Dyag 10

1Ha balayan Cesarea ay main lalaki ya nag langan Cornelio. Hiya ay kapitan hên hundaloh ya taga-Roma. Ya baêg kanlan pangkat na, ay hundalon Italia. 2Maka-Diyos hi Cornelio. Hiya haka hilay kaganawan kalamo na ha bali na ay ampagsimba kan Apo Namalyari. Panay yan ampanalangin, haka ampanawop kanlan Israelita ya mangairap. 3Mihay maapon hên mag-aalas tres, ay nakahalumata yan mihay anghel ni Apo Namalyari ya hinumwên ha bali na, ya wana, “Cornelio!” 4Hadyay limo nan ampamakapopoh hên naghabi, ya wana, “Hino ya habayto, Panginoon?” Wanan anghel, “Ginilam ni Apo Namalyari ya panalangin mo kana, haka nahêlêk nay pamanawop mo ha mangairap. 5Mamiutoh ka amêhên hên ungnoy lalaki ha balayan Jope, ta alapên la ya mihay lalaki ya nag langan Simon Pedro. 6Atsi ya bayro ha bali ni Simon, ya mihay máy-il-an hên balat ayop, ta daygên hên hino-hino kay na hên ya dyag. Ya bali na ay atsi ha laylay hên dagat.” 7Pamakaalíh hên anghel, ay binaêg ni Cornelio ya lowa kanlan ampaghuyo kana, haka mihay hundaloh na ya kapareho nan maka-Diyos. 8Impamwang na kanla ya nalyari, bayo in-utoh na hila ha balayan Jope. 9Hên humonoy allo, hên mag-uugtoy na, ay atsi hilay na ha dann ya pahowên ha Jope. Hi apostol Pedro etaman, ay nunik ha napatal ya bubungan bali ta manalangin. 10Kaban ampanluto hilay kalamo na, ay matsi yay nan lonoh, haka nakahalumata ya. 11Nahêlêk nay langit ya nagloat, biha main yan nahêlêk ya nanad mahlay ya uwêh ya an-i-antotoh ha luta ya nakabitsin ha apat ya duyo. 12Atsi bayro ya hinon bawal lan kênaên hên hilay Israelita. Main hino-hino kay na hên ya mahlay ya ayop, boy ya nanad ha utan, haka ya kaatag ya manok lalê ya imbawal kanla. 13Nagilam nay habi ya wana, “Mirêng ka, Pedro. Mamatsi kan kênaên mo!” 14Noa, wani apostol Pedro, ya wana, “Panginoon, a ko madyag ya habain. A ko êt nangan hên imbawal kannaên Israelita.” 15Nagilam nay na êt oman ya naghabi kana, ya wana, “Alwa minan itad hên bawal, ya maêkan, ya a nay nan an-ibawal ni Apo Namalyari.” 16Katatlon nagilam haka nahêlêk ni apostol Pedro ya habayto. Pangayari, ay nagtag-ay ha langit ya habaytoy nanad uwêh ya nakaantotoh. 17Hên ampapakaihipên ni apostol Pedro ya nahalumata na, ay lumatêng hilay in-utoh ni Cornelio ta namwangan lay nay bali ni Simon, ya máy-il-an hên balat ayop. 18Namaêg hila, ya wanla, “Main ampanugêl di ya nag langan Simon Pedro?” 19Ampapakaihipên na pon ni apostol Pedro ya labay habiên hên nahalumata na hên hinabi kana hên Espiritu ni Apo Namalyari, ya wana, “Main tatloy lalaki di ya ampanapol kamo. 20Kabay magtaoy kay na ta paan kan mag-alangan hên kilako kanla ta hiko ya namiutoh kanla.” 21Kabay nagtaoy hi Pedro ta hinabi na kanlan ampanapol kana, ya wana, “Hiko ya antapolên yo. Hinoy maihawop ko kamoyu?” 22“In-utoh kay di ni Kapitan Cornelio. Hiyay ampagsimba boy mahonol kan Apo Namalyari, haka hiyay anggalangên lan Israelita. Kinahabi yan mihay anghel ni Apo Namalyari ya ipaalap na ka, ta êmên na magilaman ya pamipamwang mo.” 23Pinahowên na hila ni Pedro ha lalên bali. Hinagyat na hila hên matuloy bayro hên yabin habayto. Hên humonoy allo, ay nakilako yay na kanla. Nakilako hila etaman kanla ya ungnoy ampaniwala kan Apo Jesus ya taga-Jope. 24Hên humonoy allo, ay nilumatêng hilan Pedro ha balayan Cesarea. Ampangênggan ana hi Cornelio, hilay kamag-anak ni Cornelio, haka hilay mantêg kabalay ni Cornelio, ya hinagyat na. 25Hên anhumwên dayi hi apostol Pedro ay tinupa ya ni Cornelio, hên nanlokob ha arapan ni apostol Pedro ta simbaên na ya dayi. 26Noa, hinabi ni apostol Pedro kana, ya wana, “Mirêng ka. Paan mo kon simbaên ta tawo kon bêngat.” 27Hên an-ihundo lay pamihabi la hên pahowên ha bali, ay nahêlêk ni apostol Pedro ya kal-atan tawo ya naka-tsipon bayro. 