2 Timoteo 2

1Timoteo, anak ko, pataniêhên ka dayi hên ayn kapantag ya ingalo ni Apo Jesu-Cristo. 2Ya toro ko ya nagilam mo ha arapan hên kal-atan, ay itoro mo ha mapaypaniwal-an, ya main galing hên mamitoro ha kaatag. 3Pakikwanan mon pagtêêhan ya kairapan, ta hêpat ya habayto ha mangêd ya hundaloh ni Apo Jesu-Cristo. 4Ya mihay hundaloh ay a ampakiêmên ha hinoman ya alwan hêpat ha hundaloh, noa, pakikwanan na hên manyag kalabayan hên namili kana hên mag-in hundaloh. 5Haka no main miha ya ampaki-halitagtagan ha puwayuan, ay a ya makahambut no a ya anhumonol ha patakaran hên hali-tagtágan. 6Hêpat kanan mihay mananaman hên mu-munan mangwa hên atag na ha pinaghayngêtan na. 7Pakaihipên moy panhabiên ko, ta ubuhên nan ipamulah kamo hên Panginoon ya habayto. 8A mon liwaan hi Apo Jesu-Cristo, ya biniyay oman, ya mihay kaapo-apoan ni Arin David, ta yabay ya Mangêd ya Habi ya an-ipamwang ko. 9Gawan panoro kon habayto, ay ampakaranas kinan kairapan. Inggapoh la ko hên nanad ha mihay mapanyag karawakan. Êmbayro man, ay ampibahwag ya habi ni Apo Namalyari, gawan a ma-gapoh ya habi na. 10Gawan êmbayro, ay pagtêêhan koy kaganawan kairapan, ta êmên ko mahawpan ya hilay pinili ni Apo Namalyari. Ta êmên hila etaman miligtas gawan kan Apo Jesu-Cristo, haka madyanan biyay ya ayn angga hên kalamo na ha langit. 11Pêtêg ya humonol ya pangahabi. “No natsi kitamo hên kalamo na, ay mabiyay kitamo hên kalamo na. 12No pagtêêhan tamoy kairapan, ay mamaala kitamo hên kalamo na. No araên tamo ya, ay araên na kitamo etaman. 13Agyan alwa kitamon tapat kana, ay tapat ya, gawan a malyarin a na daygên ya hinabi na.” 14Habaytsi ya ipaihip mo kanlan antoroan mo, haka pakahabyanan mo hila ha arapan ni Apo Namalyari, ya itêgên lay nay pamihuhubak la, ta alwan mangêd ya habayto, noa, ikahiran bêngat hên paniwala lan ampanggilam. 15Pakikwanan mon mag-in ikahigla ni Apo Namalyari, ya mihay mánoro ya ayn ikarêng-êy, ta mangêd ya panoro na hên mantêg habi ni Apo Namalyari. 16Dayuán moy pamakiistorya ya ayn kapukatan ta habaytoy makapidayo hên tawo kan Apo Namalyari. 17Ta ya pan-itoro la ay nanad hên kapadiri ya hakit ya makaalit. Hilan Himeneo haka hi Fileto ay kalamo lan ampanoro hên habayto. 18Marayo hilay na ha kaptêgan ta panhabiên la, ya nayari ana ya pamabiyay oman ni Apo Namalyari kanlan natsi. Ha habi lan êmbayro ay anhiraên lay paniwala lan kaatag. 19Noa, ya pêtêg ya habi ni Apo Namalyari, ay a maoman ta nanad yan napah-êy ya tarêk ya mihay pundasyon ya a matsigê. Haka nakahulat bayro ya wana, “Muwang hên Panginoon no hino hilay ampagpalokop kana, haka dapat dayuán lay karawakan.” 20Ha mihay mahlay ya bali, ay alwan panay ginto haka pilak ya gamit la, noa, main etaman hên dinyag ha kayo haka tagumbid. Ya dinyag hên ginto haka pilak ay para ha kaluto, noa, ya dinyag ha kayo haka tagumbid ay pan-allo-allo. 21Êmbayro man, no dayuán tamoy narawak ya toro, ay mag-in kitamo hên nanad ha dinyag ha ginto haka pilak, ya tawo ya impapawa êmên makahuyo kan Apo Namalyari. Haka hino man ya oras ay nakal-an kitamo, haka hêpat kitamo ha ikakangêd ya dyag. 22Kabay, dayuán moy narawak ya kalabayan hên miyawhay ya kulang pon ha kaihipan, ta pakikwanan mon mag-in mahonol kana, ihundo moy paniwala mo, haka pamanlugud mo, haka pamimiyay mo hên main kapatêkbêkan kalamo lan ayn kapintasan, ya ampaniwala ha Panginoon hên boon nakêm. 23Dayuán mo ya ayn kapukatan pamakiistorya kanlan pilosopo, ta habaytoy pangubatan hên hubakan. 24Alwan hêpat ha ampaghuyo ha Panginoon ya makihubak, noa, ya hêpat kana ay lugurên na ya balang miha. Dapat magaling yan manoro, haka mag-in mapagtêêh. 25Dapat maaypa ya nakêm nan toroan hilay anhumalanghang kana, ta kayno hawpan hila ni Apo Namalyari hên paghêhêan hên talibatokan lay pamanyag kasalanan, haka kikwan patawad ta êmên la maintindihan ya kaptêgan. 26Ha êmbayro ay mimukat hila, haka mibuhan hila ha hilo ni Satanas, ya nandakêp haka nangipoh kanla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\