2 Pedro 1:4

4Gawan habaytoy karangalan haka kapangyarihan na, ay nangako ya kantamo hên manyag yan ayn kapantag, ha ikakangêd tamo, ta êmên mag-in nanad ugali na, ya ugali tamo, ta alwa kitaminan ipoh hên karawakan, hên nanad kanlan a ampagpalokop kan Apo Namalyari ya taganán labay-labay hên manyag karawakan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More