Dyag 20

1Hên pamakayarin gulo ha balayan Efeso, ay impabaêg ni apostol Pablo ya hilay ampaniwala kan Panginoon Jesus, ta pinakhaw nay nakêm lan tinoroan, hên ihundo lay paniwala la kana. Pangayari, ay nagtsipan yay na kanla ta mita yay na hên palakon probinsyan Macedonia. 2Hiniraw na hilay ampaniwala kan Panginoon Jesus ha balayan ya atsi bayro, ta pinakhaw nay nakêm lan tinoroan, hên ihundo lay paniwala la. Pangayari ay inhundo nay pammita na hên angga ha probinsyan Grecia. 3Naglaêh ya pon bayro hên tatloy buwan. Maghakay ya dayi ha barko hên palako ha probinsyan Siria, noa, hên namwangan na ya main kapareho nan Israelita ya nagmulongan kana, ay naihipan na tanan magdann ha probinsyan Macedonia ha pag-orong na. 4Hilay nakilako kan apostol Pablo, ay hi Sopater ya taga-Berea, ya anak ni Pirro, hi Aristarco haka hi Segundo ya taga-Tesalonica, hi Gayo, ya taga-Derbe, hi Timoteo, ya taga-Listra, haka hi Tiquico haka hi Trofimo, ya taga-Asia. 5Nuna hilay habayto kannaên ta inêngganan la kay ha balayan Troas. 6Noa, hikay etaman ay nag-alíh ha balayan Filipos hên pamakayari hên pista lan Israelita ya ambaêgên lan Pistan Puto ya ayn Pampaalsa. Himmakay kay ha barko hên angga ha nilatêng kay ha balayan Troas hên panlimay allo. Nanugêl kay bayro hên pitoy allo. 7Ha unan allon habayton parominggo ay ni-tsi-tsipon kay ya Israelita ta nagkomunyon kay, ya pamanêmtêm ha pangamatsi ni Panginoon Jesus. Nangaral ya hi apostol Pablo hên angga ha bonak hên yabi, ta mita ya ha humonoy allo. 8Mal-at ya dêkêt bayro ha pinagtsiponan naên ha ikatlon palapag bali. 9Main mihay miyawhay, ya nag langan Eutico ya nakaikno ha mihay dorongawan, ya nakabêlêw ha kakarangan hên pamangaral ni apostol Pablo. Nanabo yan paubat ha ikatlon palapag hên habaytoy bali ya pinagtsiponan, kabay hên nilako la ya, ay natsi yay na. 10Noa, hên tinumaoy hi apostol Pablo hên nangalakop kana, ay wana, “Paan kaw manyagah, ta angkabiyay ya!” 11Pangayarin habayto, ay nunik yay na êt hi apostol Pablo, bayro ha pinagtsiponan, ta pangayari naên nangan, ay inhundo nay panoro na hên angga ha maranon bayo nammita kay. 12Hi Eutico, ya nangoman nabiyay, ay in-atêl la ha bali na, hên hadyay higla la gawan nabiyay ya. 13Pinagkablag naên hi apostol Pablo ta hinumakay kay ha barko ta napihabian naên ya danan naên ya ha balayan Ason. Hiya etaman, ay namitsih. 14Hên napipihlêk kay bayro ha balayan Ason, ay hinumakay yay na hên kalamo naên hên palako ha balayan Mitilene. 15Paubat ha balayan Mitilene ay naghakay kay ha barko hên angga ha nilatêng kay ha êtêb hên Pulo hên Quio. Hên humonoy allo, ay nipadann kay ha êtêb hên Pulo hên Samos, haka ha humonol êt ya allo ay nilatêng kay ha balayan Mileto. 16Inihip ni apostol Pablo ya a yay na pon magdann ha balayan Efeso ta êmên ya a maabala ha probinsyan Asia, gawan labay nay nan makalatêng kay ha balayan Jerusalem bayo mag allo hên Pentecostes. 17Hên ungnoy nay allo naên lan apostol Pablo ha balayan Mileto, ay namipagtan ya hên habi kanlan toa ya ampamaala kanlan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha balayan Efeso ya maniraw hila kana ha balayan Mileto. 18Paglatêng la kana ay kinahabi na hilay na, ya wana kanla, “Muwang yo ya nag-in biyay ko hên haton unan allon nilumatêng ako bayri ha probinsyan Asia. 19Booy nakêm kon nagpakaaypa hên naghuyo ha Panginoon haka namalagêhbêg ya nakêm ko hên main pamagtêêh ha kal-atan hên pamairap la kangko hên kapareho kon Israelita ha pagmulongan la kangko. 