Colosas 3

1Biniyay kaw oman hên kalamo ni Apo Jesu-Cristo, ya nakaikno ha dapit panabtab ni Apo Namalyari, ha langit, hên ampamaala hên kalamo na, kabay pakikwanan yo ya hinon makalangit. 2Pakaihipên yoy makalangit, alwan ya makaluta. 3Daygên yoy habayto ta nanad kaw natsi ha mana yon pamimiyay, haka main kaw na hên bayoy biyay ya a maayu kamoyu, gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ya atsi kan Apo Namalyari. 4Hi Apo Jesu-Cristo bay, ya pinangubatan hên bayoy biyay tamo, kabay ha pamag-orong na di ha luta, ay hikitamo man, ay mahêlêk hên kalamo na, ha kapahilêw ya kahampatan na, ya a makwan ihipên. 5Kabay alihên yoy na ya panyag yo hên kalabayan lawini hên, nanad ha pamakilalaki, pamabayi, haka kaatag pon ya karawakan kalabayan lawini. Haka alihên yoy kaotoyan haka kagatêan, haka hinoman ya a yo an-ikapda, ta ya a yo an-ikapda, ay yabay ya andaygên yon diyos yo. 6Gawan habaytoy karawakan, ay parusaan ni Apo Namalyari hilay alwan mahonol. 7Hikaw man, hên hato, ay êmbayro ya biyay yo, ta panay kaw nanyag hên êmbayro. 8Noa, amêhên, ay dapat yoy nan alihên ya kaganawan narawak ya dyag, hên nanad ha huluk, tobag, hêmêk nakêm, pamanyakaw, haka ya kaparêng-êy ya nangarawak ya habi. 9Paan kaw milalaram, ta inalíh yoy nay mana yon pangatawo, ya pamanyag yon karawakan. 10Binayo ni Apo Namalyari ya pangatawo yo, haka panay nay nan ampahanan ya kamwangan yo hên tungkol kana, ya nanyag kamoyu, ta ambayoên na kaw, angga ha mag-in kaw hên nanad ha pangatawo na. 11Kabay amêhên, ha bayoy pangatawo tamo, ay alway nan maalagá no Israelita kitamo man, o alwa, no tinuli kitamo man, o alwa, o tawon lalê man, o main kitamon pinag-aralan man, no ipoh kitamo man, o ahê. Ya maalagá amêhên ay, hi Apo Jesu-Cristo haka hiyay atsi di kantamon ampaniwala kana. 12Anlugurên na kaw ni Apo Namalyari, haka pinili na kaw hên mag-in kana, hên ayn kapintasan. Kabay dapat maingaloên kaw, dapat mag-in mangêd ya nakêm yo, dapat mapagmaaypa kaw hên nakêm, napita ya nakêm, dapat mapagtêeh kaw. 13Dapat mipagtêêhan kaw, haka dapat mipapatawad kaw no main kaw hên pamagkulang ha miha ta miha, hên nanad ha pamatawad na kamoyu ni Apo Jesu-Cristo. 14Kanlan habayto ay dapat yon pahanan ya pamilulugud, ta êmên mag-in boo ya pakikimiha yo. 15Dyanan yo etaman alagá hên mamitoynong kaganawan ya an-ihipên yo, ya kapatêkbêkan ya an-idin ni Apo Jesu-Cristo, ta hinagyat na kaw hên makilamo ha pinakalawini na. Haka dapat panay kaw magpahalamat kana. 16Ya toro ni Apo Jesu-Cristo, ay dapat panay ha ihip yo, panay ha pangitoro yo, haka panay ha pam-i yon payo ha miha ta miha hên main kagalingan, ya ubat kan Apo Namalyari. Hên main pahalamat ha nakêm yo kana, kantaên yoy kanta, ya nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari, haka kaatag êt ya kantan pamagpuri, haka maka-Diyos. 17Ya maalagá ay, ha kaganawan habi yo, haka dyag yo, ay kailangan yon ipahlêk ya ampaniwala kaw kan Panginoon Jesus. Haka panay kaw magpahalamat kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo, gawan ha pakikimiha tamo kan Panginoon Jesus. 18Hikaw ya babayi, ya nipag-ahawa, ay dapat palokop kaw ha ahawa yo, ta hêpat ya hatsi, kanlan main pakikimiha kan Panginoon Jesus. 19Hikaw ya lalaki, ya nipag-ahawa, ay dapat lugurên yoy ahawa yo, haka alwa yo hilan daygên ipoh. 20Hikaw etaman ya anak, ay dapat panay yon honolên ya utoh hên toa yo, ta habayto ay mamahigla kan Panginoon Jesus. 21Hikaw etaman ya toa, paan yo hilan pahulukên ya anak yo, ta êmên a mahira ya nakêm la. 22Hikaw etaman ya ipoh, ay dapat pakahonol kaw ha amo yo di ha luta. Dapat daygên yo ya kaganawan an-iutoh la kamoyu, angkahêlêk la man, o ahê, ta andaygên yoy habayto, alwan bat para humigla hila kamo, noa, boon nakêm yo hilan paghuyuan, gawan ha pamanggalang yo kan Apo Namalyari. 23Dapat boon nakêm yon daygên ya hinoman ya andaygên yo, hên nanad ha anhuyuan yo hi Panginoon Jesu-Cristo, ta alwan kakapag tawo ya anhuyuan yo. 24Muwang yo ya tumbahan na kaw lano ni Panginoon Jesu-Cristo hên impangako na, ta hiya ya anhuyuan yo. 25Noa, hilay ampamihundo hên manyag karawakan, ay parusaan ni Apo Namalyari, ta ayn yan ampiliên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\