Dyag 21

1Pamakayari naên hên nagtsipan kanla, ay naghakay kay ha barko ya nagtagloh ha Cos. Hên humonoy allo, ay naghundo kay hên nagbiyahe ha Pulo hên Rodas. Paubat bayro ay nagbiyahe kay ha balayan hên Patara. 2Paglatêng naên bayro, ay tampol kay nakatapol hên mihay barko ya palako ha Fenicia, ya angkasakopan hên Siria, kabay tampol kay hinumakay. 3Hên niêtêb kay ha Pulo hên Chipre ya angkaipatanêh ha dapit uki ay naghundo kay etaman hên angga ha nilatêng kay ha probinsyan Siria. Tinunggên ya ha balayan Tiro, ya anhakyan naên, ta habaytoy pamitaoyan la hên kalga hên barko. 4Kaban an-itaoy lay kalga, ay tinapol naên hilay ampaniwala kan Panginoon Jesus ya atsi bayro, ta napaidi kay pon bayro kanla hên pitoy allo. Gawan ha impaihip nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan patêl ha Panginoon, ay ambawalên la ya hi apostol Pablo hên paan yay na dayi hên mako ha balayan Jerusalem ta kayno main mamatsi kana. 5Noa, hên nayari ya pag-laêh naên bayro ay nag-alíh kay. Hila etaman ya patêl ha Panginoon ya lalaki haka ahawa la haka maának la, ay namiawyon kannaên ha liglig hên balayan hên angga ha laylay hên dagat. Hên atsi kay bayro ha laylay dagat ay nipandoko kay ta nanalangin kay ha Panginoon. 6Nagtsipan kay ha miha ta miha. Hinumakay kay bayto ha barko, haka nuli hilay na. 7Paubat ha balayan Tiro ay inhundo naên ya pamanlumagay naên hên angga ha nakalatêng kay ha balayan Tolemaida. Bayron pinakikitan naên hên namapayabi ya hilay patêl ha Panginoon. 8Hên humonoy allo, ay naghundo kay ha pamammita hên palako ha balayan Cesarea. Haka naglaêh kay ha bali ni Felipe, ya mangitoro hên Mangêd ya Habi tungkol kan Panginoon Jesus. Hiya ya miha kanlan pitoy lalaki ya pinili hên hato ha Jerusalem. 9Hi Felipe ay main apat ya anak, ya babayi ya ayn pon ahawa, ya dinyanan ni Apo Namalyari hên kapangyarihan hên mamipamwang hên impaihip na kanla. 10Hên nabuyot-buyot kay bayro, ay main nilumatêng ya mihay mámipamwang ni Apo Namalyari, ya nag langan Agabo, ya nilumohan hên ubat ha probinsyan Judea. 11Nilako na kay haka na kingwa ya tagkêh ni apostol Pablo ta ginapoh nay sarili nan bitsih haka gamêt na, bayo wana, “Habaytsi ya hinabi nan Espiritu ni Apo Namalyari, ‘Êmên di ya daygên la kanan nagtagkêh hên habaytsi bayro ha Jerusalem hên hilay Israelita haka idin la ya ha gamêt lan alwan Israelita.’ ” 12Pamakagilam naên hên habayto, ay hikay haka hilay nakalamo naên, ya taga bayro, ay ampakihabi kana hên paan yay na dayi hên lumakat ha balayan Jerusalem. 13Noa, wani apostol Pablo hên naghabi, “Hinoy andaygên yo, pata ampipanangih kaw! Paan yon paynaên ya nakêm ko! Nakal-an ako hên pagapoh haka matsi ha Jerusalem gawan ha pamaghuyo ko kan Panginoon Jesus.” 14Hên a naên ya mabawalan hên mita, ay tinunggên kay hên maghabi, ta hinabi naên tana, ya kalabayan hên Panginoon ya mahonol. 15Pamakayarin ungnoy allo ay nagkumpini kay ta lumakat kay ha Jerusalem. 16Main ampaniwala kan Panginoon Jesus ya nakilako kannaên, ya taga-Cesarea haka la kay in-atêl ha bali ni Minason ya taga-probinsyan Chipre haka bayro kay tanan nakikatuloy kana. Hiya etaman ya unan naniwala kan Panginoon Jesus. 17Hên nilatêng kay ha Jerusalem, ay mahigla la kay hên tinanggap hên patêl ha Panginoon. 18Hên humonoy allo, ay naniraw kay lan apostol Pablo kan Santiago. Naubuh hila bayro ya toa ya ampamaala ha patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon. 19Pangayari na hilan kinumusta, ay miniha-miha nan impamwang kanla ya dinyag ni Apo Namalyari ha pamanoro na kanlan alwan Israelita ha ay atoman ya logal ya pinanoroan na. 20Hên pamakagilam lan habayto, ay pinuri la hi Apo Namalyari. Noa, hinabi la kan apostol Pablo, ya wanla, “Muwang mo patêl, bayri ha Jerusalem, ay main libo-libo ya kapareho tamon Israelita, ya naniwalay na kan Panginoon Jesus, haka ampakahonolên lay Kautuhan ya impahonol kantamo ni apo Moises. 21Nabalit-an la ya antoroan mo hilay kapareho tamon Israelita ya ampaniwalay na kan Panginoon Jesus, ya ampaidi ha logal lan alwan Israelita, ya paan hila kanon humonol ha Kautuhan ni apo Moises, nanad ha paan lay nan ipatuli ya anak la, haka paan hilan humonol ha kaatag ya natotoan tamo ha toa tamo. 22Hino ya daygên tamo, ta êmên la mamwangan ya alwan pêtêg ya nabalit-an la? Siguradon mamwangan la ya nakalatêng kay na bayri ha Jerusalem. 