Dyag 2

1Hên nilumatêng ya pista lan Israelita ya ambaêgên lan Pentecostes, ay naubuh hilan nipagtsipon ha mihay bali ya hilay apostol, haka hilay kaatag ya ampaniwala kan Apo Jesus. 2Namakonkaynaman ay main hilan nagilaman ya ubat ha langit ya nanad alaboob ya main kalamoy makhaw ya angin ha boon bali ya dinyanan la. 3Nakahêlêk hila hên nanad dila ya dêkêt ya nipagtayak ha balang miha. 4Naubuh hilan hinapatan hên Espiritu ni Apo Namalyari, haka ha kapangyarihan na ay nag-umpisa hilay nan naghabi ha hino-hino kay na hên ya habi ya a la muwang. 5Hên habayto, ay main Israelita ya ampaidi ha Jerusalem, ya mapanhumonol ha Kautuhan ni Apo Namalyari, ya ubat ha hino kay na hên ya bansa, kabay hino-hino kay na hên ya habi la. 6Hên nagilam lay nanad hên alaboob ya main kalamoy angin, ay napaidani hila, haka pinilolopungan lay habaytoy ampaniwala kan Apo Jesus. Nag-êpapah hila no pata ampakapaghabi hilay nay ampaniwala kan Apo Jesus hên habi la. 7Gawan ha pamag-êpapah la ay hinabi la, ya wanla, “Pata ampakapaghabin êmên di hilay hata taga-probinsyan Galilea! 8Ay êmên hilan ampakapaghabin hino-hino kay na hên habi tamo? 9Main di kantamon taga-Partia, main taga-Media, main taga-Elam, main êt hên ampaidi ha Mesopotamia, ha Judea, ha Capadocia, ha Ponto, haka ha Asia. 10Main pon êt kantamo hên taga-Frigia haka Panfilia, Egipto, angga ha logal hên Libia ha dani hên Cirene. Ya kaatag kantamo ay taga-Roma, 11main Israelita, haka main alwan Israelita ya anhumonol ha paniwala tamon Israelita. Ya kaatag kantamo ay taga-Creta haka Arabia. Yan angkagilaman tamina ya tungkol ha kapapaêpapah ya dinyag ni Apo Namalyari gawan ampakahabi hilay nan habi tamo, ya ampaniwala kan Apo Jesus.” 12Gawan ha hadyay pamag-êpapah la, ay a la makwan maihip ya nalyari. Kabay ampikokotang hila ya wanla, “Hino ya labay habiên hên habaytsi?” 13Noa, ya kaatag kanla ay naghabin main lamoy pamandaêh, ya wanla, “Lahing hilan bat ya habain!” 14Nirêng hilay labinloway apostol, haka in-ikhaw ni apostol Pedro ya pamaghabi na ya wana, “Kapareho kon Israelita, haka hikaw ya kaatag pon ya atsi bayri ha balayan Jerusalem. Pakagilamên yon mangêd ya habiên ko kamoyu. 15Êndat yon lahing kay. Alwa kay lahing, ta alas nuwebe pon hên maranon. 16Ha nalyari kannaên, ay natupad ya hinabi ni Propeta Joel, ya wana, 17‘Habaytsi ya anhabiên ni Apo Namalyari. Ya daygên ko ha tawlin allo, ta êmên yo mamwangan ya dapat yon daygên, ay êmên ya di. Ipahapat koy Espiritu ko kanlan balang miha. Ipamwang lan maának yo ya ipaihip ko kanla. Hilay miyawhay yo ay makahêlêk hên halumata, ya ipahlêk ko kanla haka hilay toay lalaki ya ampamaala ay manaynêp hên ipataynêp ko kanla. 18Kanlan ampaghuyo kangko, ya lalaki haka babayi, ay ipahapat ko ya Espiritu ko, haka ipamwang la ya ipaihip ko kanla. 19Haka manyag akon kapapaêpapah ha luta haka ha angkahêlêk ha langit. Magkamain daya, apoy, haka makugpa ya ahuk. 20Dumiglêm ya allo bayto, haka umurit ya buwan hên nanad daya. Lumatêng bayto ya allo, ya ayn kapantag ha kapapaêpapah ya kapangyarihan, yabay ya allon pamag-orong hên Panginoon. 21Haka hinoman ya ampakiingalo ha Panginoon ay miligtas ha parusa hên kasalanan la.’ Habaytoy impamwang ni Propeta Joel.” 22Inhundo nay pamaghabi na ni apostol Pedro, ya wana, “Kabay hikaw ya kapareho kon Israelita, pakagilamên yoy habaytsi! Hi Apo Jesus ya taga-Nazaret ay in-utoh ni Apo Namalyari. Pinaptêgan ni Apo Namalyari ya tungkulan ya indin na kan Apo Jesus ha kapapaêpapah ya dyag, ya main kapangyarihan ya impadyag ni Apo Namalyari kana. Muwang yo etaman ya habayto, ta nalyari ya habayto di kamoyu. 23Yabay ya hi Apo Jesus ya mana nay nan tinalagá ni Apo Namalyari hên idin na ha gamêt yo, haka muwang ni Apo Namalyari ya daygên yo kana. Impapako haka impapatsi yo ya ha koros ha nangarawak ya tawo. 24Noa, hi Apo Jesus ay imbuhan ha kapangyarihan hên kamatsan ta hiyay biniyay oman ni Apo Namalyari, ta ya kamatsan ay ayn kapangyarihan kana. 25Ta ya habi ni Apo Jesus ay impamwang ni Arin David hên hato, ya wana, ‘Nahêlêk ko ya Panginoon ya panay atsi ha arapan ko, ta hiyay panay hên ampanawop kangko, kabay a ko malimo. 