Colosas 2

1Labay kon mamwangan yon taga-Colosas, no ay-êmên kon an-idin ya boon hêkaw ko ha ikakangêd hên paniwala yo, haka ha ikakangêd lan ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo ha balayan Laodicea, haka kaatag ya kapareho yon a êt nakahêlêk kangko. 2An-iubuh koy hêkaw ko ha ikakangêd yo ta êmên humigla ya nakêm yo, haka êmên mag-in mimiha ya nakêm yo ha pamilulugud yo. No êmên di, ay mag-in kaw hên taganán sigurado ha pamangintindi yo ha kamwangan ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ya a na impamwang ni Apo Namalyari hên hato. 3Hi Apo Jesu-Cristo ya mamipamwang hên pamangintindi haka kamwangan ni Apo Namalyari ya nanad bandi ya babayon an-ipaawah. 4Anhabiên koy habayto kamoyu ta êmên kaw a patukso ha hinoman ya mamidann kamoyu ha nangaayang ya habi ya alwan pêtêg. 5Ta atsi kamoyun taga-Colosas ya nakêm ko, ayn ako man bahên. Angkahigla ko ha pamilalamo yo, haka ha kataniêhan paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. 6Gawan ha tinanggap yo hi Apo Jesu-Cristo hên nag-in Panginoon yo, ay kailangan yon mamiyay hên nanad kanlan main pakikimiha kana. 7Makapamiyay kaw hên êmbayro no pakataniêhên yoy paniwala yo kana, hên nanad ha kayo ya magyamot hên malalê, haka no daygên yoy kalabayan na, hên main pamagpahalamat, hên nanad ha intoro kamoyu. 8Kaillag kaw, ta êmên kaw a kihonol kanlan ampanoro hên kalokwan haka ya ayn kapukatan. Ya toro la ay alwan toro ni Apo Jesu-Cristo, ta ya pan-itoro la ay habi-habi lan manan tawo haka tungkol ha toro lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari. 9Hinabi koy habayto kamoyu gawan hên atsi ya di ha luta hi Apo Jesu-Cristo, ay atsi kana ya panga-Diyos ni Apo Namalyari. 10Haka hikaw, ay ayn kaw na hên kailangan ya kaatag pon, gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ya makhaw ha hinoman ya ampamaala haka main tungkulan. 11Gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ay nanad tinuli kaw na ha pamanuli na, ta tinalibatokan yoy nay kalabayan yon manyag kasalanan. Hata pamanuli ay alwan dyag hên tawo. 12Gawan bay hên binawtismoan kaw, ay nanad ha in-ilbêng kaw hên kalamo ni Apo Jesu-Cristo hên in-ilbêng ya, haka nanad kaw hên biniyay oman hên kalamo na hên biniyay yan oman. Habaytsi ay gawan ha ampaniwala kaw ha kapangyarihan ni Apo Namalyari ya namabiyay oman kana. 13Hên haton bayri, hikaw ay nanad natsi ha arapan ni Apo Namalyari, gawan ampanyag kaw hên kasalanan, haka gawan alwa kaw Israelita. Noa, amêhên ay dinyanan na kaw ni Apo Namalyari hên bayoy biyay, gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo. Inubuh nay nan pinatawad ya kasalanan yo. 14Hên natsi ya ha koros hi Apo Jesu-Cristo, ay pinatawad ni Apo Namalyari ya kasalanan tamo. Nanad ayn nanan alagá ya nanad listahan hên kasalanan tamo ya bawal ha Kautuhan ni apo Moises. 15Gawan ha kamatsan ni Apo Jesu-Cristo, ay hinambut na hi Satanas haka hilay kalamo na. Inalíh nay kapangyarihan la, haka impamwang nay habayto ha balang hino. 16Kabay paan kaw manggilam, no ampintasan la kaw gawan a kaw anhumonol ha patakaran la, hên tungkol ha mangan, minêm, haka allon pamagsimba. Haka paan kaw bat kipista kanla no bayoy buwan, o kaatag ya pista naên Israelita. 17Gawan ya pamanhumonol kanlan habaytoy patakaran, ay nanad bêngat ha pamanhumonol ha anino hên main anino. Ya labay habiên ay habaytoy intoro hên hato ay palatandaan ha tawo ya lumatêng ya allo ay main kahagili ya habaytoy patakaran. Yabay ya hi Apo Jesu-Cristo. 18Paan kaw manggilam kanlan waringan hên maaypa ya nakêm, ya ampammusmus kamoyu, haka ampamilit kamoyu hên magsimba ha anghel. Êndat la no mangêd hila kamoyu gawan ha nahalumata la. Matag-ay ya nakêm la haka marayo kan Apo Namalyari ya ihip la. 19A hila nakatumpang kan Apo Jesu-Cristo. Hi Apo Jesu-Cristo ya nanad ulo tamon ampaniwala kana. Hikitamoy pinakalawini na, ay main kitamon pakikimiha kana, hên nanad ha kabooan hên lawini ya nangapitutumpang hên pilngoan haka êyat. Mabiyay haka humlay kitamo, gawan ha kapangyarihan ni Apo Namalyari, no nakatumpang kitamo kan Apo Jesu-Cristo. 20Hikaw ay nanad natsi hên kalamo ni Apo Jesu-Cristo, kabay a yoy nan kailangan honolên ya toro lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari. Awta anhonolên yo pon ya patakaran nanad ha, 21“Paan manggapá hên hatsi,” o “Paan kaw manaway hên habain,” o “Paan yon tsig-ên ya habayto.” 22Habaytoy patakaran, haka toro la, ay ayn pukat. Angkaubat hila ha ihip tawo, ya tungkol ha maêkan, haka mainêm ya angkaubuh. 23Pêtêg ya nanad main pukat ya habaytoy patakaran haka toro, ta mangêd ya main mahonol hên main kahipêgan haka kaaypaan nakêm ha pamagpairap ha sarilin lawini, noa, ayn pukat ya habayto ha panaad ha karawakan kalabayan lawini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\