2 Corinto 5

1Gawan muwang tamina, ya no matsi ya lawini tamo ya nanad tolda ya ampaidyanan tamo, ay dyanan na kitamo ni Apo Namalyari hên lawini ya panlangit ya a matsi hên angga-angga. 2Ampiuuyamêh kitamo bayri, gawan labay-labay naên ana dayin makapaidi ha langit, hên main lawini ya panlangit. 3Labay tamina dayin ihulod ya lawini ya panlangit, ta êmên main bayoy lawini ya kaêlwa tamo, ha pangamatsi tamo. 4Pêtêg ya angkabyatan kitamo di ha lawinin panluta, haka ampiuuyamêh kitamo, gawan labay tamina dayin mapahilyan hên lawini ya panlangit, ya hata lawini tamo ya panluta. Alwan ha labay taminan matsi, noa, labay tamina dayin mapahilyan hên lawini ya main biyay ya ayn angga, ya hata lawini ya main angga. 5Hi Apo Namalyari ya namil-an kantamo hên lawini ya panlangit, haka angkasigurado tamo ya pêtêg ya habayto, gawan ha Espiritu na ya impahapat na kantamo. 6Kabay panay makhaw ya nakêm naên, agyan muwang naên, ya kaban atsi kay pon bayri ha lawini ya panluta, ay ayn kay pon ha langit ha pandyanan hên Panginoon. 7Angkasigurado naên ya makapaidi kay bayro lano, gawan ha paniwala naên, kabay nakapêptêng ya ihip naên bayro, gawan nanad angkahêlêk naên ya habayto. 8Awo. Makhaw ya nakêm naên. Haka labay naên dayi hên makapaidi yana bayro, ha langit, ha pandyanan hên Panginoon. 9Noa, atsi kay man di ha luta, o mag-in bayro man ha langit, ay nakapêptêng ya ihip naên hên manyag hên ikahigla na. 10Ta ha Allon Pamanukom, ya balang miha kantamo ay kiarap kan Apo Jesu-Cristo, ta tumbahan na kitamo ha dinyag tamoy mangêd man, o narawak, hên angkabiyay kitamo pon bayri ha luta. 11Gawan muwang tamo ya kapalimo ya habaytoy Allon Pamanukom ni Panginoon Jesu-Cristo, ay ampakikwanan naên hên hagyatên ya balang miha hên maniwala kana. Muwang ni Apo Namalyari ya habayton bat ya labay naên, haka dayi muwang yo etaman ya habayton bat ya labay naên. 12Kayno êndat yo ya andayêwên naên ana êt ya sarili naên. Alwa! Ta labay naên bat ya main kaw hên mahabi kanlan ampammusmus kannaên. An-ipagmahlay lan bat ya angkahêlêk la hên mata la, a lan dyanan pukat ya laman nakêm. 13No êndat lan kaatag ya angkamurit kay, ay ayn kannaên ya habayto, ta anhonolên naên ya kalabayan ni Apo Namalyari. No habiên lan kaatag etaman, ya muwang naên ya mangêd haka alwan mangêd, ay ha ikakangêd yoy habayto. 14Ta ya pamanlugud ni Apo Jesu-Cristo, ay ampamakhaw hên nakêm naên, hên ihundo ya panoro naên, gawan taganán muwang naên, ya hiyay natsi para ha balang miha, kabay ya balang miha ay intad hên natsi hên kalamo na. 15Natsi ya ha ikakangêd hên balang miha, ta êmên hikitamo ya nanad hên kalamo na hên nabiyay yan oman ay mamiyay hên alway nan para ha sarili tamo, noa, para kana ya natsi haka nabiyay oman hên para kantamo. 16Kabay paubat amêhên ay a naên anhabiên ya mangêd o narawak ya mihay tawo gawan ha angkahêlêk, ta êmbayroy dinyag naên kan Apo Jesu-Cristo hên haton una. Êndat naên no tawo yan bêngat, ta a naên tampol namwangan ya hiya awud, ya Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala. 17Kabay hilay main pamakimiha kan Apo Jesu-Cristo, ay nabayoy na. Ayn ana ya mana lan karawakan ihip haka ugali, ta naubuh hên nabayo ya habayto. 18Habaytoy dinyag ni Apo Namalyari ya namiúmang kantamo kana gawan ha pangamatsi ni Apo Jesu-Cristo. Haka hiyay namiutoh kannaên hên ipamwang ha kaatag ya tungkol ha pamiúmang na. 19An-itoro naên, ya gawan kan Apo Jesu-Cristo, ay an-iúmang ni Apo Namalyari kana, ya kaganawan ya mabay hên pay-úmang kana, ta patawarên na hila ha kasalanan la. Yabay ya impatsiwala na kannaên hên itoro. 20Kabay hikay, ay in-utoh ni Apo Jesu-Cristo, haka nanad mismo hi Apo Namalyari ya ampakidoko kamoyu ha anhabiên naên. Gawan kan Apo Jesu-Cristo ay ampakihabi naên kamoyu, ya makiúmang kaw kan Apo Namalyari. 21Hi Apo Jesu-Cristo ya ayn kasalanan, ay intad ni Apo Namalyari hên makasalanan gawan ha kasalanan tamo, ta êmên na kitamo maitad hên ayn kasalanan gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\