Dyag 25

1Hi Festo ay nilumatêng ha Cesarea ta hiyay nag-in kahagili ni Gobernador Felix. Pangalabah hên tatloy allo, ay nilumakat ya ha Jerusalem. 2Hên nilumatêng ya bayro hi Festo, ay in-arap lan ampamaala kanlan pari haka hilay kaatag ya main tungkulan ha Israelita kana ya an-ibara la kan apostol Pablo. 3Pinakidawat la kana ya ipagtan na yay na ha Jerusalem hi apostol Pablo, gawan main nag balak hên patsên la yay na hi apostol Pablo ha dann. 4Noa, wana kanla ni Gobernador Festo, “Hi Pablo ay nakahukul bayro ha balayan Cesarea, haka tampol kon mag-orong bayro. 5Kabay pakilamo yo kangko ya hilay manungkulan, ya mamibara kana, no main yan nadyag ya karawakan.” 6Namalabah ya pon hên walo o mapoy allo hi Gobernador Festo ha balayan hên Jerusalem biha ya nag-orong ha balayan Cesarea. Hên humonoy allo, ay nikno yay na ha panlingonan na hên kaso haka na impakwa hi apostol Pablo hên iarap kana. 7Panlumatêng ni apostol Pablo, ay pinalibutan la yan Israelita ya ubat ha Jerusalem. A la mapaptêgan ya kal-atan ya nangabyat ya imbara la kana. 8Hinabi ni apostol Pablo, ya wana, “Panggalangên kon Gobernador, ayn akon dinyag ya halanghang ha Templo, o ha Kautuhan ya anhonolên naên Israelita, mag-in kanan Emperador, ya pinakapoon ha kal-atan bansa ya sakop hên boon Roma.” 9Noa, gawan ha labay ni Gobernador Felix hên main hilan utang nakêm kana ya hilay Israelita ya ubat ha Jerusalem, ay kinotang na hi apostol Pablo no labay nan maglakó ha Jerusalem ta bayro na tanan lingonên ya kaso na. 10Noa, naghabi hi apostol Pablo, “Panggalangên kon Gobernador, atsi ko bayri ha arapan mo, hên panlingonan nan pinakapoon ha Roma. Kabay bayri mo kon dapat lingonên. Hikan taganá ya magmuwang, ya ayn akon nadyag ya halanghang kanlan kapareho kon Israelita. 11No nanalanghang ako ha patakaran, o ha hinoman ya dapat hên pamatsan kangko, ay ayn akon maikatoynungan. Noa, ayn kaptêgan ya an-ibara la kangko, haka ayn karapatan ya hinoman hên idin la ko kanla. Kabay ampakihabi kon umarap ko kanan Emperador, ya pinakapoon ha kal-atan bansa ya sakop hên boon Roma.” 12Nagpapayo ya pon hi Gobernador Festo ha tagapayo na, biha wana kan apostol Pablo, “Gawan hinabi moy labay mon umarap kanan Emperador, ay ipagtan kata bayro kana.” 13Pamakalabah hên ungnoy allo, ay nilumatêng ha Cesarea hi Arin Agripa haka ya ali na, hi Bernice, ta êmên maniraw kan Gobernador Festo. 14Gawan nabuyot-buyot hilay na bayro, ay nagpapayo hi Gobernador Festo kan Arin Agripa, tungkol ha kaso ni apostol Pablo, ya wana, “Hi Felix ay main yan imbalag bayri, ya nakahukul. 15Hên naniraw ako ha balayan Jerusalem, ay namihumbung hilay ampamaala kanlan pari lan Israelita, haka hilay toa ya main tungkulan ha bansa, hên tungkol kana haka nakihabi hila ya habiên ko ya dapat yay nan patsên. 16Noa, wangko kanla, ‘Alwan ugali naên hên taga-Roma, ya bat hên patsên ya nakadikil, angga ha a pon mangatoynungan, ya nakadikil hên mamiligtas hên sarili na ha namidikil kana.’ 17Hên naka-tsipon hila bayri kangko ha Cesarea, ya namidikil kana, ay a kina pinabuyot, ta hên humonoy allo ay nikno kina ha iknoan kon panlingonan haka impakwa ko yay na hi Pablo. 18“Hên nangapiarap hilay na, ay ayn hila man hên imbara ya mabyat ya kasalanan ya an-êngganan kon ipatan lan ibara kan Pablo. 19Yan, ya pinamidikilan lan bat kan Pablo ay tungkol bêngat ha paniwala hên Israelita, haka tungkol ha mihay nag langan Jesus ya natsi, ya an-ipalêkpêk ni Pablo, hên nabiyay oman. 20A ko muwang no ay-êmên kon lingonên ya habayto, kabay kinotang ko hi Pablo no labay nan maglakó ha Jerusalem, ta bayro ya tanan lingonên. 21Noa, a ya nabay hi Pablo, ta pinakihabi na ya ipalingon na tana kanan Emperador ha Roma, kabay impabantay ko ya hên angga ha maipaatêl ko ya kana ha Roma.” 22Amêhên, wani Agripa kan Gobernador Festo, ya wana, “Hiko man, ay labay ko yan magilaman hên maghabi ya habain.” Naghabi ya etaman hi Gobernador Festo, ya wana, “Nobukah magilaman mo ya.” 23Hên humonoy allo, ay hinumwên bayro ha panlingonan, hi Agripa haka hi Bernice, ya nakatakop hên bapan hampat. Kalamo lay ampamaala kanlan hundaloh haka hilay mabandi bayro ha Cesarea. Biha impahowên ni Gobernador Festo hi apostol Pablo. 24Naghabi hi Gobernador Festo, ya wana, “Panggalangên kon Arin Agripa, haka hikaw ya naka-tsipon bayri. Habaytsi ya angkahêlêk yo, ay indikil la kangko hên kapareho nan Israelita ha Jerusalem haka bayri ha Cesarea. In-angaw la ya dapat yan patsên. 25Noa, ha kakokotang ko kana, ay ayn akon mahêlêk ya bat hên pamatsan kana. Noa, gawan labay nan ipagtan ko ya kanan Emperador, ay binalak kon ipagtan ko ya kana ha Roma. 26Noa, ayn akon maihulat ya tungkol kana, ya malyarin ipagtan ko kanan Emperador no pata an-ipagtan ko hi Pablo kana. Kabay in-arap ko ya kamoyu, lalon-laloy na kamo anlugurên kon Arin Agripa, ta êmên main kon maihulat kanan Emperador pangayarin pamangotang tamo kan Pablo. 27Ta para kangko, ay ayn pukat hên gêtan kanan Emperador, ya mihay nakahukul, hên a angkapaptêgan ya kaso ya an-ibara kana.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\