Dyag 28

1Hên naligtasan naên hên niabot ha laylay lanêm, ay namwangan naên ya habaytoy pulo awud ay ambaêgên lan Malta. 2Bapan hampat ya pamananggap la kannaên hên hilay taga-Malta. Gawan uran haka nakêbêl, ay pinangatog la kay, haka dinambi la kay hên mangêd. 3Hi apostol Pablo etaman, ay namumpon hên kayo. Hên niohong na habayto bayro ha nakaatog, ay main inumawah ya utan gawan angkanangnang yan apoy. Habaytoy utan, ya nagkamandag, ay nangumbibit hên nangayat hên gamêt ni apostol Pablo. 4Hên nahêlêk lan taga bayro ya hatoy utan ya nakabitsin ha gamêt na, ay nahabi la ha miha ta miha, “Mapamatsi yan tawoy habain ya lalaki. Nakaligtas ya ha dagat, noa, matsi yan taganá gawan ha kasalanan na.” 5Noa, ingkampag nan bêngat ni apostol Pablo ha apoy ya hatoy utan, haka a ya man hên nahakitan. 6An-êngganan la bayro ya gumayá hi apostol Pablo o kaya biglan matumba hên matsi. Hên nabuyot hilay nan nag-êêtpan, ta ayn etaman hên angkalyari kana, ay nagbayo hilan ihip, ya wanla, “Miha yay diyos ya habain!” 7Ha dani hên habaytoy logal ya pinaidyanan naên ay bali nan ampamaala bayro ha pulo, ya nag langan Publio, ya mahiglan nananggap kannaên hên tatloy allo. 8Hên habayto êt, ay an-omotên haka antakaên ya tatang ni Publio. Hiniraw na ya ni apostol Pablo ta impanalangin na ya hên impalunto nay gamêt na kana. Tampol etaman nag-alíh ya hakit na. 9Nibahwag ya habaytoy nalyari, kabay nipanlumatêng hilay kaatag ya nipaghakit, haka namaalíh hi apostol Pablo hên hakit la etaman. 10Dinyanan la kay hên mal-at ya digalo, haka hên mag-alíh kay bayro, ay mal-at êt ya inhakay la ha barko, ya pangailangan naên ha biyahe. 11Tatloy buwan ya nalabah bayo kay nakaalíh ha pulo ya ambaêgên lan Malta. Nakahakay kay ha mihay barko, ya ubat ha balayan Alejandria, ya namalabah êt hên abagat bayro ha Malta. Habaytoy barko ay nag batêk ni Castor haka Polux ya kambal, ya diyos, ya ansimbaên lan mal-at ya siman. 12Nagdann kay ha balayan hên Siracusa, haka namalabah kay bayro hên tatloy allo. 13Inhundo naên ya pamanhumakay ha barko, hên angga ha niabot kay ha balayan Regio. Pangalabah hên mihay allo naên bayro, ay main mangêd ya angin ya naubat ha timog ha ubatan naên, kabay inhundo naên ya biyahe naên angga ha niabot kay ha pagtunggênan hên barko ha Puteoli ha ikalwan allo. 14Main kay bayron napagkahabi ya ungnoy patêl ha Panginoon ya nanagyat kannaên hên paidi bayro hên pitoy allo. Pamakalabah, ay inhundo naên ya tawlin pamammita naên hên palako ha balayan Roma hên nammitsih. 15Hên namwangan lan patêl ha Panginoon ya atsi bayro ha Roma, ya atsi kay ha dann hên magpalako bayro, ay marayo ya binita la hên nanupa kannaên. Hilay kaatag ay nanupa kannaên ha Foro de Apio, haka hilay kaatag ay nanupa kannaên ha Tres Tabernas. Hên pamakahêlêk kanla ni Pablo ay nagpahalamat ya kan Apo Namalyari, ta hinumkaw ya nakêm na. 16Hên milatêng kay ha balayan Roma, ay pinaulayan la hi apostol Pablo hên mangupa hên bali, ya paidyanan na hên kalamoy mihay hundaloh ya ampagbantay kana. 17Pamakalabah hên tatloy allo, ay impa-tsipon ni apostol Pablo hilay kapareho nan Israelita, ya ampamaala bayro kanlan Israelita ha Roma. Hên naka-tsipon hilay na, ay wana kanla, “Hikaw ya patêl ko, agyan ayn akon dinyag ya halanghang ha kapareho tamon Israelita, o ha ugali hên ninuno tamo, ay dinakêp la kon kapareho tamo ha balayan Jerusalem, haka la ko indin ha gamêt lan ampamaala ya ubat bayri ha balayan hên Roma. 18Hên pangayari lan nilingon ya kaso ko, ay ibuhan la kina dayi ta gawan ayn hilan nahêlêk ya dapat lan pamatsan kangko. 