Dyag 24:25

25Noa, hên an-ipamwang ni apostol Pablo ya tungkol ha pamimiyay ya pamanhumonol kan Apo Namalyari, haka ya tungkol ha pamagpigil ha sarili haka ya pamanukom ni Apo Namalyari ha lumatêng ya allo, ay nalimwan ya hi Gobernador Felix, ya wana, “Mita ka pon ta no maarap ko, ay ipaalap katan oman.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More