha ikakangêd yo ha arapan ni Apo Jesu-Cristo, 11ta êmên kitamo a mahambut ni Satanas no a kitamo mamatawad. Gawan taganán muwang tamina ya karawakan ya labay nan daygên kantamo ni Satanas. 12Hên nilumatêng ako ha balayan Troas, ta êmên ipamwang ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ay in-il-an awud hên Panginoon ya nakêm la bayro, ta mal-at ya nanggilam ha toro ko. 13Noa, niyumagah ako êt ta a ko natapol bayro hi Tito, ya patêl ko ha Panginoon. Kabay nagpamwang kina hên nagtagloh ha probinsyan Macedonia. 14Noa, halamat kan Apo Namalyari, ta gawan ha pamakimiha naên kan Apo Jesu-Cristo, ay an-ilamo na kay ya ampanoro ha pamanambut na. Ha panoro naên, ay ampiabot ha boon luta ya kamwangan ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo ya nanad ha pabango ya anhumngaw. 15Gawan ha panoro naên hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ay nanad kay hên pabango ya ampamahigla kan Apo Namalyari haka ya angkaraêp lan main kaligtasan, haka hilay mipalako ha impiyerno. 16Kanlan ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay nanad kay hên pabango, ta hilay dyanan hên biyay ya ayn angga. Noa, kanlan a ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay nanad kay hên anggumata, ta hila ay mipalako ha impiyerno. No alwan ha hawop hên Espiritu ni Apo Namalyari, ay ayn makapitoro hên Mangangêd ya Habi! 17Ta hikay ya taganán in-utoh ni Apo Namalyari, haka gawan ha pamakimiha naên kan Apo Jesu-Cristo, ay boon nakêm naên ipamwang ya Mangêd ya Habi ha arapan ni Apo Namalyari. Alwa kay nanad hên kaatag ya ampagkaperaan bat ya habi na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\