Dyag 9

1Kanan habayto, ay pan-ihundo ni Saulo ya pamalimo haka pamatsi na kanlan ampaniwala ha Panginoon. Dinumani ya ha pinakapoon pari, 2ta nakikwa yan kahulatan ya main yan tungkulan hên humwên ha hinoman ya sinagoga ha balayan Damasco, ta êmên na hila dakpên hên gapohên, hên gêtan ha Jerusalem ya hilay ampaniwala ha toro ni Panginoon Jesu-Cristo, mag-in lalaki o babayi. 3Ha pammita na, hên narani yay na ha Damasco, ay namakonkaynaman, ay main kapahilêw ya ubat ha langit ya nakapalibot kana. 4Nihubhub ya ha luta, biha main yan nagilam ya naghabi kana, ya wana, “Saulo, Saulo! Awta ampairapan mo ko?” 5Kabay nangotang etaman hi Saulo, “Hino ka, Panginoon?” “Hiko hi Jesus, ya ampairapan mo.” wanan habi. 6“Mirêng ka haka pakha ka ha balayan Damasco, ta habiên la kamo bayro ya dapat mon daygên.” 7Nakatsigag hilay kalamo ni Saulo. Nagilam lay habi noa, ayn hilan mahêlêk. 8Nirêng hi Saulo, haka immukat nay mata na, noa, a yay nan makahêlêk. Kabay inakay la ya tana hên palako ha Damasco. 9Tatloy allo yan a ampakahêlêk. A ya êt nangan haka ninêm. 10Bayro ha Damasco ay main mihay ampaniwala kan Apo Jesus ya nag langan Ananias. Kinahabi yan Panginoon ha pahalumata, ya wana, “Ananias!” Kabay naghabi hi Ananias, ya wana, “Hino awud ya habayto Panginoon?” 11Wanan Panginoon kan Ananias, “Magtagloh ka ha bali ni Judas, bayro ha dann ya ambaêgên lan Matoynung, ta ikotang mo ya mihay lalaki ya taga-Tarso. Ya langan na ay Saulo, hiyay ampanalangin amêhên. 12Ha mihay pahalumata, ay nahêlêk na ka hên anhumwên ha ampaidyanan na bayo impalunto moy gamêt mo kana ta êmên ya makahêlêk.” 13Noa, hinabi ni Ananias, ya wana, “Panginoon, mal-at ya namihumbung kangko hên tungkol kanan habain, haka tungkol ha pamarusa na kanlan ampaniwala kamo ha Jerusalem. 14Haka atsi ya di ha Damasco hên main tungkulan ya naubat kanlan ampamaala kanlan pari hên dakpên na hilay ampagsimba kamo.” Habaytoy hinabi ni Ananias. 15Noa, wanan Panginoon kana, “Êmbayro man, ay lakwên mo ya, ta hiya ya pinili ko hên mamipamwang hên tungkol kangko, kanlan alwan Israelita haka kanlan poon la, haka kamoyun Israelita. 16Hikoy mamipamwang kana hên kal-atan ya kairapan ya dapat nan têêhên ta êmên maipamwang ya tungkol kangko.” 17Kabay nammita yay na hi Ananias ta hinumwên ya ha andyanan ni Saulo. Impalunto nay gamêt na kana ta wana kan Saulo, “Patêl, in-utoh na ko ni Panginoon Jesus, ya nagpahlêk kamo ha dann hên palako ka bayri. In-utoh na ko bayri ta êmên ka makahêlêk oman, haka ka mahapatan hên Epiritu ni Apo Namalyari hên main kapangyarihan.” 18Namakonkaynaman ay main natata ya nanad hikhik hên kênan lanêm ya naubat ha mata ni Saulo, haka yay na nakahêlêk. Nirêng yay na, ta tampol yay nan nagpabawtismo. 19Pangayari, ay nangan yay na haka nag-orong ya hêkaw na. Nanugêl ya bayro ha Damasco hi Saulo hên ungnoy allo kanlan ampaniwala kan Apo Jesus. 20Tampol nan impamwang ha mal-at ya sinagoga, ya hi Apo Jesus, ay Anak ni Apo Namalyari. 21Ampag-êpapah hilay kal-atan ya ampakagilam hên panoro na. Hinabi la, “Hiyay namairap kanlan nipaniwala kan Apo Jesus ha Jerusalem. Haka atsi ya di ha Damasco hên main tungkulan ya naubat kanlan ampamaala kanlan pari ha Jerusalem hên gapohên na hilay ampagsimba kan Apo Jesus hên gêtan hila ha arapan la ha Jerusalem.” 22Noa, lalon hinumkaw ya nakêm ni Saulo haka hiyay nag-in magaling ha pamaptêg na hên tungkol kan Apo Jesus, ya hiyay Cristo, ya impangakon Mámiligtas, ya pinili ni Apo Namalyari hên mamaala, ya an-êngganan la. Kabay hilay Israelita bayro ha Damasco, ya anhumalanghang kan Saulo, ay ayn mahabi kana. 23Hên nakalabah ya ungnoy allo, ay pinulong la yan poon lan Israelita. 