Colosas 1

1Hiko hi Pablo. Dinyag na kon apostol na, ni Apo Jesu-Cristo, gawan ha kalabayan ni Apo Namalyari. Hi Timoteo, ya patêl tamo ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay kalamo kon ampangumusta kamoyu. 2Habaytsi ya hulat ay kamoyun tapat ya mipapatêl kan Panginoon Jesu-Cristo, ha balayan Colosas, ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. An-ihalangin naên kaw ya dyanan kaw dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo. 3Panay kay hên ampagpahalamat kan Apo Namalyari, ya Tatang ni Panginoon tamon Apo Jesu-Cristo, no an-ihalangin naên kaw, 4ta nagilam naên ya tungkol ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo, haka ya pamanlugud yo kanlan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. 5Muwang naên ya main kaw hên paniwala haka pamanlugud, gawan an-êngganan yoy tanggapên yo lano, ya inlêan para kamoyu ha langit. Tungkol hatsi ya an-êngganan yo, ay nagilam yoy na paubat êt hên una, hên intoro kamoyu ya kaptêgan, ya Mangêd ya Habi, ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 6Ya hata Mangêd ya Habi ay ampibahwag ha ayri man ya logal di ha boon luta. Habaytsi ya ampakabayo hên biyay hên balang miha, ya nanad hên nalyari kamoyu paubat hên nagilam yo, naintindihan yo, haka nadanasan yo, ya tungkol ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari. 7Ya mapaypaniwal-an ya tagahuyo, ya namitoro kamoyu hên hatsi, ha hawop naên kamoyu, ay hi Epafras, ya anlugurên naên. Hiyay kapareho naên hên tagahuyo ni Panginoon Jesu-Cristo. 8Hiya etaman ya namipamwang kannaên hên tungkol ha pamanlugud yo, ya indin kamoyu hên Espiritu ni Apo Namalyari. 9Kabay paubat hên nagilam naên ya habayto, ya tungkol kamoyu, ay panay naên kaw hên an-ihalangin. Ampakidawat naên kan Apo Namalyari, ya ipakamwang na kamoyu, ya kalabayan na hên main pamangintindi ya ayn pamagkulang, ya an-idin na kamoyu hên Espiritu na. 10Ha êmbayro, ay mag-in mangêd haka ikahigla ni Apo Namalyari, ya pamimiyay yo. Panay kaw manyag hên kangêran, haka panay mapahanan ya kamwangan yo kan Apo Namalyari. 11Pampakidawat naên êt ya pakhawên ni Apo Namalyari ya nakêm yo hên kapangyarihan, ya a makwan maihip, ta êmên yo mapagtêêhan hên main kahiglaan, ya hinon angkaranasan yo. 12Dayi ihundo yoy pamagpahalamat yo kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo, ta dinyag na kitamo hên hêpat hên makapakiatag ha mana, ya idin na kantamon pinili na hên mag-in kana lano ha lokop na, ya nanad kahawangan. 13Gawan bay inligtas na kitamo, ha pangaipoh tamo, ha kariglêman hên lokop ni Satanas. Haka na kitamo indin ha lokop ni Apo Jesu-Cristo, ya anlugurên nan Anak, 14ya namayad hên parusan kasalanan tamo, ta êmên kitamo makapakikwan patawad. 15Hi Apo Namalyari ay a angkahêlêk. Noa, no ay-êmên ya angkahêlêk tamo kan Apo Jesu-Cristo, ay êmên ya êt bayro ya ugali ni Apo Namalyari. Hi Apo Jesu-Cristo ya ampanalan ha kaganawan dinyag. Atsi yay na hên ayn pon dinyag. 16Impadyag ni Apo Namalyari kan Apo Jesu-Cristo ya kaganawan dinyag ha langit haka ha luta. Dinyag nay angkahêlêk tamo. Dinyag na etaman ya a angkahêlêk, ya hilay main kapangyarihan, haka hilay ampamaala, haka hilay main hên angkalokopan, haka hilay main matag-ay ya tungkulan. Hi Apo Jesu-Cristo ya nanyag kanla ha ikakangêd na. 17Bayo na dinyag ya hinoman, ay atsi yay na, haka hiyay ampanalan hên habaytoy dinyag na. 18Hiyay ulo tamon ampaniwala kana, ta hikitamoy pinakalawini na. Hiyay ubatan hên biyay ya ayn angga, gawan hiyay unan biniyay oman ni Apo Namalyari ya ahinan matsi. Kabay hiya, ay ayn kapantag ha hinoman. 19Ta ya tinalagá ni Apo Namalyari, ay no ay-êmên ya panga-Diyos na, ay habayto êt ya mag-in panga-Diyos ni Apo Jesu-Cristo. 20Labay na etaman, ya gawan kan Apo Jesu-Cristo ay maiúmang ya hinoman ha luta haka ha langit kan Apo Namalyari. Kabay natsi ya hi Apo Jesu-Cristo ha koros. 21Hên hato ay marayo kaw kan Apo Namalyari haka nanalanghang kaw kana, gawan ha karawakan ihip haka dyag yo. 22Noa, amêhên ay impaúmang na kaw ni Apo Jesu-Cristo kan Apo Namalyari, gawan ha kamatsan na hên indin nay lawini na ta êmên na kaw maiarap kan Apo Namalyari hên banal ya taganán ayn kapintasan. 23Habaytoy malyari no ihundo yoy paniwala yo hên main kataniêhan, ya ayn pêrad man ya pamag-alangan. Paan yon paulayan hên maalíh kamoyu ya kasiguradoan yo ha Mangêd ya Habi ya ginilam yo. Habaytoy Mangêd ya Habi, ay an-ipamwang ha balang miha. Hiko man, hi Pablo, ay nag-in tagahuyo ta êmên maipamwang ya habayto. 24An-ikahigla ko amêhên ya pamagtêêh ko hên hadyay kairapan ha ikakangêd yo. Ta di ha kairapan hên lawini ko, ay angkatupad ya tinalagá ni Apo Jesu-Cristo ha ikakangêd lan ampaniwala kana ya ayn kaatag no alwan ya pinakalawini na, ya hilay angkapi-tsi-tsipon hên ampagsimba kana. 25Ha ikakangêd yo, ay hikoy dinyag ni Apo Namalyari hên tagahuyo lan ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, hên mamipamwang kamoyu hên kabooan Habi na, 26ya a nan impamwang paubat hên haton lagi. Noa, amêhên ay impamwang nay na kantamon pinili na hên mag-in kana ya habayto. 27Habayto ya impamwang nay na, ay taganán ayn kapantag ha kangêran, ta habaytoy tungkol ha ingalo na ha alwan Israelita etaman, hên dyanan hilan biyay ya ayn angga, gawan kan Apo Jesu-Cristo, ya ampaidi ha nakêm yon alwan Israelita ya ampaniwala kana. 28Kabay an-ipamwang naên ya tungkol kana ha balang miha. An-itoro naên hila hên main kamwangan, ya ubat kan Apo Namalyari, ta êmên naên hila maiarap kana, hên ayn kapintasan, gawan ha pakikimiha la kan Apo Jesu-Cristo. 29Ha kapangyarihan na, ya an-idin na kangko, ay nagpakahipêg kon an-iubuh ya biyay ko, ta êmên malyari ya habayto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\