Dyag 16

1Nilumatêng hilan apostol Pablo ha balayan Derbe angga ha balayan Listra. Bayro ha balayan Listra ay main mihay miyawhay ya nag langan Timoteo, ya ampaniwalay na kan Panginoon Jesu-Cristo. Ya indo na ay Israelita, ya ampaniwala etaman kan Panginoon Jesu-Cristo. Ya tatang ni Timoteo ay Griego. 2Hilay patêl ha Panginoon ya atsi bayro ha Listra angga ha balayan Iconio ay ampamaptêg ya mangêd ya ugali ni Timoteo. 3Labay ni apostol Pablo hên pakilako na hi Timoteo, kabay impatuli na ya ta êmên la ya tanggapên hên hilay Israelita, gawan muwang la ya Griego ya tatang ni Timoteo, haka a ya êt impatuli hi Timoteo. 4Ha pamagdann la ha binabalayan ay an-ipamwang la kanlan ampaniwala kan Panginoon Jesu-Cristo, ya napikakahundoan lan apostol haka hilay toa ya ampamaala kanlan patêl ha Panginoon ha Jerusalem, ya dapat lan honolên. 5Kabay lalon hinumkaw ya paniwala lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon, ya hiniraw la, haka allo-allo angkapahanan hila. 6Ha pammita la ay nagdann hila ha probinsyan Frigia haka Galacia gawan binawal hila hên Espiritu ni Apo Namalyari hên paan hilan mamipamwang ha probinsyan Asia. 7Hên niabot hilay na ha pianggaan hên probinsyan Misia, ay labay la dayin manoro ha probinsyan Bitinia, noa, binawal hilay na êt hên Espiritu ni Panginoon Jesus. 8Kabay nagdann hila tana ha probinsyan Misia angga ha nilumatêng hila ha balayan Troas. 9Habayton yabi, ay main yan nahalumata hi apostol Pablo ya mihay lalaki ya taga-probinsyan Macedonia ya ampakihabi kana, ya wana, “Maglipay kaw pon di kannaên ha Macedonia ta hawpan yo kay!” 10Pangayari hên halumata, ay tampol kay nanapol hên barko ya mahakyan hên palipay ha probinsyan Macedonia gawan muwang naên ya an-iutoh na kay ni Apo Namalyari hên ipamwang kanla ya Mangêd ya Habi tungkol kan Panginoon Jesus. 11Paubat ha balayan Troas ay nagtagloh kay ha pulo hên Samotracia. Bayo, pangamaranon ay inhundo naên ya pamaglipay ha balayan Neapolis. 12Paubat bayro ay namitsih kay palako ha balayan Filipos ya pinakamahlay ya balayan ha probinsyan Macedonia ya sakop hên gobyernon Roma. Naglaêh kay pon bayro. 13Hên allo-allon pamagsimba lan Israelita, ay inumawah kay ha balayan, ta nikno kay ha laylay hên ilog ta habayto kanoy pagtsiponan lan Israelita hên manalangin. Intoro naên kanlan babayi ya naka-tsipon bayro ya Mangêd ya Habi tungkol kan Panginoon Jesus. 14Ya miha kanla bayro, ya nag langan Lydia, ya taga-balayan Tiatira, ay mámihaliw hên tela ya kulay ubi. Hiyay ampagsimba etaman kan Apo Namalyari. In-il-an ni Apo Namalyari ya nakêm na hên pakapaniwal-an nay toro ni apostol Pablo. 15Ha maparah ya habi ay nagpabawtismo ya hi Lydia haka hilay kalamo na ya atsi ha bali na. Pangayari ay hinagyat na kay hên magdahêl ha bali la, ya wana, “No ampaniwala kaw hên pêtêg ya paniwala ko ha Panginoon, ay magdahêl kaw pon di ha bali.” Gawan ampalêkpêkên na kay, ay a naên natanggian ya pamanagyat na kannaên. 16Mihay allo hên anlakwên naên habaytoy panalanginan, ay natupa naên ya mihay dalaga ya ipoh. Habaytsi ay anhapatan hên narawak ya a angkahêlêk ya main kapangyarihan hên manawas. Kal-atan hên pera ya angkakwa lan ámo na gawan ha pamanawas na. 17Ampangamat-kamat ya kannaên ni apostol Pablo, ya wana, “Hilay habaytsi ay ampaghuyo kan Apo Namalyari. An-ipamulah la kamoyu no ay-êmên kaw hên miligtas ha parusa ya ayn anggaan.” 18Hên allo-alloy nan habiên ya habayto, ay nanuluk kana hi apostol Pablo, haka na ya inarap ta hinabyanan nay hinumapat ha dalaga, ya wana, “Ha kapangyarihan ni Panginoon Jesu-Cristo, ay mag-alíh ka kana.” Tampol hên inumalih ya hatoy hinumapat kana. 19Hên nahêlêk lan ámo nan hatoy dalaga ya ayn hilay nan mapangwanan pera, ay dinakêp la hi apostol Pablo haka hi Silas. Ginuloy la hilan in-arap kanlan manungkulan. 