2 Timoteo 1

1Hiko hi Pablo ya nag-in mihay apostol ni Apo Jesu-Cristo gawan ha kalabayan ni Apo Namalyari, ya nangiutoh kangko hên mangitoro hên tungkol ha biyay ya impangako na, gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo. 2Anhulatan kata Timoteo, ya anlugurên ko, hên nanad sarili kon anak. An-ihalangin kata ya dyanan ka dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan ka dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo 3Allo-yabi, panay katan an-ihalangin haka an-ipahalamat kan Apo Namalyari, ya anhuyuan ko hên malinis ya konsinsya, hên nanad ha pamaghuyo lan ninuno ko. 4No angkaihipan koy pantolo hên luwa mo, ay angkalêngêw ako kamo, haka labay-labay katan mahêlêk, ta êmên ako magkamain hên hadyay kahiglaan. 5Angkaihipan ko ya boon nakêm kan naniwala kan Apo Jesu-Cristo, hên nanad ha paniwala hên ápo mo, hi Loida, haka hên indo mo, hi Eunice. Sigurado ko etaman ya an-ihundo moy paniwala mo kan Apo Jesu-Cristo. 6Kabay an-ipaihip ko kamo ya magpakahipêg kan manggamit hên kagalingan ya indin kamo hên Espiritu ni Apo Namalyari, hên impalunto koy gamêt ko ha ulo mo, hên inhalangin kata. 7Paan kan malimo hên manggamit habain ya kagalingan, ta dinyanan na kitamo ni Apo Namalyari hên Espiritu na, ya main kapangyarihan, pamanlugud haka pamagpigil ha sarili. 8Kabay a mo ikarêng-êy ya pamaptêg mo hên tungkol ha Panginoon tamo. Haka a mo ikarêng-êy ya pangahukul ko, gawan ha panoro kon tungkol kana. Noa, ha kapangyarihan ya pan-idin ni Apo Namalyari kamo, ha pangitoro mo ya Mangêd ya Habi, ay pagtêêhan mo etaman ya kairapan ya lumatêng kamo. 9Hiya ya namiligtas kantamo, haka namaihip kantamo hên palokop kitamo kana. Dinyag nay habayto gawan kalabayan na, haka gawan ha ayn kapantag ya ingalo na kantamo, alwan gawan kangêran hên dyag tamo. Hên a na pon dinyag ya hata luta, ay atsi yana ha ihip ni Apo Namalyari ya ingalwan na kitamo gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo. 10Babayo amêhên ay impamwang ya habaytoy ingalo na ya ayn kapantag, hên impapaltaw ya Mámiligtas di kantamo, yabay ya hi Apo Jesu-Cristo. Hiyay nanambut hên kamatsan, haka hiyay namipamwang hên Mangangêd ya Habi ni Apo Namalyari ya tungkol ha biyay ya ayn angga. 11Hikoy pinili na hên mag-in mihay apostol na hên mamipamwang haka mamitoro hên habaytoy Mangêd ya Habi. 12Gawan pandaygên koy impadyag na kangko, ay ampagdusa kina. Noa, a ko an-ikarêng-êy ya hata kairapan, gawan muwang ko yan taganá hi Apo Jesu-Cristo haka ampaniwala ko kana haka sigurado ko ya maillagan na ya impatsiwala ko kana, angga ha pag-orong na di. 13Ha panoro mo, ipakahundo mon daygên alimbawa, ya pêtêg ya habi ya intoro ko kamo. Manoro ka hên main paniwala, haka pamanlugud ya pan-idin ni Apo Namalyari kantamo, gawan nagpalokop kitamina kan Apo Jesu-Cristo. 14Illagan moy kaptêgan ya impatsiwala kamo ha hawop nan Espiritu ni Apo Namalyari ya atsi kantamo, ta êmên ya kaptêgan ay a mahamutan hên alwan pêtêg ya toro. 15Muwang mo ya inalihan akon kaganawan taga-probinsyan Asia haka hilan Figelo boy Hermogenes. 16Ingalwan dayi ni Panginoon ya pamilya ni Onesiforo, ta kata-ungno yan namahigla kangko haka a na ingkarêng-êy ya pangahukul ko. 17Hên atsi ya di ha Roma, ay pinakatapol na ko, angga ha natapol na ko. 18Muwang mina no ay-êmên na kon hinawpan ha balayan Efeso. Dayi ha pag-orong na di hên Panginoon ay ingalwan na ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\