2 Pedro 1:3

3Ha kapangyarihan na, ay indin ni Apo Namalyari kantamo ya kaganawan kailangan tamo ha pamimiyay ha pamanhumonol ha kalabayan na. Mag-in maka-Diyos ya pamimiyay tamo gawan kilala tamo ya namili kantamo hên makilamo ha karangalan haka kapangyarihan na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More