26Kabay angkahiglay boon nakêm ko. Mahiglay pamagpuri ko kamo. Main akon kasiguradoan ha impangako mo, 27gawan a mo paulayan ya kaêlwa ko ha logal lan natsi. A mon paulayan hên gumata ha pay-ilbêngan ya bangkay hên mapaypaniwal-an mo ya ayn kapantag ha kangêran. 28Intoro mo kangko ya dann ya palako ha biyay ya ayn angga. Hika ya taganán mamahigla kangko no makit katay nan arap-arapan.’ Habaytoy inhulat ni Arin David.” wani apostol Pedro. 29Bayo wana, “Kapareho kon Israelita, pakaihipên yoy habaytsi. Hi Arin David, ya ninuno tamo ay natsi, haka ya pinay-ilbêngan kana ay atsi kantamo, ya angkahêlêk angga amêhên. 30Hiyay mihay propeta ni Apo Namalyari, haka muwang nay impangako ni Apo Namalyari kana, ya miha kanlan kaapo-apoan na ay mag-in ari hên nanad kana. 31Ya pangabiyay oman hên Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala, ay impamwang ni Arin David hên hinabi nan êmên di, ya wana, ‘A ya pinaulayan hên mag-buyot ha logal lan natsi. A pinaulayan hên gumata ya lawini na.’ 32Habaytoy pinili ni Apo Namalyari hên mag-in Mámiligtas, ay ayn kaatag no alwan hi Apo Jesus, ya biniyay oman ni Apo Namalyari. Haka muwang naên ya habayto, ta naubuh naên yan nahêlêk hên nabiyay yan oman, haka habaytoy an-ipamwang naên. 33Hiyay intag-ay ha langit ni Apo Namalyari, ya Tatang na, haka hiyay dinyanan tungkulan. Ha tungkulan na, ay namihapat yan Espiritu ni Apo Namalyari kannaên. Yabay ya impangako na, ya angkahêlêk haka angkagilaman yo amêhên. 34Ta main yan hinulat hi Arin David ya tungkol ha Panginoon na, ya intag-ay ha langit, alwan tungkol ha sarili na. Hatsi ya hinulat na, ya wana, ‘Hinabi ni Apo Namalyari ha Panginoon ko, ya wana, “Mikno ka ha dapit panabtab ko hên mamaala hên kalamo ko, 35angga ha hambutên ko hilay kapatsi mo, ta idin ko hila ha aypan kapangyarihan mo.” ’ ” 36Inhundo ni apostol Pedro ya pamaghabi na, ya wana, “Kabay hikaw haka ya balang kapareho kon Israelita, ay dapat mamwangan ya hi Apo Jesus ya impapatsi yo ha koros, ay yabay ya dinyag ni Apo Namalyari hên Panginoon, haka Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala!” 37Hên nagilam la ya hinabi kanla ni apostol Pedro, ay angkahêmêkan lay sarili la. Kabay kinotang la hi apostol Pedro haka hilay kaatag ya apostol, ya wanla, “Hikaw ya kapareho naên Israelita, hino awud ya dapat naên daygên?” 38Hinabi kanla ni apostol Pedro, ya wana, “Ya balang miha kamoyu, ay dapat hên maghêhê. Dapat talibatokan yoy pamanyag hên kasalanan, haka pabawtismo kaw ha langan ni Apo Jesu-Cristo, ta êmên mapatawad ya kasalanan yo, haka ta êmên na ipahapat kamoyu ni Apo Namalyari ya Espiritu na. 39Ta ya Espiritu ni Apo Namalyari ay impangako kamoyu etaman, haka kanlan maának tamo, haka kanlan kaapo-apoan tamo, haka kanlan atsi ha mangarayo ya logal. Awo bay, namipangako hi Apo Namalyari, ya Panginoon tamo, hên ipahapat ya Espiritu na kanlan pinili na, hên mag-in kana.” 40Mal-at pon ya pamaptêg kanla ni apostol Pedro, haka inaralan na hila, ta êmên hila miakay ha kaptêgan, ya wana, “Makiingalo kaw kan Apo Namalyari, ya iligtas kaw ha parusa ya ayn angga ya lumatêng kanlan ampanyag karawakan!” 41Mal-at ya naniwala ha impamwang ni apostol Pedro kabay binawtismoan la hila. Ha alloy habayto ay tatlon liboy nipahan kanlan ampaniwala kan Apo Jesus. 42Inhundo lay pamanggilam la ha intoro lan apostol. Nakiagêm hila ha pami-tsi-tsipon lan apostol hên manalangin, haka magkomunyon hên main mangêd ya pamilalamo. 43Gawan ha kapangyarihan ni Apo Namalyari, ay namaalíh hilay apostol hên hakit hên kal-atan, haka nanyag hila hên kaatag pon ya kapapaêpapah ha ikakangêd lan atsi bayro, kabay naubuh hilan nipag-êpapah, hên main kalamoy pamanggalang kan Apo Namalyari. 44Hilay ampaniwala kan Apo Jesus, ay ampagmimihan nakêm haka ya pibandian la ay ampiaagêmên la. 45An-ihaliw lay pibandian la, ta ya pera ya naabli la ay an-idin do ha ampangailangan hên balang miha. 46Allo-allo hilan ampagtsipon ha Templo. Ampiaaêm hila haka ampagkomunyon hila ha bali la hên mahiglay nakêm. 47Panay lan ampuriên hi Apo Namalyari. Haka hila ay an-igalang hên hinoman ya atsi bayro. Allo-allo ay an-ipahan kanla hên Panginoon ya hilay ampiligtas ha parusa ya ayn angga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\