2 Pedro 3

1Anlugurên kon patêl ha Panginoon, di ha ikalwan hulat ko kamoyu, hên nanad êt ha una, ay main akon an-ipapanêmtêm kamoyu, ta êmên mag-in mangêd ya kaihipan yo. 2Labay kon panêmtêmên yoy hinabi hên haton lagi, hên hilay banal ya mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari, haka ya utoh ni Panginoon Jesu-Cristo, ya Mámiligtas tamo, ya impamwang lan apostol. 3Dapat tamon maintindihan ya, no marani ya anggaan hên luta, ha tawlin panaon, ay main lumatêng ya mapanyag karawakan kalabayan lawini la, haka musmusên la kaw. 4Êmên di ya habiên la, “Ay-êmên ya pangako na, ya mag-orong ya hi Jesus? Anto ya? Natsi yay nay toa naên noa, a ya êt nag-orong! Paubat hên haton lagi hên dinyag ya hata luta, ay ayn êt nabayo ya hinoman di!” 5Muwang la ya alwan pêtêg ya anhabiên la ya ayn êt nabayo, ta ha habi nan bat, ay dinyag ni Apo Namalyari ya langit, haka luta. Lanêm ya dinyag nan luta, haka lanêm ya ampangubatan hên biyay hên kaganawan atsi bayri ha luta. 6Lanêm êt ya pinamilêmêh na ha angkabiyay ha luta hên haton lagi. 7Haka ha kapangyarihan hên habaytoy habi ni Apo Namalyari ay nakatêg ya hata luta, haka ya angkahêlêk ha langit hên angga ha Allon Pamanukom. Ulamên na bayto hên hiraên ya boon luta haka parusaan na hilay alwan maka-Diyos hên ayn angga. 8Anlugurên kon patêl ha Panginoon, paan yon liwaan ya habaytsi. Ya mihay allo haka ya maliboy taon ay parehon bat kabuyot ha hêlêk ni Apo Namalyari. 9Êndat lan kaatag ya an-abalaên hên Panginoon ya pamag-orong na, noa, andyanan na kitamon panaon, ta labay nan paghêhêan tamon talibatokan ya kasalanan tamo, ta a na labay hên main mipalako ha impiyerno. 10Noa, taganán lumatêng ya Allon Pamanukom. Bigla yan mag-orong ya Panginoon hên nanad ha biglan paglatêng hên manakaw. Biglan maplak ya kaganawan angkahêlêk ha langit hên main kapalimoy tonoy. Maulam ya allo, buwan, bêtêwên haka ya boon luta. 11Gawan êmbayro ya mag-in anggaan hên balang hino, ay taganán kailangan mamiyay kitamo hên nanad ha pamimiyay lan maka-Diyos ya taganán ayn kapintasan, 12kaban an-êngganan tamoy pag-orong ni Panginoon Jesu-Cristo. Pakikwanan tamon ihundo ya pamimiyay ya maka-Diyos, ta êmên ya tambêng lumatêng ya habaytoy Allon Pamanukom. Kanan habaytoy allo, ay ulamên ya kaganawan angkahêlêk ha langit haka malasaw ya allo, buwan, bêtêwên haka luta gawan ha hadyay omot! 13Noa, impangako ni Apo Namalyari ya pahilyan nay habayto hên bayo, ya paidyanan lan mahonol kan Apo Namalyari, haka yabay ya an-êngganan tamo. 14Kabay anlugurên kon patêl ha Panginoon, kaban an-êngganan tamoy malyari ya habayto, ay paka-pakikwanan tamon mamiyay hên main pamanhumonol ha kalabayan ni Apo Namalyari, ta êmên na kitamon malatêng hên ayn hinon kapintasan, haka ta êmên mag-in sigurado ya pakikimiha tamo kana. 15Pakaihipên yoy habaytsi, mapagtêêh ya Panginoon hên mangênggan gawan andyanan na kitamon panaon hên talibatokan ya kasalanan tamo, ta êmên mal-at ya mailigtas. Habayto êt ya inungkat ni apostol Pablo, ya anlugurên tamon patêl ha Panginoon, hên inhulat na kamoyu ya impamwang kana ni Apo Namalyari. 16Ha balang hulat na ay an-ungkatên nay habayto. Main etaman kaatag ya hinulat na ya mairap hên maintindihan, ya andyanan lan alwan pêtêg ya labay habiên, hên hilay kulang ha kamwangan, haka alwan nananiêh ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo. Andyanan la êt hên alwan pêtêg ya labay habiên ya kaatag ya Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari. Gawan andaygên lay habayto, ay parusaan hila hên ayn angga. 17Anlugurên kon patêl ha Panginoon, muwang yoy nay ugali lan habaytoy nangarawak ya ampanoro hên alwan pêtêg. Kabay kaillag kaw ta êmên kaw a paamuyot ha alwan pêtêg ya toro la, ta êmên kaw a midayo ha nananiêh ya paniwala yo. 18Dapat ihundo tamoy pamimiyay tamo hên maka-Diyos, ta êmên na pahanan ya ingalo na kantamo ni Panginoon Jesu-Cristo ya Mámiligtas tamo, haka ta êmên mag-in maigêt ya pagkakilala tamo kana. Puriên tamo ya amêhên haka hên angga-angga! Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\