Dyag 3

1Minghan hên alas tres hên maapon, ya oras hên panalangin lan Israelita ay nilumohan hi apostol Pedro haka hi apostol Juan ha Templo. 2Bayro ha Templo, ay main ambaêgên Mahampat ya Ilwangan. Allo-allo ay anggêtan la bayro ya mihay lalaki, ya mamalimos, ya a ampakabita hên paubat hên in-anak ya, ta ampakikwa yan pera kanlan anhumwên bayro. 3Hên nahêlêk na hilay loway apostol ya anhumwên ha Templo, ay nakikwa yan pera kanla. 4Pinakahêlêk la ya, bayo wani apostol Pedro kana, “Hêlkên mo kay!” 5Kabay pinakahêlêk na hila ta êndat nan dyanan la yan pera. 6Noa, wani apostol Pedro kana, “Taganán ayn akon pera, noa, hawpan kata. Ha kapangyarihan ni Apo Jesu-Cristo, ya taga-Nazaret, ay an-iutoh katan mirêng haka mita!” 7Tinalan ni apostol Pedro ya gamêt na ta hinawpan na yan nirêng ya habaytoy lalaki ya a ampakabita. Namakon, ay tambêng hinumkaw ya bitsih haka boklong na. 8Naglukho yay nan nirêng, haka nakilako yay na kanlan apostol Pedro hên hinumwên ha Templo hên ampakabita hên paglukho-lukho hên ampagpuri kan Apo Namalyari. 9Nadambi la ya, hên kal-atan ya atsi bayro. 10Nabalayan la ya, ya hiya awud ya hatoy lalaki ya a ampakabita ya ampakikwa hên pera ha Mahampat ya Ilwangan, haka nipag-êpapah hila ha nalyari kana. 11Pangayarin habayto, hên atsi hilay loway apostol ha ambaêgên lan Portiko ni Arin Solomon ya atsi bayro êt ha Templo, ay hatoy lalaki ya ampakabitay na ay nayêngyêng hên a mabay paibul-ih kanla. Naubuh etaman hên nuwayun dinumani kanlay kal-atan ampipag-êpapah ha nalyari. 12Hên pamakahêlêk ni apostol Pedro kanlan kal-atan, ay wana kanla, “Hikaw ya patêl ko, ya kapareho kon Israelita, awta ampag-êpapah kaw ha nalyari? Pata ampakahêlkên yo kay? Kayno êndat yon napabita naên ya ha sarili naên kapangyarihan o gawan mangêd ya ugali naên! 13Taganán alwan hikay, noa, hi Apo Namalyari ya namabita kanan hata lalaki. Hiya ya ansimbaên lan ninuno tamo, ya hilan apo Abraham, apo Isaac haka hi apo Jacob, haka hiya ya namabita kanan hata lalaki, ta êmên mamwangan ya panga-Diyos ni Apo Jesus. Hi Apo Jesus ya nanyag kalabayan na di ha luta, ay atsi ha langit amêhên hên ampamaala. Yabay ya a yo pinaniwal-an, ya indin yo kanlan manungkulan, haka ya inara yo, agyan ibuhan ya dayi ni Gobernador Pilato. 14Hiya ya Banal haka Makatoynungan, noa, a yo yan pinaniwal-an, yan hatoy mapamatsi, ay impabuhan yo kan Gobernador Pilato! 15Impapatsi yo, ya ampam-in biyay ya ayn anggaan, noa, biniyay yan oman ni Apo Namalyari, haka hikay ya ampamaptêg ya biniyay yan oman gawan nahêlêk naên ya. 16Ya kapangyarihan ni Apo Jesus haka ya paniwala kana, ay namabita kanan hata lalaki ya angkahêlêk yo, ya muwang yo. Hiyay makhaw di ha arapan yo gawan ha paniwala kan Apo Jesus. 17“Patêl ko, muwang koy impapatsi yo ya, gawan a yo muwang ya hiyay Mesias, ya Cristo. Hila man ya ampamaala, ay a la muwang ya hiyay habayto. 18Ha dinyag yo ay natupad ya impamwang lan mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari, ya dapat magdusa haka matsi ya Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala. 19Kabay dapat kaw hên maghêhê, haka dapat kaw hên mag-orong kan Apo Namalyari ta êmên kaw mapatawad ha kasalanan yo. 20No daygên yoy habayto, ay papaynawaên hên pakhawên ni Apo Namalyari ya nakêm yo haka iutoh na kamoyu hi Apo Jesus, ya Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili na hên mamaala kamoyu. 21Hiyay dapat paidi pon ha langit angga ha matupad ya kaganawan ya impapapêt ni Apo Namalyari kanlan banal ya mámipamwang hên an-ipaihip na kanla hên hato. 22Ta êmên ya di ya hinabi ni apo Moises hên hato, ‘Lumatêng ya allo ay main propeta, ya nanad kangko, ya iutoh kamoyu ni Apo Namalyari, ya Panginoon. Hiyay mihay kapareho tamon Israelita. Dapat yon honolên ya hinon habiên na kamoyu. 23Ya balang a humonol kanan habaytoy mámipamwang hên an-ipaihip kana ni Apo Namalyari, ay ipapawa kanlan ampaniwala kan Apo Namalyari ta patsên na hila.’ ” 24Inhundo ni apostol Pedro ya pamaghabi na, ya wana, “Hilay propeta ni Apo Namalyari paubat kan apo Samuel ay pare-parehon namipamwang hên angkalyari amêhên. 25Hikitamo ya kaapo-apoan lan propeta ni Apo Namalyari, ya pinaypangakoan na hên habaytsi ya Mesias, ya Cristo. Haka hikitamo êt ya kalamo ha kahundoan ni Apo Namalyari ha ninuno tamo. Nanad ha hinabi na kan apo Abraham, ya wana, ‘Ingalwan ko hilay kal-atan ha balang bansa ha boon luta gawan ha mihay kaapo-apoan mo. Habaytoy hinabi ni Apo Namalyari.’ ” 26Inhundo nay na êt ni apostol Pedro ya pamaghabi na, ya wana, “Kabay unan in-utoh ni Apo Namalyari kantamon Israelita, hi Apo Jesus, ya nanyag kalabayan na di ha luta. Hiyay Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala, ya nangingalo kantamo hên namipatalibatok ha kasalanan tamo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\