20Muwang yo etaman ya a ko nag-alangan ha pamanawop kamoyu hên namipamwang haka nanoro hên tungkol kan Panginoon Jesus ha arapan man hên kal-atan haka ha binali. 21Impakaaral ko etaman kanlan kapareho kon Israelita, haka kanlan Griego ya dapat lan paghêhêan haka talibatokan ya kasalanan la, ta dapat magpalokop hilay na kan Apo Namalyari hên maniwala kan Panginoon Jesus. 22“Mita kina ha balayan Jerusalem ha utoh kangko hên Espiritu ni Apo Namalyari. A ko muwang no hinoy malyari kangko bayro. 23Ya muwang kon bat, ay ha balang balayan ya lakwên ko, ay an-ipamwang na kangkon Espiritu ni Apo Namalyari, ya ihukul ako haka makaranas akon kairapan. 24Noa, ayn kangko no mikarang ya biyay ko bayri ha luta o no ahê, ta ya maalagá kangko ay matupad koy an-ipadyag na kangko ni Panginoon Jesus. Yabay ya pamipamwang hên Mangêd ya Habi tungkol ha ingalo ni Apo Namalyari. 25“Nakilamo ko kamoyu hên hato, kaban an-ipamwang koy tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari. Noa, amêhên ay muwang kina ya a yo kina hên mahêlêk oman. 26Kabay ampapakahabiên ko kamoyu amêhên, ha alloy habaytsi, ya alwan hiko ya main kasalanan no parusaan na kaw ni Apo Namalyari hên ayn anggaan. 27Ta a ko nag-alangan ha paytoro kamoyu hên hinoman ya labay nan ipamwang kamoyu ni Apo Namalyari. 28Illagan yoy sarili yon pamanhumonol kan Apo Namalyari. Illagan yo etaman ya pamanhumonol lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon, ta pinili na kaw hên Espiritu ni Apo Namalyari hên mamaala kanla hên nanad ha pagpastol yo, ha tupa yo. Hila ay inligtas hên natsi ya hi Panginoon Jesus ya Anak ni Apo Namalyari. 29Muwang ko, ya no ayn kina bayri, ay main mipanlumatêng ya maytoro hên alwan kaptêgan, ta labay lan alihên ya paniwala yo kan Panginoon Jesus. Hila ay nanad ahon lalê ya mapangyat ya mandawhong kamoyu hên ayn ingalo. 30Agyan ha kalamo yo, ay main lumtaw ya maghabi hên alwan kaptêgan, ta êmên la maamuyot hilay ampaniwala kan Panginoon Jesus. 31Kabay pakaillag kaw, haka panay yon panêmtêmên ya in-aral ko kamoyu ha boon tatloy taon, ya allo-yabi ayn têgên ya pamanayhay ko kamoyu, hên main lamoy pamanangih gawan anlugurên kataw. 32“Amêhên, ay an-ipatsiwala kataw kan Apo Namalyari, haka ha Mangêd ya Habi tungkol kan Panginoon Jesus ya ampamataniêh hên nakêm yo. Habaytoy Mangêd ya Habi, ay mam-in biyay ya ayn angga, ya in-il-an ni Apo Namalyari para ha balang miha ya impapawa na hên mag-in kana. 33A ko kinaridyaan ya pera o takop hên hinoman. 34Muwang yo etaman ya napudpud ya gamêt ko ha pamag-obra ko ta êmên kay main mapangwaan hên ikabiyay naên mikakalamo. 35Ha pamag-obra ko, ay dinyanan kataw hên alimbawa, ya ha kahipêgan tamo ay madyanan tamo hilay a ampaka-obra ya taganán ampangailangan. Dapat tamon panêmtêmên ya hinabi ni Panginoon Jesus, ya wana, ‘Mas mahigla ya nakêm lan ampam-i kisa ya nakêm lan andyanan.’ ” 36Hên pamakayari nan naghabi, ay nandoko ya hên kalamo na hilay toa ya ampamaala kanlan taga-Efeso ya ampaniwala kan Panginoon Jesus, haka hila nanalangin. 37Naubuh hilan nanangih, haka an-alakopên la ya hên an-aroên hi apostol Pablo. 38Hadyay pamag-lungkot la hên pamakagilam lan hinabi na ya a la yay na mahêlêk hên oman. Bayo in-atêl la yay na ha barko ya hakayan na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\