Dyag 5

1Main miahawa ya nag langan Ananias haka Safira ya namihaliw hên luta la etaman. 2Noa, pinagkamihaan lan miahawa ya a lan iubuh hên idin kanlan apostol, ya hatoy naablian la ha luta la. Kabay kaatag bat hên naablian la ya gintan ni Ananias kanlan apostol. 3Noa, wani apostol Pedro kana, “Ananias, pata nagpatukso ka kan Satanas, hên naglaram ka ha Espiritu ni Apo Namalyari hên nagbabaran indin moy boon naablian yo? 4Yarin alwan kamoyu ya habaytoy luta hên a yo pon inhaliw! Yarin alwa êt kamoyu ya naablian yo! Pata pinagkamihaan yon maglaram hên indin yoy kabooan naablian? A ka naglaram ha tawo, noa, naglaram ka kan Apo Namalyari!” 5Pamakagilam ni Ananias hên habayto, ay natsi ya. Hadyay nay pag-êpapah lan nakagilam ha nalyari kana. 6Main miyawhay bayro ya namipungguh hên bangkay na ta gintan hên in-ilbêng. 7Pamakalabah hên tatloy oras, ay nilumatêng ya ahawa ni Ananias, ya hi Safira, ya ayn kamuwang-muwang ha nalyari ha ahawa na. 8Hinabi ni apostol Pedro kana, ya wana, “Habiên mo kangko no hahatsin bat ya naablian yon miahawa ha luta yo.” “Awo, habain bat.” 9Kabay wani apostol Pedro kana, “Pata pinagkamihaan yon subukên ya Espiritu nan Panginoon? Anlumatêng hilay nay-ilbêng hên bangkay hên ahawa mo, haka hilay na êt ya manapwat hên bangkay mo hên mamilbêng.” 10Tampol yan natsi hi Safira. Panhumwên lan miyawhay, ay nahêlêk lay nay bangkay na. Kabay in-ilbêng lay na êt ya bangkay na ha dani hên pinay-ilbêngan lan ahawa na. 11Hadyay limo lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon haka hadyay limo lan balang miha ya nakagilam hên nalyari kan Ananias haka kan Safira. 12Hên habayto ay mal-at ya inalihan hakit, haka mal-at ya kaatag ya kapapaêpapah ya dinyag lan apostol ha kapangyarihan ni Apo Namalyari ha arapan lan kal-atan. Angkapi-tsi-tsipon hilay ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo ha Templo, ha logal ya ambaêgên Portiko ni Arin Solomon. 13Hilay a ampaniwala kana, ay a ampaidani kanla ta malimo hila hên makilamo kanla. Êmbayro man, ay anggalangên lay ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. 14Noa, lalo hên anlum-at hilay kal-atan lalaki haka babayi ya ampaniwala kan Panginoon. 15Gawan ha mal-at ya kapapaêpapah ya andaygên lan apostol, ay anhapwatan lan ayn hakit, ya ampipaghakit, ha pangkatuluyan la, hên gêtan ha danin dann, ta êmên ha pamagdann ni apostol Pedro, ay maêtêban hila man hên anino na ya kaatag kanla, ay maalíh ya hakit la. 16Main êt kal-atan ya nilumatêng ya naubat ha balayan ya nakapalibot ha Jerusalem. Anggêtan la hilay main hakit haka hilay ampairapan hên nangarawak ya a angkahêlêk. Impaalíh ya hakit lan main hakit, haka ya nangarawak ya a angkahêlêk ya ampamairap kanlan kaatag. 17Hadyay kahêm hên pinakapoon pari, haka hên kalamo nay panay Saduseo, ha angkadyag lan apostol. 18Kabay dinakêp la hilay apostol ta inhukul. 19Noa, hên yabin habayto, ay niloat hên mihay anghel hên Panginoon ya kabat hên hatoy hukulan, haka na hila pinaawah ya apostol, ta wana kanla, 20“Mamipamwang kaw kanlan atsi bayro ha Templo hên tungkol ha bayon biyay ya an-idin ni Apo Namalyari.” 21Hinonol lan apostol ya hinabi na, kabay hên dali alloy na, ay hinumwên hilay na ha Templo ta nanoro. Noa, a la muwang hên pinakapoon pari haka hilay kalamo na, ya nakaawah hilay nay apostol ha hukulan. Hên nilumatêng hila ha pagtsiponan la, ay impaalap la ya boon Sanedrin haka ya kaganawan toa ya main tungkulan ha bansa. Biha namiutoh hilan bantay ya kowên hilay apostol ha hukulan. 