2 Corinto 7

1Anlugurên kon patêl ha Panginoon, gawan habayto ya impangako ni Apo Namalyari kantamo, ay dapat alihên tamo ya kaganawan pamanyag karawakan ya ampakarêmêk hên nakêm, haka lawini tamo. Dapat mamiyay kitamo hên ayn kapintasan gawan ha pamanggalang tamo kana. 2Lugurên yo kay etaman dayi, ta ayn kay hên kasalanan kamoyu. A naên kaw inamuyot hên manyag karawakan ha pamanoro naên, o ha pamimiyay man. A naên kaw êt hên niloko. 3A kataw ampintasan, ta mana kinan hinabi, ya anlugurên naên kaw hinoman ya angkalyari ha pamimiyay tamo, o ha kamatsan man, ay a magbayo ya pamanlugud naên kamoyu. 4Pêtêg kataw hên ampagtsiwal-an, haka panay kataw hên andayêwên ha arapan hên kaatag. Ampakadanas kay man hên kaganawan kairapan, ay angkatalaba ko, haka hadyay kahiglaan nakêm ko. 5Agyan ha probinsyan Macedonia, ay ayn painawa ya lawini naên, ta hino-hino kay na hên ya kairapan ya nadanasan naên ta main nanalanghang kannaên, haka niyumagah êt ya nakêm naên. 6Noa, hi Apo Namalyari ya ampamitalaba kanlan angkahiraan nakêm, ay hiya êt, ya nanalaba kannaên ha pamanlumatêng ni Tito. 7Haka alwan bat ya pamanlumatêng na ya nanalaba kannaên, noa, nanalaba êt kannaên ya pamipamwang na kannaên hên tungkol ha pamitalaba yo kana, gawan ha hadyay lêngêw yo kangko, ta pinaghêhêan yoy dinyag yoy alwan mangêd, haka ha pamakigampi yo kangko. Pamakagilam kon imbalita na, ay lalo kon hinumigla. 8Nakab-i ko man hên kalungkutan kamoyu hên babayo yon tinanggap ya unan hulat ko, ay a kinan anhêhêên ya sarili ko ha pamanulat kon habayto, agyan hinêhê ko ya sarili ko pon hên namwangan ko ya nakbêk kaw bayro ha hinulat ko. 9Amêhên ay mahigla ko, alwan gawan ha nakab-i kon ikabêlêgêhbêg nakêm yo, noa, mahigla ko ta habaytoy namitolak kamoyu êmên yo paghêhêan ya pinaulayan yoy karawakan ya nalyari kamoyu. Habaytoy bêlêgêhbêg nakêm yo ay ayon ha kalabayan ni Apo Namalyari, kabay pinakinabangnan yoy habayto. 10Êmbayroy bêlêgêhbêg nakêm ya ayon ha kalabayan ni Apo Namalyari, ay ampamitolak kantamo hên manalibokot ha karawakan, ha ikaligtas tamo hên ayn nanan anhêhêên ya sarili. Noa, ya bêlêgêhbêg nakêm lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, ya a manalibokot ha karawakan, ay ampamitolak kanla ha kamatsan, ya kaparusaan ya ayn angga. 11Pakaihipên yoy nalyari ha biyay yo gawan ha bêlêgêhbêg nakêm yo, ya ayon ha kalabayan ni Apo Namalyari! Kinahêmêkan yoy sarili yo, haka hadyay limo yo, ya maparusaan kaw, kabay tampol yoy nan pinaral-an ya nanyag kasalanan ya pinaulayan yo hên hato. Ha êmbayro ay naipahlêk yoy na ha kaatag, ya anhumonol kaw na ha kalabayan ni Apo Namalyari. Labay-labay yo kon mahêlêk, ta êmên miúmang ya pamilalamo tamo. 12Amêhên ay malinaw no awta êmbayroy laman hên hatoy hulat ko kamoyu. Habaytoy alwan bat ha nanyag kasalanan o ha pinanyagan kasalanan, noa, ta êmên na êt maipamwang kamoyu ni Apo Namalyari, no ay-êmên ya pamanlugud yo kannaên. 13Ha dinyag yoy habayto, ay taganán tinalaba kay. Alwan bêngat habayto, noa, napahigla kay êt ha kahiglaan ni Tito, gawan pinahigla yo ya haka hinumawang ya ihip na hên atsi ya bahên. 14Impagmahlay kataw kan Tito, bayo ya naniraw kamoyu, haka a ko etaman nipakarêng-êy kana, ta no ay-êmên hên pêtêg ya kaganawan intoro naên kamoyu, ay êmbayro êt, ay napaptêgan nay pamidayêw naên kamoyu, ha arapan na. 15Napahanan ya pamanlugud na kamoyu gawan ha pamanggalang yo ha pamananggap yo kana, haka ha boon nakêm yon hinonol ya hinabi na kamoyu. 16Hadyay kahiglaan ko gawan sigurado ko ya ihundo yoy pamanyag hên kalabayan ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\