2 Corinto 9

1A kina kailangan hên ihundo ya pamanulat ko kamoyu hên tungkol ha pamanawop kanlan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ha Jerusalem, 2ta muwang koy nakal-an kaw hên manawop, haka an-ipagmahlay kataw ha taga-probinsyan Macedonia. Gawan hinabi ko kanla ya hikaw ya taga-balayan Corinto, haka ya kaatag pon ya taga-probinsyan Acaya, ay nakal-an hên mam-i hên hato pon nagdann ya taon. Hên namwangan la ya labay-labay yo hên mam-i, ay napukaw êt ya kalabayan lan mam-i. 3Noa, an-ipauna ko hilan Tito bahên, ta êmên ko a mipakarêng-êy ha pangipagmahlay kamoyu, haka êmên mail-an ya ihawop yo, hên nanad ha hinabi ko. 4Ta kayno mipakarêng-êy ako no main makilamo kangko bahên ya patêl ha Panginoon, ya taga-probinsyan Macedonia, haka mahêlêk la kaw ya a nakal-an. Ta no êmbayro, ay mipakarêng-êy kaw etaman. 5Kabay pinakihabian ko hilan Tito, ya hila pon ya muna bahên, êmên mail-an ya impangako yoy ihawop yo. Ha êmbayro, ay mahêlêk kamoyu, ya mahigla kaw mam-i, haka a kaw napilitan. 6Pakaihipên yoy habaytsi, hilay ampamitanêm hên pêpêrad, ay ampamopol hên pêpêrad. Haka hilay ampamitanêm hên mal-at, ay ampamopol hên mal-at. 7Ya balang miha ay kailangan hên mam-i hên pamanhumonol ha nakêm la, alwan ha angkapilitan bêngat, haka ayn kalamoy pamaghêhê ha sarili, ta anlugurên ni Apo Namalyari hilay ampam-i hên mahiglay nakêm. 8Mitsighaw kaw ha kaganawan kailangan yo gawan kan Apo Namalyari, ta êmên kaw makab-i hên kailangan lan kaatag. 9Habaytoy nanad ha impahulat ni Apo Namalyari hên tungkol ha mapanyag kangêran, “Mapam-i ya kanlan ampangailangan, haka ya pamanyag nan kangêran ay ayn angga.” 10Hi Apo Namalyari ya ampam-i hên bini ya an-itanêm, haka ampamatubon habayto, ay hiya êt ya mamahan hên atsi kamoyu, ta êmên mapahanan êt ya pamanyag yon kangêran ha pam-i. 11Ha balang hino, ay patsighawên na kaw, ta êmên mapahanan êt ya pam-i yo hên boon nakêm. Lum-at bayto ya pahalamat kan Apo Namalyari, gawan ha hawop yo ya gêtan naên kanla. 12Ta ha pam-i yo, ay mahawpan hilay pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ha Jerusalem ya ampangailangan, haka mahigla hilan mipagpahalamat kan Apo Namalyari. 13Ya boon nakêm yon pam-i kanla, haka ha kaatag, ay mamaptêg ya anhonolên yoy Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. Ha êmbayro ay puriên la hi Apo Namalyari. 14Kabay boon nakêm la kaw hên lugurên haka ihalangin gawan ha a makwan ihipên ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari ya pinangubatan hên pam-i yo. 15Halamat kan Apo Namalyari ha indigalo na kantamo ya ayn taganán kapantag, haka ya a makwan ihipên!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\