28Wana kanla, “Muwang yoy na ya bawal ha Kautuhan naên Israelita hên makilamo o maniraw ha alwan Israelita. Noa, impamwang na kangko ni Apo Namalyari ya hinoman ay paan kon itad hên narêmêk. 29Kabay hên impalako yo ko, ay a ko nag-alangan hên nakilako. Haka labay kon mamwangan no awta impaalap yo ko.” 30Kabay hinabi ni Cornelio, ya wana, “Main nanan apat ya allo, ha êmên di êt ya oras hên mag-aalas tres hên maapon, hên ampanalangin ako bayri ha bali ko, ay namakonkaynaman, ay main nirêng ha arapan ko ya mihay lalaki ya nakatakop hên ampakahilêw. 31Hinabi na kangko, ya wana, ‘Cornelio! Ginilam ni Apo Namalyari ya panalangin mo kana, haka nahêlêk nay panawop mo kanlan mangairap. 32Mamiutoh kan ungnoy lalaki ha balayan Jope ta alapên la ya mihay lalaki ya nag langan Simon Pedro. Atsi ya bayro ha bali ni Simon, ya mihay máy-il-an hên balat ayop ta daygên hên hino-hino kay na hên ya dyag. Ya bali na ay atsi ha laylay hên dagat.’ 33Kabay tampol katan impaalap. Halamat etaman ta nakilako ka bayri. Naka-tsipon kay di ha hêlêk ni Apo Namalyari, ta êmên naên pakagilamên ya impahabi hên Panginoon kamo.” 34Nanoro yay na hi apostol Pedro, ya wana, “Muwang kinan taganán pêtêg ya pamanlêk ni Apo Namalyari ha tawo ay pantag. 35Anlugurên nay hinoman ya main limo kana haka ampanyag hên kalabayan na, kaapo-apoan man ni apo Israel o alwa. 36Muwang yoy na ya Mangêd ya Habi, ya impamwang nay na kannaên Israelita ya tungkol ha pamakiúmang tamo kana gawan kan Apo Jesu-Cristo, ya Panginoon hên balang miha. 37Muwang yo etaman ya nalyari ha boon probinsyan Judea, paubat ha probinsyan Galilea hên namipamwang hi Juan Bautista hên tungkol ha pamawtismo. 38Muwang yo etaman ya tungkol kan Apo Jesus ya taga-Nazaret. Impahapat ni Apo Namalyari kana ya Espiritu na haka kapangyarihan na. Nammita ya ha ay-iri man ya logal, hên ampanyag hên panay kangêran. Gawan atsi kana hi Apo Namalyari ay ampaalihên na etaman hi Satanas, ya ampamairap kanlan kaatag. 39“Hikay ya apostol ni Panginoon Jesu-Cristo, ay ampamaptêg ha kaganawan kapapaêpapah ya dinyag na, ha logal naên ha Jerusalem, haka ha kaatag êt ya balayan ha Israel. Êmbayro man, ay impapatsi la yan impako ha koros. 40Noa, hên nalabah ya tatloy allo, ay biniyay yan oman ni Apo Namalyari, haka ya nagpahlêk kannaên. 41Hikay ay nakaaêm na hên biniyay yan oman ni Apo Namalyari. A ya nagpahlêk ha kal-atan, noa, kannaên bat hên pinili ni Apo Namalyari hên mamaptêg ya nabiyay yan oman hi Apo Jesus. 42Hikay ya in-utoh na hên maypamwang hên Mangangêd ya Habi tungkol kana, haka hên mamaptêg ya hiyay pinili ni Apo Namalyari hên manatol kanlan natsi haka kanlan angkabiyay, ha lumatêng ya allo. 43Hiyay impamwang lan mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari, hên haton lagi. Impapêt la, ya mapatawad ya kasalanan lan maniwala kana gawan ha kapangyarihan na.” 44Kaban ampaghabi ya pon hi apostol Pedro, ay hinumapat ya Espiritu ni Apo Namalyari kanlan Cornelio ya ampanggilam hên toro na. 45Nipag-êpapah hilay Israelita ya taga-Jope, ya ampaniwalay na kan Apo Jesus, ya kalamo ni apostol Pedro, no awta hinumapat ya Espiritu ni Apo Namalyari kanlan Cornelio, ya alwan Israelita. 46Muwang lay habayto, ta nagilam la hilan Cornelio hên ampaghabi hên hino-hino kay na hên ya habi, ya a la muwang, ha pamagpuri la kan Apo Namalyari. Kabay hinabi ni apostol Pedro, ya wana, 47“Hinumapat kanlay Espiritu ni Apo Namalyari hên nanad ha nalyari kannaên hên Israelita. Yarin a hila mabawtismoan agyan alwa hilan Israelita!” 48Biha in-utoh ni apostol Pedro ya bawtismoan hilan Cornelio ha langan ni Panginoon Jesu-Cristo. Pangayari ay pinakihabi lan Cornelio kan apostol Pedro ya paidi ya pon bayro hên ungnoy allo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\