2 Pedro 2

1Hên haton lagi, ay main nagbabara ya hila ay mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari. Êmbayro êt amêhên, ay mag-in kalamo yo, hilay ampagbabara hên hila ay ampanoro hên kaptêgan. Noa, ya toro la ay alwan pêtêg, ya ampakahiran paniwala yo. Biha ipuglaoh la êt hi Panginoon Jesu-Cristo ya namiligtas kanla. Kabay bigla hilan parusaan ni Apo Namalyari hên ayn angga. 2Haka mal-at ya patêl ha Panginoon ya manoto ha andaygên la ya hadyay karawakan kalabayan lawini, kabay main maghabin pamanira ha toro ya tungkol kan Panginoon Jesu-Cristo, pêtêg man ya habaytoy toro. 3Gawan taganán matalarêh hila, ay lokoên la kaw ha istorya ya didinyag bêngat ha kaihipan, ta êmên la makwa ya bandi yo. Noa, hato êt bayri ay nakal-an ya sintinsya haka parusa ni Apo Namalyari kanla, kabay taganán parusaan hila hên ayn angga. 4Muwang tamo ya parusaan hila, gawan hila man ya anghel ni Apo Namalyari ya nanyag hên kasalanan, ay pinarusaan nan inhamwag ha kalalêan ya hadyay diglêm. Haka nakakulung hila bayro hên angga ha lumatêng ya Allon Pamanukom. 5Pinarusaan na etaman hilay a nagpalokop kana ya angkabiyay hên haton panaon ni apo Noe hên ginunaw ya boon luta ta êmên maubuh hilan matsi. Hi apo Noe ya namipamwang hên dapat honolên ya kalabayan ni Apo Namalyari hên mamiyay hên main kangêran. Hiya haka ahawa na, ya tatloy anak la, haka ya manuyang na, ay inligtas ha lubug, ya kapalimoy lanêm. 6Pinarusaan na etaman ni Apo Namalyari ya hilay alwan maka-Diyos hên hato hên inulam nay balayan Sodoma haka Gomorra, hên angga ha nag-in hilan abo. Habaytoy dapat mag-in palatandaan kanlan alwan maka-Diyos. 7Noa, inligtas na hi Lot bayro ha Sodoma gawan mahonol ya kana, haka gawan taganán angkahiray nakêm ni Lot ha hadyay karawakan kalabayan lawini ya andaygên lan kabalayan na. 8Hi Lot ay mahonol kana, kabay angkahiray nakêm na ha hadyay karawakan dyag lan kabalayan na, ya nahêlêk haka nagilam na hên allo-allo. 9Gawan habayto ya dinyag hên Panginoon hên haton lagi, ay muwang tamo, ya muwang hên Panginoon, no ay-êmên nan iligtas hilay mahonol kana ya ampakatanam hên kairapan, haka no ay-êmên nan amparusaan hilay alwan mahonol kana, angga ha lumatêng ya Allon Pamanukom. 10Lalon-laloy nan parusaan hilay manyag hên hadyay karawakan kalabayan lawini, haka hilay anhumalanghang ha main tungkulan. Hilay ampagbabara hên ampamitoro hilan kaptêgan ay ayn dêng-êy, nakdêy ya ulo, haka mangalambung, ya ayn limo hên maghabin pamanira kanlan main kapangyarihan ya a angkahêlêk. 11Agyan hilay anghel ni Apo Namalyari ya makapangyarihan kanlan habaytoy ampagbabara, ay a ampaghabin pamanira kanlan kapareho lan a angkahêlêk ya nanyag kasalanan. 12Noa, hilay ampagbabara hên ampamitoro hên kaptêgan, ay ampaghabin pamanira ha a la angkaintindihan. Nanad hilan mahilêb ya ayop, ya ayn nakêm, ya in-anak ta êmên hila madakêp haka mapatsi. Êmbayro êt ay parusaan hilan ayn angga ya hilay ampamitoro hên alwan pêtêg. 13Magdusa hila lano ha panumbah ni Apo Namalyari kanla ha dinyag la ha kaatag. Allo man, ay pakapdaên la ya lawini lan manyag karawakan. Nanad ha mantsa ya ampakarawak ha bayoy takop, ay êmbayroy kakahlayan karêng-êyan ya andaygên la kamoyu ha kahibaan la no ampakiaêm hila kamoyu. 14A hila angkapda ha pamabayi ha hinon babayi ya angkahêlêk la, haka ha pamanyag hên hinon kasalanan. Ampangamuyot hila ha alwan nananiêh ya paniwala kan Apo Jesu-Cristo hên manyag kasalanan. Ugali lay na ya matalarêh ha kaganawan bandin kapareho la. Gawan ha kal-atan karawakan ya andaygên la, ay taganán parusaan hila ni Apo Namalyari. 15A hilay na ampanyag kangêran ta tinoto la hi Balaam ya anak ni Bosor ya labay-labay hên mananggap pera ha pamanyag karawakan. 16Noa, gawan ha karawakan na, ay hinabyanan hi Balaam ni Apo Namalyari hên pinahabi ya asno ya anhakyan ni Balaam. Habaytoy asno ay nanaad kan Balaam ha habin lalaki, ta êmên a mitupad ya ayn kapukatan ya atsi ha ihip na. 17Hilay ampagbabara hên hilay ampanoro hên kaptêgan, ay ayn pukat. Maialimbawa hila ha sibol ya ayn lanêm, haka ha naborêg ya a ampam-in uran, ta angkaialipad bat hên makhaw ya angin. Ya pamarusaan kanla, ay in-il-an ni Apo Namalyari ha kalalêan ya hadyay diglêm. 18Malangka hilan maghabin ayn kapukat-pukat. Ha paytoro la ya alwan kasalanan ya pamanyag hên karawakan kalabayan lawini, ay angkaamuyot hilay a pon nabuyot hên nanalibokot ha karawakan ya andaygên lan mana lan kabarkada, hên orongên lay pamanyag lan habaytoy karawakan. 19Ipangako la kanlan naamuyot la, ya madyag lay kaganawan labay la, pangkata hila man awud, ay antalanên hên kasalanan. Ta hikitamo ay antalanên hên hinoman ya ampakahambut kantamo. 20Ta no nakaalíh hila ha pamanyag karawakan ya andaygên lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, gawan ha nakilala lay na hi Apo Jesu-Cristo ya Panginoon haka Mámiligtas tamo, biha mag-orong haka pahambut hila êt ha kasalanan, ay kaingalo hila kisa haton una hên a la ya kilala. 21No êmbayroy nalyari kanla, ay mangêd ya a la dayi namwangan hên tungkol ha mag-in mahonol kan Apo Namalyari kanan tinalibatokan ya Kautuhan na ya intoro kanla. 22Ta do ha nanyag hên êmbayro, ay pêtêg awud ya loway humonol ya kahabian. “An-orongên lan angkaên hên aho ya huka la.” “Palyuan man ya mihay baboy, ay mag-orong ya ta êt ha pita.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\