3 Juan 1

1Anlugurên kon Gayo, hiko hi Juan, ya ambaêgên lan Toa, ya ampanulat kamo, Gayo. Taganán anlugurên kata. 2Anlugurên kon patêl ha Panginoon, una ay ampakidawat ko kan Apo Namalyari, ya dyanan na ka dayi hên mangêd ya pamimiyay, haka kahiglaan lawini hên nanad ha kahiglaan pamakilamo mo kana. 3Bapan higla ko hên nilumatêng hilay patêl ya naubat bahên ha impamwang la kangko ya an-ihundo moy paniwala mo, ya angkahêlêk ha pamanhumonol mo ha pêtêg ya toro. 4Ayn kaatag ya ampam-i kangkon hadyay kahiglaan, no alwan, ya mabalitaan ko ya maának ko ha Panginoon, ay anhumonol ha pêtêg ya toro. 5Anlugurên kon patêl ha Panginoon, taganán mangêd ya ampahowênên mo hilay patêl ha Panginoon, agyan a mo hila kilala. 6Hilay namipamwang kannaên ya angkapi-tsi-tsipon ya patêl ha Panginoon, no ay-êmên ya pamanlugud mo kanla. Dayi pahanan mina êt ya panawop mo kanla hên dyanan hila hên kailangan la ha pamanlumagay la, gawan ampaghuyo hila kan Apo Namalyari, 7ta nammita hilan manyag kalabayan ni Apo Jesu-Cristo, haka a hila ampananggap hawop ubat kanlan a ampaniwala kana. 8Kabay hikitamoy mipapatêl ha Panginoon, ay dapat hên manawop kanlan ampaghuyo kan Apo Namalyari nanad kanlan habayto, ta êmên kitamo makapiatag ha panoro la hên kaptêgan ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 9Hinulatan kina ya patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon bahên, noa, habaytoy hinulat ko ay a nan ampansinên ni Diotrefes ya labay-labay hên mamaala kanla, gawan a nan antanggapên ya tungkulan ko. 10Kabay pamanlumatêng ko bahên, ay ungkatên kina ya dyag nay main nangarawak ya habi, ya kalaraman, ya tungkol kannaên. Alwan bêngat habayto ya dinyag na, ta a na êt pahowênên hilay patêl ha Panginoon, haka ambawalên na êt hilay patêl, ya mabay hên mamahowên kanla. Bayo paalihên na êt ha pami-tsi-tsipon, hilay ampamahowên kanla. 11Anlugurên kon patêl ha Panginoon, paan kan manyag hên andaygên lan mapanyag karawakan. Manyag kan kangêran, ta hilay ampanyag kangêran, ay anak ni Apo Namalyari. Noa, hilay ampanyag karawakan, ay ayn pamakilamo kan Apo Namalyari. 12Hi Demetrius etaman, ay mangêd yan tawo. Andayêwên yan balang miha, haka ya kaganawan andaygên na ay akma ha kaptêgan. Hikay man, ay ampamaptêg ya mangêd ya ugali na, haka muwang yo ya pêtêg ya panhabiên naên. 13Mal-at pon ya labay kon ipamwang kamoyu, noa, a ko inhulat ya habayto bayri ha hulat, 14ta tampol kataw dayin hirawên, ta êmên mapihahabi kitamon arap-arapan. 15Dyanan na ka dayi ni Apo Namalyari hên kapatêkbêkan nakêm. Hilay patêl ha Panginoon bayri ay ampangumusta kamo. Ikumusta mo kay etaman bahên ha balang mihay patêl ha Panginoon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\