20Hên in-arap hilan apostol Pablo kanlan habaytoy manungkulan hên gobyernon Roma, bayro êt ha Filipos, ay êmên di ya pamidikil la: “Habaytsi ya loway Israelita ay ampamuligaw bayri ha balayan tamo. 21Ya an-itoro la ay ugalin halanghang ha patakaran tamon taga-Roma. A tamo malyarin tanggapên o honolên ya habayto.” 22Hilay atsi bayro hên nakalopong, ay nakilamon nandakêp kanlan apostol Pablo. Gawan êmbayro, ay pinaláboh hilan habaytoy manungkulan hên gobyernon Roma bayro ha Filipos hilan apostol Pablo, haka la hila impabarog. 23Hên nayari hilan binarog, ay impahukul hila haka in-utoh lan ampamaala ha hukulan ya pakabantayan na hilan mangêd. 24Kabay inhowên na hila ha kalalê-lalêan hên hukulan, haka na hila hinipit ya bitsih la hên loway tabla ya tinalagá hên nilubtan ta êmên main dyanan hên bitsih. 25Hên bonak yabi, ay ampanalangin haka ampagkantan pamagpuri kan Apo Namalyari hi apostol Pablo haka hi Silas. Ampanggilam hilay kapareho lan nakahukul bayro. 26Namakonkaynaman, ay nanlayon hên hadyay hêkaw. Kabay nangayêgê ya hatoy hukulan. Biglan naubuh hên nangaloat ya kabat, haka nangakalag ya taykala ya pinanggapoh la kanlan nangahukul. 27Hên nipaimata ya hatoy ampamaala bayro ha hukulan haka na napansin ya nangaloat ya kabat, ay inulbut nay hundang na ta magpakamatsi ya dayi ta êndat na no nakatakah hilay nay nakahukul. 28Noa, inangawan ya ni apostol Pablo, ya wana, “Paan kan magpakamatsi ta atsi kay pon di ya kal-atan!” 29Namakwa yan pag-atáng ya hatoy ampamaala ha hukulan, haka naparagah yan hinumwên hên ampamêgpêg hên nanlokob ha arapan lan apostol Pablo angga ni Silas. 30Bayo in-awah na hila ha hukulan haka ya nangotang kanla, ya wana, “Hinoy dapat kon daygên êmên ko miligtas ha parusa ya ayn anggaan?” 31Hinabi la etaman, ya wanla, “Maniwala ka kan Panginoon Jesus ta êmên ka miligtas ha parusa ya ayn anggaan, hika boy hilay kalamo yo ha bali.” 32Ha maparah ya habi ay impamwang lan apostol Pablo ya habi hên Panginoon ha ampamaala bayro ha hukulan haka ha kalamo na ha bali. 33Habayto êt hên yabi hên inuyahan nan bantay ya hugat lan apostol Pablo, ay hiya haka ya kalamo na ha bali ay tampol hên nagpabawtismo. 34Pangayari ay hinagyat na hilan humwên ha bali na ta inapagan na hilan pamangan. Hadyay higla nan ampamaala ha hukulan haka ya kalamo na ha bali gawan ha naniwala hilay na kan Apo Namalyari. 35Pangamaranon, ay namiutoh ya habaytoy manungkulan hên gobyernon Roma ya atsi ha Filipos, hên polis ha hukulan, ya ipaawah lay na kano, hilan apostol Pablo. 36Gawan êmbayro, ay hinabi na kan apostol Pablo, hên habaytoy ampamaala ha hukulan, “Namipagtan hilan habi ya manungkulan hên gobyernon Roma bayri ha Filipos ya iawah kaw. Kabay mita kaw na dayi hên mapatêkbêk.” 37Noa, wani apostol Pablo, “Impabarog la kay ha arapan hên kal-atan, haka la kay impahukul hên a la kay pon nilingon agyan taga-Roma kay! Bayo labay la kay hên ipaawah hên ayn makamwang! A malyari ya êmbayro! Dapat hilay maglakó di hên mamiawah kannaên!” 38Inhumbung lan polis kanlan manungkulan ya hinabi ni apostol Pablo. Nalimwan hilay habaytoy manungkulan hên gobyernon Roma hên namwangan la ya taga-Roma hila awud hilan apostol Pablo. 39Kabay nagtagloh hila ha hukulan hên nakikwan patawad kanla haka la hilay na in-awah. Pinakihabi la kanla etaman ya mag-alíh hila ha balayan Filipos. 40Pamakaawah la ha hukulan hilan apostol Pablo, ay nagtagloh hila ha bali lan Lydia. Hên napahigla lay nay nakêm lan patêl ha Panginoon, ay nammita hilay na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\