22Noa, pamanlumatêng lan bantay ha hukulan, ay ayn hilay na bayro, kabay tampol hilan nag-orong ta inhumbung kanlan naka-tsipon ya wanla, 23“Hên nilatêng kay ha hukulan, ay nakakabat ya, haka hilay bantay ay atsi bayro ha kabat. Noa, hên niloat naên ya habaytoy kabat, ay ayn hilay na bayro ya apostol!” 24Hên nagilam lan poon lan ampamantay ha Templo, haka hilay poon pari ya habayto, ay a la makwan maihip no hino pon ya malyari. 25Namakonkaynaman ay main nilumatêng ya namihumbung, ya hatoy impahukul la, ay atsi ha Templo hên ampanoro. 26Kabay inalap la hilay apostol, hên kapitan lan bantay ha Templo hên kalamo na hilay bantay. Gintan lay apostol hên a la hila pinahakitan, ta malimo hilay bantay ya batoên hila hên antoroan lan apostol. 27Paglatêng la bayro ha pagtsiponan lan Sanedrin, ay in-arap hilay apostol, ta kinotang na hila hên pinakapoon pari. 28Wana kanla, “Impapakabawal naên kamoyu ya paan yoy nan itoro ya tungkol kan Jesus. Yan lalo yon intoro ya tungkol kana ha boon Jerusalem, haka ampalwahên yo pon êt hên hikay ya main kasalanan ha pangamatsi na!” 29Noa, hinabi lan apostol Pedro, ya wanla, “Hi Apo Namalyarin bêngat ya dapat naên honolên, alwan tawo. 30Hi Apo Namalyari, ya ansimbaên hên ninuno tamo, ay namabiyay oman kan Apo Jesus ya impapatsi yo ha koros. 31Hi Apo Namalyari etaman ya namitag-ay kana hên mag-in Poon haka Mámiligtas tamon Israelita, ta êmên kitamo mapatawad ha kasalanan ya ampaghêhêan haka antalibatokan tamo. 32Ampaptêgan naên, haka ampaptêgan nan Espiritu ni Apo Namalyari, ya an-ipahapat na kanlan anhumonol kana, ya habaytsi ya nalyari kan Apo Jesus.” 33Pamakagilam lan ampamaala hên habayto, ay hadyay tulaw la, haka labay la hilay nan patsên ya apostol. 34Noa, nirêng ya mihay Pariseo, ya kalamo hên Sanedrin ya nag langan Gamaliel, ya mihay mánoron Kautuhan ni apo Moises, ya anggalangên hên kal-atan. In-utoh na, ya iawah hila pon ya apostol ha pami-tsi-tsipon la. 35Bayo wana kanlan naka-tsipon, “Kapareho kon Israelita, pakaihipên yo pon mangêd ya daygên yo kanlan habaytsi. 36Hên hato ay main êt êmên di ya nalyari. Hi Teudas ya nagbabara hên mihay makhaw ya ampamaala, ay nakahagyat hên apat a gatoh ya lalaki ya nakilamo kana. Noa, a nadyag ya labay nan daygên, ta hên napatsi ya, ay nangapi-hihiyay hila tanay habaytoy kalamo na. 37Pangayarin habayto, ay êmbayro êt ya nalyari kan Judas, ya mihay taga-probinsyan Galilea, hên haton panaon hên pamamayad hên buwih. Nakahagyat ya êt hên kal-atan lalaki. Hên napatsi ya, ay nangapi-hihiyay etaman hilay nahagyat na. 38Kabay ampakihabi ko kamoyu amêhên, ya paan yo hilan pakiêmênan hilay habaytsi. Paulayan hila tana, ta no habaytsi ya andaygên la, ay ubat bêngat kanla, ay ayn hilan madyag. 39Noa, no ubat kan Apo Namalyari ya andaygên la, ay a yo hila mapatunggên. Ta kayno lumtaw kaw hên anhumalanghang kana!” Habayto ya imbilin ni apo Gamaliel kanla. Kabay hinonol lan naka-tsipon ya aral na. 40Pinahowên la hilan oman ya apostol. Impalatiko hila haka binawal la hilan manoro hên tungkol kan Apo Jesus. Pangayari, ay imbuhan la hila. 41Nag-alíh hilay apostol ha arapan Sanedrin. Hadyay kahiglaan la gawan intad hila ni Apo Namalyari hên hêpat hên mipakarêng-êy gawan ha pamanhumonol la kan Apo Jesus. 42Allo-allo ay inhundo lay pamanoro haka pamipamwang ha Templo angga ha binali-bali, ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo ya hiyay Mesias, ya Cristo, ya impangakon Mámiligtas ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala, ya an-êngganan la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\