Dyag 26

1Pamakayari nan naghabi ni Gobernador Festo, ay wani Arin Agripa kan apostol Pablo, “Malyari minan habiên ya pamiligtas mo ha sarili mo!” Impaktang ni apostol Pablo ya gamêt na, ha pam-i na hên galang, biha inumpisaan nay nan hinabi ya pamiligtas nan sarili na. 2“Panggalangên kon Ari, mahigla ko hên hika ya makaarap ko hên ikatoynungan ya pamiligtas hên sarili ko, ha bat lan imbara kangko hên hilay kapareho tan Israelita. 3Ta paubat hên hato, ay kamwangan mina ya natotoan tamo ha toa tamo, haka ya a tamo pamikakasundo hên hikitamo ya Israelita, kabay ampakihabi ko kamo ya pagtêêhan mo kon gilamên. 4“Muwang lan kaganawan hên kapareho ta, no ay-êmên ya nag-in biyay ko hên paubat haton anak ako ha balayan Tarso, ha probinsyan Cilicia angga hên atsi kina bayro ha Jerusalem. 5Mana lay nan muwang, haka mapaptêgan la, no labay la, ya paubat hên hato, ay hikoy mihay kalamo lan Pariseo. Hikay ya Pariseo ay pinakamahonol ha kaganawan paniwala naên hên Israelita. Mahipêg ko etaman hên hinumonol ha kaganawan paniwala naên. 6Haka amêhên, ay atsi ko bayri hên angkotangên, gawan ha paniwala ko ha impangako ni Apo Namalyari ha ninuno tamo ya biyayên nan oman ya nangamatsi. 7Habaytoy pangako na kantamon kaapo-apoan lan labinloway anak ni apo Israel, ya pan-êngganan lan kapareho tan Israelita ha pamagsimba la kan Apo Namalyari hên allo-yabi, ay habayto êt ya pinangubatan hên pamidikil kangko. Panggalangên kon Ari, hila pon êt ya kapareho ta, ya ampamara kangko, gawan ha paniwala ko ya biyayên oman ni Apo Namalyari, ya nangamatsi, gawan biniyay nan oman hi Jesus ya taga-Nazaret. 8Pata angkairapan ka hên maniwala hên a ambiyayên oman ni Apo Namalyari ya nangamatsi! 9“Hên haton una kon namwangan ya tungkol kan Jesus ya taga-Nazaret, ay êndat ko etaman hên dapat kon daygên ya madyag ko, ya halanghang kanlan tagahonol na. 10Kabay êmbayro tana ya dinyag ko ha Jerusalem. Mal-at ya ampaniwala kan Jesus ya taga-Nazaret, ya impahukul ko ha tungkulan ya indin la kangkon ampamaala kanlan pari. No main hatolan hên patsên, ay atsi ko bayro hên ampakiawyón ha ampam-in hatol. 11Ha kaganawan sinagoga ay ampairapan ko hilay ampaniwala kan Jesus ya taga-Nazaret, ta êmên patolukên ko hila dayi hên maghabi hên halanghang kana, haka ha hadyay tulaw ko ay angkorongan ko hilan pairapan ha ay-iri man ya logal ya ampuwayuên la, agyan ha balayan hên alwan Israelita.” 12Inhundo ni apostol Pablo ya pamaghabi na ya wana, “Habayto êt ya pinangubatan no awta kon nammita ha Damasco, hên main kahulatan ya ubat kanlan ampamaala kanlan pari, ya main akon tungkulan hên magdadakêp kanlan ampaniwala kan Jesus ya taga-Nazaret. 13Anggalangên kon Ari, kauugtoan allo hên atsi kay ha dann, hên nahêlêk ko ya mihay hadyay hawang ya ubat ha langit ya kapahilêw ya maigit pon ha hawang allo. Habaytoy napaihoklob kannaên hên hikay ya mikakalamo. 14Naubuh kay hên nihubhub ha luta, haka nakagilam kon baêg ha habin Hebreo, ya wana, ‘Saulo, Saulo, awta ampairapan mo ko! Hika ta êt ya ampamahakit hên sarili mo, nanad kan ampanabêng hên natayad.’ 15Biha wangko kana, ‘Hino ka Panginoon?’ Bayo wanan Panginoon, ‘Hiko hi Jesus, ya ampairapan mo. 16Mirêng kay na ta napahlêk ko kamo ta êmên hika ya iutoh kon maghuyo kangkon mamaptêg hên tungkol ha nahêlêk mo amêhên, haka hatoy ipahlêk ko êt kamo. 17Iligtas kata ha kapareho mon Israelita haka kanlan alwan Israelita ya pamiutuhan ko kamo. 18Iutoh kata kanlan habayto ta êmên ka manoro kanlan atsi ha kariglêman ni Satanas, ta êmên la talibatokan ya habayto hên dumani ha kahawangan ni Apo Namalyari. No maniwala hila kangko, ay patawarên hila ha kasalanan la, haka milamo hila kanlan pinili ni Apo Namalyari, hên mag-in kana.’ Habayto ya hinabi hên Panginoon Jesus kangko.” 19“Paubat hên hato, anggalangên kon Ari, ay a ko nagpantok ha hinabi nan hatoy halumata ya ubat ha langit. 20Nanoro ko ha balayan Damasco, ha balayan Jerusalem haka ha boon angkasakopan hên probinsyan Judea, ya logal lan kapareho tan Israelita, bayo nanoro ko etaman kanlan alwan Israelita. An-intoro ko kanla ya dapat hilan maghêhê, haka dumani kan Apo Namalyari. Habaytoy pamaghêhê la, ay dapat mahêlêk ha dyag la. 21Gawan ha habaytoy pamanoro ko, ay dinakêp la ko hên kapareho kon Israelita, hên atsi ko ha lalên Templo, haka patsên la kina dayi. 22Noa, minghan man, ay a na ko êt hên pinaulayan ni Apo Namalyari ha pamaptêg ko ha balang hino. Ayn kon anhabiên ya kaatag ha impamwang lan apo Moises haka ya kapareho nan mámipamwang hên impaihip ni Apo Namalyari kanla. 23Impapêt la ya tungkol kanan Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala, ya kailangan nan matsi haka mabiyay oman. Haka gawan hiyay unan nabiyay oman ubat ha natsi, ay hiyay mamipamwang kanlan kapareho tan Israelita haka kanlan alwan Israelita, no ay-êmên na hilan mailigtas ha kariglêman ni Satanas.” 24Kaban ampaghabi ya pon hi apostol Pablo, ay makhaw nan hinabi ni Gobernador Festo, ya wana, “Angkamurit ka, Pablo! Ya pamalumbang mo ha pamag-aral mo ay ampakamurit kamo!” 25Noa, hinabi ni apostol Pablo, ya wana, “Anggalangên kon Gobernador, A ko angkamurit. Panay kaptêgan ya anhabiên ko. 26Muwang nan anggalangên tamon Ari ya tungkol bayro ta ayn namitago hên habayto. Kabay a ko angkarêng-êy hên ihabi kana ya habiên ko. 27Anggalangên kon Ari, ampaniwala ka kanlan mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari? Muwang koy ampaniwala ka!” 28Wani Arin Agripa etaman kan apostol Pablo, “Yarin maparah mo kon amuyotên hên mag-in Cristiano!” 29Hinabi ni apostol Pablo, ya wana, “Mag-in maparah o mabuyot man, ay an-ihalangin ko kan Apo Namalyari ya alwan hikan bêngat, noa, ya balang miha ya ampakagilam amêhên, ay mag-in kapareho kon ampaniwala kan Panginoon Jesus. Noa, a ko labay ya mihukul kaw.” 30Hên nayarin naghabi hi apostol Pablo, ay nirêng hi Arin Agripa, hi Gobernador Festo, hi Bernice haka hilay nakaikno hên kalamo la. 31Hên nakaawah hilay na, ay wanla ha miha ta miha. “Ayn yan nadyag ya narawak hi Pablo ya pamatsan o pamihukul man kana.” 32Bayo hinabi ni Arin Agripa kan Gobernador Festo, ya wana, “No a na dayin pinakihabi ni Pablo ya iarap nay kaso na kanan Emperador, ay malyari yay na dayin ibuhan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\