23Dapat mon daygên ya anhabiên naên. Main apat ya lalaki bayri ya maranin matupad ya impangako la kan Apo Namalyari. 24Kilako ka kanla ha Templo ha panupad lan impangako la, haka honolên yo ya pagpalinis ha pamanhumonol ha Kautuhan tamon Israelita, biha hikay nay baala hên mamayad ha gastosên la ha paypaboko lan ulo la, haka ya iátang lay ayop. Mamwangan bayto ya kaganawan ya alwan pêtêg awud ya nabalit-an la ya tungkol kamo, ta hika man, ay anhumonol ha Kautuhan ni apo Moises. 25Hila etaman ya alwan Israelita ya ampaniwalay na kan Panginoon Jesus, ay hinulatan naên hilay na hên aral naên, ya paan hilan mangan hên hinoman ya imparaêp ha alwan pêtêg ya diyos, haka paan hilan mangna hên daya boy ayop ya giniêk. Hinulatan naên hila êt ya paan hilan mamabayi haka makilalaki.” 26Hên humonoy allo, ay nakilako hi apostol Pablo kanlan apat. Biha ya hinumwên ha Templo, ay naglinis ya pon ayon ha ugali lan Israelita. Pangayarin habayto ay impamwang nay na ni apostol Pablo ha pari no hinon allo ya matupad ya impangako lan apat, kan Apo Namalyari, ta habaytoy allo ya pamiátang lan ayop. 27Hên maranin mayari ya pampiton allon pamaglinis lan apat, ay main Israelita ya taga-probinsyan Asia ya nakahêlêk kan apostol Pablo ha lalên Templo. Hila ay nanulhul kanlan kal-atan ya atsi bayro haka la ya dinakêp hi apostol Pablo. 28Êmên di ya in-angaw la, “Hikaw ya kapareho naên hên Israelita, hawpan yo kay. Ta habaytsi ay ampaytoro hên narawak kano ya bansan Israel, haka narawak ya Kautuhan ni apo Moises haka ya Templo ni Apo Namalyari. Biha andêmêkan na êt ya hata Templo, ta ampantan ya êt hên Griego di ha lalên hata Templo ni Apo Namalyari.” 29Hinabi lay habayto ta nahêlêk lay kalamo ni apostol Pablo, ya hi Trofimo, ya taga-balayan Efeso, ya alwan Israelita, ha balayan Jerusalem, haka êndat la no pinagkalamo na ya ni apostol Pablo ha Templo. 30Hên nagilam lan kal-atan ha Templo ya habayto, ay naubuh hilan nagulo. Pinaragah lan dinakêp hi apostol Pablo bayro ha lalên Templo, haka la ya pinagguguloy hên paawah ha Templo bayo la tampol hên inhara ya kabat. 31Hên patsên la yay na dayi hi apostol Pablo, ay main naghumbung ha pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma, ya destino bayro ha Jerusalem, ya nagulo hilay kaganawan ya taga-Jerusalem. 32Tampol nan impabaêg hilay kapitan, haka ya kaatag ya hundaloh na, ta nuwayu hila hên nagtagloh ha gulo. Hên nahêlêk lan Israelita ya pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma haka ya kalamo nay hundaloh, ay intunggên lay pamahakit la kan apostol Pablo. 33Napaidani ya pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma kan apostol Pablo, ta dinakêp na ya, haka na ya impagapoh hên loway taykala. Biha na hila kinotang ya atsi bayro, no hino hi apostol Pablo, haka no hinoy nadyag nay karawakan. 34Alwan pare-pareho ya an-iangaw lay pakibat lan naka-tsipon bayro. Gawan ha hadyay gulo, ay a na mamwangan hên pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma no hinoy kaptêgan, kabay namiutoh yan hundaloh na ya gêtan la hi apostol Pablo ha kampo la, ta êmên la ya pakakotangên. 35Panlumatêng la ha eran hên kampo, ay napilitan ya hundaloh hên buwatên hi apostol Pablo gawan ampigagalmotan la yan kal-atan. 36Ampakikamat-kamatan la hilan apostol Pablo hên hilay kal-atan hên ampamiangaw kana, “Patsên ya! Patsên ya!” 37Hên ihowên la yay na dayi hi apostol Pablo ha kampo, ay kinotang nay pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma, ha habin Griego no malyari na yan mapakihabian. Kabay wana kan apostol Pablo, “No kamwang kan maghabin Griego, 38ay alwa ka awud habaytoy taga-Egipto ya nakanon bêngat hên nanulhul kanlan kal-atan, haka nantan hên apat ya libo ya nilumaban ha gobyerno ha kabalah-balahan.” 39Naghabi etaman hi apostol Pablo, “Hiko ya miha ha Israelita, ya in-anak ha Tarso ha probinsyan Cilicia. Ya balayan Tarso ay muwang ha ayri man ya logal. Ampakihabi ko kamo ya paulayan mo kon makipagpalinaw kanlan naka-tsipon bayri.” 40Hi apostol Pablo ay pinaulayan hên pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma, kabay nirêng yay na ha eran ta siningyalan na hilay naka-tsipon, ta êmên hila patêkbêk. Hên a hilay na naglabak, ay naghabi yay na hi apostol Pablo ha habin Hebreo ya habi lan Israelita, ya wana,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\