19Noa, hên a hila taganán nabay hên habayto, ya kapareho tamon Israelita, ay napilitan kina hên iarap ya kaso ko kanan Emperador, ayn ako man hên idikil kanlan kapareho tamon Israelita. 20Impa-tsipon kataw ya kapareho kon Israelita amêhên, gawan labay kataw hên makahabi, ta êmên yo maintindihan ya nakagapoh ko hên habaytsi ya taykala, gawan bat ha paniwala ko ha Mámiligtas ya impangako, ya an-êngganan tamon hikitamoy Israelita.” 21Wanla etaman kana, “Ayn kay hên natanggap ya hulat ya ubat ha probinsyan Judea ya tungkol kamo. Haka ayn hilan hinabi ya narawak ya tungkol kamo hên hilay patêl tamo ya ubat bayro. 22Êmbayro man, ay labay naên hên magilaman no hino ya mahabi mo, ta muwang naên ya ha ay-iri man ya logal, ay mal-at ya ampaghabin halanghang kamoyun anhumonol ha toro ni Jesus.” 23Ni-tsi-tsipan hilan mihahabi ha kaatag ya allo. Hên nilumatêng ya habaytoy allo, ay mal-at ya naniraw ha ampaidyanan ni apostol Pablo. Namapayabi yan nangipamwang kanla, haka nan ampaptêgan ya tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari. Impamwang na etaman ya inhulat ni apo Moises, haka ya inhulat lan kaatag ya mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari, ya tungkol ha Mámiligtas, ta êmên na hila mapaniwala ya hi Panginoon Jesus ya habaytoy Mámiligtas. 24Main kanlan Israelita ya naniwala ha hinabi ni apostol Pablo, haka main kaatag ya a naniwala ha hinabi na. 25Kabay a hila angkapikasundo ha hinabi ni apostol Pablo. Hên mag-alíh hilay na dayi, ay hinabi na êt kanla, “Pêtêg bay ya impahabi nan Espiritu ni Apo Namalyari kan Propeta Isaias, kanlan ninuno tamo, ya wana, 26‘Hali, lakwên mo hila ta habiên mo kanla, Pakagilamên yo man, ay a yo maintindihan, haka pakahêlkên yo man, ay a yo mamwangan ya anhêlkên yo. Habayto ya habiên mo kanla, 27ta mangakdêy ya nakêm lan habayto. Ampagmamatlakan, haka ampagbuwag-buwagan hila ha kaptêgan, ta no alwa dayin êmbayro, ay makahêlêk, makagilam, haka makamulah hila, ta kayno pakarani hila kangko, haka patawarên ko hila.’ Habayto ya wanan Panginoon.” 28Wana êt kanla ni apostol Pablo, “Kabay labay kon ipamwang kamoyu ya main in-utoh ya mamipamwang kanlan alwan Israelita, hên habaytsi ya kaligtasan ya ubat kan Apo Namalyari. Haka hila etaman ya alwan Israelita, ay manggilam hila.” 29[Hên nayari nan hinabi ni apostol Pablo ya habayto, ay nag-alíh hilay nay kapareho nan Israelita hên hadyay pamihuhubakan la ha miha ta miha.] 30Loway taon yan napaidi hi apostol Pablo ha balayan hên Roma ha an-upaan nay bali, haka mahiglay nakêm na hilan ampahowênên ya ampaniraw kana. 31Makhaw ya nakêm na hên impamwang haka intoro ya tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari haka ya tungkol kan Panginoon Jesu-Cristo kanlan naniraw kana, haka ayn nanaad kana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\