2 Tesalonica 3

1Patêl ha Panginoon, bayo ko yariên ya habaytsi ya hulat kamoyu, ay ampakihabi ko ya ihalangin yo kay, ta êmên ya habi ni Apo Namalyari, ay tambêng mibahwag, haka paniwal-an hên balang miha, hên main galang, hên nanad ha pinaniwal-an yo. 2Ihalangin yo êt ya illagan na kay ni Apo Namalyari ha kaganawan ya ampanyag karawakan, ta main mal-at ya ayn pon paniwala, ya ampanalanghang kannaên. 3Noa, mapaypaniwal-an ya Panginoon ya mamataniêh hên ihip yo, haka mamiillag kamoyu ha dyag ni Satanas. 4Muwang naên ya an-ihundo yo amêhên, haka ihundo yo angga-angga ya pamanhumonol yo ha toro naên kamoyu, gawan ampaniwal-an yo ya Panginoon. 5An-ihalangin naên kaw ya lalo yon matanam ya pamanlugud ni Apo Namalyari, haka ya pamataniêh ni Apo Jesu-Cristo hên nakêm yo. 6Patêl ha Panginoon tamon Jesu-Cristo, pan-iutoh naên kamoyu ha tungkulan ya indin na kannaên, ya lakwanan yo hilay patêl ya mangabarog, ya hilay a ampanhumonol ha toro naên kamoyu. 7Muwang yoy na ya dapat kaw hên manoto kannaên, ya a kay nagbarog hên atsi kay bahên. 8A kay bat nangan hên indin kannaên, noa, binayaran naên, ta allo-yabi kay nagpagal hên nag-obra, êmên a kay pabyat ha hinoman kamoyu. 9Main kay hên tungkulan hên kikwa kamoyu hên kaganawan kailangan naên, noa, labay naên hên mag-in kay hên alimbawa ya mahonol yo. 10Hên atsi kay êt bahên, ay hinabi naên kamoyu ya paan yon pakanên ya mangabarog. 11An-ungkatên naên habayto gawan angkagilaman naên ya bahên kamoyu, ay main mangabarog ya bat hên ampakiêmên ha biyay hên kaatag. 12Ha langan ni Panginoon Jesu-Cristo, ampakihabi naên kanla, haka an-iutoh naên hila, ya magpakahipêg hila ha mangangêd ya dyag, êmên la maêkan ya pinagpagalan la. 13Patêl ha Panginoon, alwa kaw hên humawa hên manyag hên kangêran. 14Pakatandaan yo hila ya a anhumonol ha an-ihulat naên, haka dayuán yo hila, ta êmên hila mipakarêng-êy. 15Noa, paan yo hilan itad hên kapatsi yo, ta habyanan yo hila tanan nanad patêl. 16Ya Panginoon ya ampangubatan kapatêkbêkan ay panay dayin mam-in kapatêkbêkan kamoyu, hinoman ya angkalyari. Dayi lamoan na ya balang miha kamoyu. 17Hiko hi Pablo ya ampanulat hên hata pangumusta di ha impahulat ko. Ha pêtêg kon gamêt ay ampanulat akon habaytsi hên nanad ha balang hulat ko, ta êmên yo mamwangan ya pêtêg ya hiko ya nanulat. 18An-ihalangin naên kaw ya dayi ingalwan na kaw ngan ni Panginoon tamon Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\