Colosas 4

1Hikaw etaman ya ámo, ya nipag-ipoh, ay kailangan hêpat, haka hukad ya idin yo kanla, ta muwang yo ya main kaw etaman hên Amo ha langit. 2Dapat boon nakêm yon panay ihundo ya panalangin, hên main pahalamat kan Apo Namalyari. 3Ihalangin yo kay etaman, ya manyag hi Apo Namalyari hên dann, ta êmên naên maipamwang ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ya a êt impamwang hên hato. Atsi ko di ha hukulan, gawan ha impamwang koy habayto. 4Ihalangin yo êt, ya maipalinaw koy habayto hên mangêd, ta habayto ay dapat kon daygên. 5Pakangêrên yoy pamakilamo yo kanlan a êt ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta êmên yo maipamwang kanla, ya tungkol kana kaban malyari pon. 6Pakaihipên yon mangêd, ya anhabiên yo, ta êmên panay ha ikakangêd la, ya habi yo. No êmên di ya daygên yo, ay mamwangan yo, no ay-êmên ya mangêd ya pamakibat yo kanlan balang miha. 7Amêhên, no hiko etaman ya labay yon kotangên, ay hi Tiquico tanay maghabi kamoyu, hên tungkol kangko. Hiyay mihay anlugurên naên patêl ha Panginoon, ya mapaypaniwal-an ha panawop kangko, haka hiyay kapareho kon tagahuyo ni Panginoon Jesu-Cristo. 8An-iutoh ko ya bahên kamoyu, êmên yo mamwangan, ya tungkol kannaên, haka ta êmên na pahiglaên ya nakêm yo. 9Kalamo na hi Onesimo, ya taga bahên kamoyu. Hi Onesimo ay mihay anlugurên tamon patêl ha Panginoon amêhên. Hiyay mapaypaniwal-an. Ipamwang la kamoyu ya kaganawan ya nalyari bayri kannaên. 10Angkumustaên kaw ni Aristarco, ya kalamo kon nakahukul, haka hi Marcos ya patêl ni Bernabe, ay ampangumusta êt kamoyu. Yabay ya hi Marcos, ya mana kinan hinabi, ya no lumatêng ya bahên, ay dapat tanggapên yo yan mangêd. 11Angkumustaên kaw êt ni Jesus, ya ambanhagan lan Justo. Habaytsi ya tatlon bêngat, ha kapareho kon Israelita, ya ampaniwalay na kan Apo Jesu-Cristo, ya kalamo naên hên mangaral hên tungkol ha pamanlokop ni Apo Namalyari. Pinahigla lay nakêm ko. 12Angkumustaên kaw êt ni Epafras, ya mihay taga bahên êt kamoyu, ya mihay tagahuyo ni Apo Jesu-Cristo etaman. Panay na kaw hên an-ihalangin hên boon nakêm na, ya mananiêh dayi ya paniwala yo, ta êmên kaw mag-in mahonol, hên ayn kapintasan ha kalabayan ni Apo Namalyari. 13Ampaptêgan ko ya hadyay kahipêgan na, ha ikakangêd yo, haka ha ikakangêd lan ampaniwala ha balayan Laodicea haka ha Hierapolis. 14Angkumustaên kaw êt ni Demas haka ni Lucas, ya anlugurên tamoy doktor. 15Habiên yo kanlan mipapatêl kan Panginoon Jesu-Cristo ha Laodicea ya angkumustaên ko hila. Êmbayro êt kan Ninfas, haka hilay patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha bali na. 16Pangayari yon bahaên ya hata hulat ko kamoyu, ay ipabaha yo etaman kanlan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha Laodicea. Êmbayro êt, ay bahaên yo dayi ya hulat ko ya ubat ha Laodicea. 17Habiên yo kan Arquipo ya ihundo nay impatsiwala kana gawan ha pakikimiha na kan Panginoon. 18Hikon taganá, hi Pablo, ya ampanulat hên hatsi ya tawlin pamangumusta kamoyu, ta êmên yo mamwangan ya taganán ubat kangko ya hata hulat. Dayi ihalangin yo ko di ha hukulan. Ingalwan na kaw dayi ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\