Efeso 1

1Hiko hi Pablo, ya mihay apostol ni Apo Jesu-Cristo, gawan ha kalabayan ni Apo Namalyari. Hatsi ya hulat ko, ay kamoyun taga-balayan Efeso ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ya mahonol ha kalabayan ni Apo Jesu-Cristo. 2An-ihalangin kataw ya dyanan kaw dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo. 3Puriên tamo hi Apo Namalyari, ya Tatang ni Panginoon Jesu-Cristo, ta gawan ha pakikimiha tamo kana, ay namidigalo hi Apo Namalyari kantamo hên kangêran ya ubat ha langit ya andaygên nan Espiritu ni Apo Namalyari ha nakêm tamo. 4Mana na kitaminan pinili ni Apo Namalyari hên magkamain pakikimiha kan Apo Jesu-Cristo, hên a pon dinyag ya hata luta. Tinalagá nay habayto, ta êmên hikitamoy mag-in banal hên ayn kapintasan ha hêlêk na. Gawan ha pamanlugud na kantamo, 5hên hato pon, ay pinili na kitamo hên mag-in maának na gawan kan Apo Jesu-Cristo, ta habaytoy labay na hên malyari kantamo. 6Kabay puriên tamo hi Apo Namalyari, gawan ha a makwan ihipên ya ayn kapantag ya ingalo na kantamo, hên indin na ya anlugurên nan Anak êmên matsi ha ikakangêd tamo. 7Daya ni Apo Jesu-Cristo, ya pinamayad ha pangakbus ha parusa hên kasalanan tamo, ta êmên kitamo mapatawad. Êmbayro ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari 8ya indin na kantamo hên booy nakêm. Hên main kalamoy kamwangan haka pamangintindi, 9ay impamwang na kantamo ya daygên na, ya a pon impamwang, ta atsi ya pon ha ihip na, ya tinalagá na, ya tuparên ni Cristo. 10Ta ya daygên na, no lumatêng ya intakdan allo, ay tsiponên na ya kaganawan ya atsi ha langit, haka ha luta, ta ikamihan na kan Cristo, ya pamaala hên habayto ngan. 11Gawan ha pakikimiha naên kan Cristo, ay dinyag na kitamo ni Apo Namalyari hên anak na gawan ha kalabayan na. Habaytoy tinalagá na hên haton lagi, haka panay nan andaygên ya tinalagá na. 12Hikay ya unan nangênggan kan Cristo, ay tinalagá ni Apo Namalyari hên mamiyay hên magsimba kana gawan ha panga-Diyos na. 13Hikaw ay nagkamain hên pakikimiha kan Apo Jesu-Cristo etaman hên ginilam yoy Mangêd ya Habi, ya kaptêgan, ya ligtas kitamo gawan kana. Haka dinyanan na kaw ni Apo Namalyari hên Espiritu na ya impangako na. Ya pam-i hên Espiritu na ay nanad pamaptêg ya hikitamo ay kana, haka 14nanad bandi ya impauna, ya kasiguradoan ya iboo nay kaligtasan tamo, haka ya kaganawan ya impangako na. Puriên tamo ya panga-Diyos na. 15Amêhên, paubat hên namwangan ko ya tungkol ha paniwala yo kan Panginoon Jesus haka ya pamanlugud mo ha kapareho mon pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, 16ay a ko an-itêgên ya pamagpahalamat ko kan Apo Namalyari gawan kamoyu. Panay kataw an-ihalangin. 17An-ihalangin ko kan Apo Namalyari ya ampuriên tamon Tatang, ya namiutoh kan Panginoon Jesu-Cristo, ya dyanan na kaw hên kamwangan haka pamangintindi ya tungkol kan Apo Namalyari ya ubat ha Espiritu na. 18An-ihalangin ko êt ya mahawangan ya kaihipan yo, ta êmên yo maintindihan ya pangako na kantamo hên pinili na kitamo hên makilamo kana hên angga-angga. Dayi maintindihan yo etaman ya kal-atan ingalo ya idin kantamo gawan hikitamo ay pinili na hên mag-in kana. 19An-ihalangin ko êt ya maintindihan yo, ya a makwan maihip ya kapangyarihan ni Apo Namalyari ya anggamitên nan manyag kangêran ha nakêm tamon ampaniwala. Habaytoy kapangyarihan na, 20ay ginamit na hên biniyay nan oman hi Apo Jesu-Cristo, haka hên pinaikno na ya ha dapit panabtab na ha langit hên mamaala hên kalamo na. 21Kabay makapangyarihan hi Apo Jesu-Cristo ha kaganawan ya ampamaala haka ha kaganawan ya main tungkulan. Hiyay pinakamatag-ay ha langit haka ha luta amêhên haka hên angga-angga. 22In-ubuh nan indin ni Apo Namalyari ha aypa hên kapangyarihan na ya habayto, haka hiyay dinyag nan pinaka-ulo tamo ya ampaniwala kana. 23Hikitamo ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay pinakalawini na, ya nanad kabooan na. Haka hiya ya kabooan hên kaganawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\