24Allo-yabi, ay nakal-an hilan manambang kana ha paawah ha balayan, ta labay la yan patsên. Noa, namwangan ni Saulo ya habayto. 25Kabay mihay yabi ay pinaikno la hi Saulo ha mahlay ya lubon hên hilay nahagyat nan maniwala kan Apo Jesus, ta in-antotoh la ya ha paka hên matag-ay ya bakod hên Damasco, ta êmên ya makatakah ha namulong kana. 26Paglatêng ni Saulo ha Jerusalem, ay labay na dayi hên makilamo kanlan ampaniwala kan Apo Jesus. Noa, nalimwan hila kana, ta a hila maniwala ya ampaniwala yay na etaman kan Apo Jesus, hi Saulo. 27Noa, nilamoan na ya ni Bernabe kanlan apostol. Ta impamulah na kanla no ay-êmên nan nahêlêk ni Saulo ya Panginoon, hên atsi ya ha dann. Hinabi na êt ni Bernabe kanla ya kakhawan nakêm ni Saulo hên namipamwang hên tungkol kan Apo Jesus ha Damasco. 28Paubat hên habayto, ay kala-kalamo la yay na hi Saulo hên ampanoro ha Jerusalem. Kakhawan nakêm na hên ampanoro hên tungkol kan Panginoon Jesus. 29Main êt bayro hên Israelita ya ampaghabin Griego. Hi Saulo ay nakihabi kanla, haka nakihubakan ya kanla, kabay labay la yan patsên. 30Hên namwangan lan ampaniwala kan Apo Jesus ya labay la yan patsên, ay in-atêl la ya hi Saulo ha balayan Cesarea, haka la ya pinabita ha balayan hên Tarso. 31Gawan êmbayroy nalyari, ay tinunggên pon ya gulo ha boon probinsyan Judea, probinsyan Galilea, haka ha probinsyan Samaria, kabay main pon kapatêkbêkan hilay patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon. Angkapahanan hila, haka antumaniêh ya paniwala la gawan ha hawop hên Espiritu ni Apo Namalyari, haka gawan ha ampamiyay hila hên main galang ha Panginoon. 32Hi apostol Pedro etaman, ha pamanlumagay na hên maniraw kanlan ampaniwala kan Panginoon Jesu-Cristo, ay hiniraw na hilay ampaniwala ha balayan Lida. 33Bayro nan nahêlêk ya mihay lalaki ya nag langan Eneas, ya nakakatuloy hên waloy taon gawan nalumpo ya. 34Wani apostol Pedro kana, “Eneas, inalíh ni Panginoon Jesu-Cristo ya hakit mo. Mirêng ka ta ikumpini minay angkatuluyan mo.” Tampol yan nirêng etaman. 35Kaganawan lan atsi bayro ha balayan Lida haka hilay taga patal Saron, ay nakahêlêk kan Eneas ya ampakabitay na, kabay naniwala hila ha Panginoon. 36Ha balayan Jope ay main mihay babayi ya hi Tabita ya ampaniwala kan Apo Jesus. Ya langan na ha habin Griego ay Dorcas, ya labay habiên oyha. An-iubuh nay panaon na ha pamanyag hên kangêran, ta anhawpan nay mangairap. 37Kanan habayto ay nagkahakit ya haka natsi. Pinunahan lay bangkay na ta in-unik lay na ha mihay kuwarto ha tag-ay. 38Napidani ya balayan Jope haka ya balayan Lida, kabay hên nabalit-an lan ampaniwala kan Apo Jesus ha Jope, ya atsi ya ha Lida hi apostol Pedro, ay namiutoh hilan loway lalaki ya makihabi ya tampol yan maniraw ha Jope. 39Nakilako ya etaman kanla. Panlumatêng la bayro ay gintan la ya ha kuwarto ya nag bangkay. Hilay babayi ya bawo, ay naubuh hên ampanangih gawan natsi ya hi Dorcas, ay napaidani kan apostol Pedro ta impakit la kana ya takop la, ya tinayi na hên haton angkabiyay ya pon. 40In-ubuh na hilan pinaawah ni apostol Pedro ta nandoko yan nanalangin. Pangayari ay inarap nay bangkay ni Tabita, ta wana, “Tabita, mimata ka!” Tampol nan immukat ya mata na ni Tabita. Hên nahêlêk na hi apostol Pedro, ay nikno yay na. 41Tinalan ni apostol Pedro ya gamêt na, ta hinawpan na yan mirêng. Bayo binaêg na hilay ampaniwala kan Apo Jesus, kalamo hilay bawo ta in-arap na ya kanla hi Dorcas, ya biniyay oman. 42Habaytsi ya nalyari ay namwangan ha boon Jope, kabay mal-at ya naniwala ha Panginoon. 43Hi apostol Pedro ay nabuyot hên nanugêl ha Jope ha bali ni Simon, ya máy-il-an hên balat ayop ta daygên hên hino-hino kay na hên ya dyag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\