Dyag 22

1“Matoa ko haka patêl ko, gilamên yoy habiên ko amêhên ha pamiligtas ko hên sarili ko.” 2Hên nagilam lan Israelita ya naghabi hi apostol Pablo ha habin Hebreo, ya habi la, ay a hilay nan taganán naglabak, kabay inhundo nay na habaytoy pamaghabi na. 3“Hikoy mihay Israelita ya in-anak ha balayan Tarso ha probinsyan Cilicia. Hinumlay ko bayri ha Jerusalem. Ya nanoro kangko ay hi Gamaliel. Intoro na kangkoy Kautuhan ya anhonolên lan ninuno tamon Israelita. Booy nakêm kon naghuyo kan Apo Namalyari, nanad êt kamoyu amêhên. 4Hên hato ay pampairapan ko hilay anhumonol ha toro ni Panginoon Jesus hên angga ha impapatsi ko ya kaatag kanla. Lalaki haka babayi, ay impadakêp ko hilan ginapoh haka impahukul. 5Ya pinakapoon pari haka ya kaganawan toa ya nag tungkulan ha bansa, ay malyarin mamaptêg ha anhabiên ko, ta hila ya nam-i kangko hên kahulatan para kanlan kapareho tamon Israelita ha balayan Damasco, ya dakpên kon gapohên hilay ampaniwala kan Panginoon Jesus, hên gêtan hila bayri, ta êmên hila parusaan. 6“Hên narani kina ha balayan Damasco, hên mag-uugtoy na, namakonkaynaman ay nahukloban kon kapahilêw ya hawang ya ubat ha langit. 7Nihubhub ko ha luta, haka nakagilam kon habi, ya wana kangko, ‘Saulo, Saulo, awta ampairapan mo ko?’ 8Naghabi ko, ‘Hino ka Panginoon?’ Bayo wana kangko, ‘Hiko hi Jesus ya taga-Nazaret, ya ampairapan mo.’ 9Hilay kalamo ko ay nakahêlêk hên habaytoy hawang, noa, a la nagilam ya hinabi hên habaytoy naghabi kangko. 10Nangotang ko, ‘Hinoy dapat kon daygên Panginoon?’ Haka wanan Panginoon kangko, ‘Mirêng ka, ta magtagloh ka ha balayan Damasco. Habiên lay na kamo bayro ya kaganawan balak ni Apo Namalyari ya daygên mo.’ 11Hên a ko makahêlêk gawan habaytoy kapahilêw ya hawang, ay hilay kalamo ko ay namiakay kangko ha Damasco. 12“Bayro ha Damasco ay main mihay lalaki ya nag langan Ananias. Anhumonol ya ha Kautuhan ya anhonolên tamon Israelita, haka anggalangên la yan kaganawan kapareho tamon Israelita ya ampaidi bayro. 13Nilako na kon hiniraw, ta wana, ‘Patêl kon Saulo, makahêlêk kan oman!’ Hên habayto êt, ay tampol ko yan nahêlêk. 14Wana êt, ‘Hi Apo Namalyari ya sinimba hên ninuno tamo, ay namili kamo hên hato pon, ta êmên mo mamwangan ya kalabayan na, haka ta êmên mo mahêlêk ya Mesias, ya Cristo, haka magilaman ya pamaghabi na. 15Ta hika ya mamipamwang ha balang miha, ya nahêlêk mo haka nagilam mo. 16Kabay amêhên, galingên mina! Mirêng ka ta mamaêg ka ha Panginoon hên paghêhêan moy kasalanan mo. Pabawtismo ka, haka ipauyah mina kana ya kasalanan mo.’ Habaytoy hinabi ni Ananias kangko.” 17“Hên pamag-orong ko bayri ha Jerusalem, hên ubat ha Damasco, kaban ampanalangin ko ha Templo, ay nagkamain kon halumata. 18Bayro ha halumata ko ay nahêlêk ko hi Panginoon Jesus, haka na hinabi kangko, ya wana, ‘Parahên mon mag-alíh di ta a la paniwal-an ya pamaptêg mo hên tungkol kangko.’ 19Noa, hinabi ko, ‘Panginoon, kayno maniwala hila no maintindihan la ya binayo ko, ta muwang lan kal-atan ya ha balang sinagoga, ay an-ipadakêp, an-ipahukul, haka an-ipapatok ko hilay ampaniwala kamo. 20Hên ampatsên la hi Esteban, ya ampamaptêg kamo, ay atsi ko bayro hên kalamo la. Hiko pon êt ya nagbantay hên takop lay pangkêbêl lan namatsi kana.’ 21Bayo wana kangkon Panginoon, ‘Êmbayro man, ay an-iutoh kata ha marayo hên maypamwang hên tungkol kangko kanlan alwan Israelita.’ Habaytoy hinabi hên Panginoon kangko,” wani apostol Pablo. 22Hên nahabi nay habayto ya tungkol ha alwan Israelita, ay a lay na labay manggilam habi na, ta namiangaw hilan êmên di, “Patsên ya! Patsên ya! A ya dapat mabiyay!” 23Ha pamiangaw la, ay pinaragah lan inalíh ya takop la ya pangkêbêl, haka namihabol hilan tuwapok ha tag-ay gawan ha hadyay huluk la. 24Ya pinakapoon lan hundalon Roma ay namiutoh hên ihowên la hi apostol Pablo ha kampo, ta barogên ya, ta êmên na pakibatan ya kotang la kana, no hinoy dinyag na, no pata êmbayroy angaw lan kapareho nan Israelita. 25Noa, hên naigapoh la yay na ha paygapohan, ta barogên la ya, ay wani apostol Pablo ha kapitan hên hundaloh ya nakairêng ha dani na, ya wana, “Mangêd kaya ha patakaran hên gobyerno ya bat barogên ya mihay taga-Roma hên a pon nalingon ya kaso na?” 26Pamakagilam nan habayto, ay nilako nan kapitan ya pinakapoon lan hundalon Roma ta wana kana, “Ay-êmên, ha taga-Roma ya awud!” 27Kabay nilako hi apostol Pablo hên pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma ta wana, “Habiên mo kangko no taga-Roma kan taganá?” Hinabi ni apostol Pablo ya taga-Roma yan taganá. 28Biha hinabi nan pinakapoon lan hundalon Roma, ya mal-at ya imbayad na bayo ya nag-in taga-Roma. Amêhên hinabi nay na êt ni apostol Pablo, ya wana “Noa, hikoy taganán taga-Roma hên paubat hên hikoy in-anak.” 29Tampol nagdayo kana ya hilay nakal-an hên mangotáng kan apostol Pablo. Agyan hatoy pinakapoon lan hundalon Roma ay nalimwan, gawan namwangan na ya taganán taga-Roma hi apostol Pablo, ya bat nan naipagapoh ta êmên barogên. 30Gawan labay nan pinakapoon lan hundaloh ha bansan Roma hên mamwangan no hino ya an-ibara la kan apostol Pablo hên hilay kapareho nan Israelita, ay ha humonoy allo, ay inubuh nan impa-tsipon ya hilay ampamaala kanlan pari haka ya boon Sanedrin, bayo impaokal na hi apostol Pablo ta impaarap na ya kanla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\