2 Timoteo 4

1Ha pag-orong na di ni Apo Jesu-Cristo hên mamaala, ay hatolan na hilay angkabiyay pon haka hilay natsi. Kabay ha arapan ni Apo Namalyari haka Apo Jesu-Cristo, ay ampakapakihabi ko kamo, 2ya dapat kan panay hên nakal-an hên mamipamwang hên habi ni Apo Namalyari agyan hinon oras. Ha panoro mon habaytoy kaptêgan, ay dapat mamwangan lan ampanyag karawakan, ya kangêran ya hêpat lan daygên. Habyanan mo hilay ampanyag karawakan, hên main kaaypaan nakêm, haka pibat-an moy antoroan mo. Pataniêhên moy nakêm la. 3Ta lumatêng ya allo, ay a lay nan gilamên ya kaptêgan ya an-itoro tamo. Ta tapolên la hilay ampanoro hên hino-hino kay na hên ya narawak ya toro ya labay lan gilamên. 4A lay nan gilamên ya kaptêgan ya ubat kan Apo Namalyari, ta ya gilamên la tana, ay kayabolan hên istorya ya didinyag bat. 5Noa, hika, Timoteo ay paan kan tumalibaha ha hinoman ya angkalyari. Pagtêêhan moy kairapan ya lumatêng kamo. Ipamwang mo ya Mangangêd ya Habi, haka tuparên moy kaganawan impadyag kamo hên nanad ha hêpat ha mihay ampaghuyo kana. 6Hiko etaman, ay marani kinan matsi. Ya biyay ko ay in-átang ya nanad ha inêmên ya intugtug ha arapan ni Apo Namalyari. 7Nanad akon mihay nakihali-tagtagan ha puwayuan ya nilumatêng ha anggaan. Indin koy boon hêkaw ko. Ya pamanhumonol ko ha Panginoon, ay inhundo ko hên main ahig ya paniwala kana. 8Amêhên, ha panambut ko ha pamanhumonol ko kana, ay madyanan akon primyo ha pag-orong na di hên manatol hên main katoynungan. Alwan hikon bêngat ya madyanan primyo, noa, ya balang miha ya ampangênggan ha pag-orong na. 9Pakikwanan mo dayin kamot hên maniraw kangko. 10Ta nilakwanan na ko ni Demas gawan angkaridyaan na ya atsi di ha luta, haka dinyag nay kalabayan na hên nammita ya ha balayan Tesalonica. Hi Cresente ay nammita ha probinsyan Galacia, haka hi Tito ay atsi ha probinsyan Dalmacia. 11Hi Lucas tana ya atsi di hên kalamo ko. Danan mo hi Marcos, ta ilamo mo ya di, ta mahlay ya maihawop na kangko ha pamaghuyo ko ha Panginoon. 12In-utoh ko hi Tiquico ha balayan Efeso. 13Ha pammita mo di, ay gêtan mo ya pangkêbêl ko ya imbalag ko kanlan Carpo ha balayan Troas. Ubuhên mon gêtan ya libro ko, lalon laloy na ya dyag ha balat. 14Mal-at ya karawakan ya dinyag na kangko ni Alejandro, ya maminday hên tanso. Ya Panginoon tanay maghigantsi kana. 15Hika man ay kaillag ka kana, ta hadyay halanghang na ha panoro tamo. 16Ayn nanawop kangko ha pamakidungot ha manuyon kaso hên haton unan in-arap ako. Mimiha ko tana, ta naubuh la kon nilakwanan. Patawarên hila dayi ni Apo Namalyari. 17Noa, nilamoan ako ni Panginoon, haka na ko dinyanan hên nataniêh ya ihip ta êmên ko naipamwang ya kabooan hên Mangêd ya Habi ni Apo Namalyari, kanlan alwan Israelita bayri, ya hilay a pon nagpalokop kana. Inligtas na ko ha kamatsan. 18Haka iligtas na kon Panginoon ha kaganawan karawakan ta iatêl na ko ha pamanlokop na ha langit. Puriên ya hên ayn angga. Amen. 19Ikumusta mo ko ha loway mitaahawa, hi Priscila haka hi Aquila, haka ya boon pamilya ni Onesiforo. 20Nabalag hi Erasto ha balayan Corinto. Hi Trofimo etaman, ay imbalag ko ha balayan Mileto gawan main yan hakit. 21Pakikwanan mon makalatêng di, bayo lumatêng ya panaon hên kêbêl. Angkumustaên la ka ni Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, haka hilay kaatag pon ya patêl ha Panginoon ya atsi di. 22Panay na ka dayin lamoan hên Panginoon. Haka dayi ingalwan na kaw ngan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\