Efeso 2

1Hên hato ay nanad kaw natsi gawan ha kasalanan yo kan Apo Namalyari. 2Hên hato ay angkagtan kaw ha karawakan ugali haka uso lan a ampagpalokop kan Apo Namalyari, haka hinonol yo hi Satanas, ya poon lan narawak ya a angkahêlêk. Angga amêhên, ay hiya ya ampamaala ha biyay lan tawo ya a anhumonol kan Apo Namalyari. 3Hên hato, ay hikitamo ngan ay nanad kanla. Andaygên tamoy nangarawak ya kalabayan hên lawini haka ihip tamo. In-anak kitamo hên main nanan kasalanan kabay hikitamoy kalamo lan kaatag ya makasalanan ya parusaan ni Apo Namalyari. 4Noa, ayn pamagkulang ya ingalo ni Apo Namalyari kantamo haka hadyay pamanlugud na kantamo. 5Natsi kitamo man, gawan kasalanan tamo, ay biniyay na kitamo hên kalamo ni Apo Jesu-Cristo. Ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari kantamo, ay ubatan hên kaligtasan tamon ampaniwala kana. 6Gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo ay biniyay kitaminan oman etaman, haka pinaikno kitamo ha langit hên mamaala hên kalamo ni Apo Jesu-Cristo. 7Dinyag ni Apo Namalyari ya habayto ta êmên paubat amêhên hên angga-angga ay maipahlêk nay ayn kapantag ya ingalo na kantamo, ya indigalo na kantamo gawan kan Apo Jesu-Cristo. 8Habaytoy ayn kapantag ya ingalo na, ay ubatan hên kaligtasan tamon ampaniwala kana. Habaytoy kaligtasan tamo haka ya paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo ay a angkakwa ha pagal tamo, noa, indigalo ni Apo Namalyari ya habayto. 9Kabay ayn maipagmahlay ya hiya ay naligtas ha sarili nan dyag. 10Gawan bay hikitamo ay dinyag ni Apo Namalyari haka binayo nay biyay tamo hên manyag kangêran gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo. Hên hato pon una ay tinalagá na ya hikitamo ay manyag habaytoy kangêran. 11Pakaihipên yo ya hikaw ay anak hên alwan Israelita. An-itad la kaw hên ayn alagá lan Israelita, gawan a kaw tinuli. Êndat la no anak hila ni Apo Namalyari gawan ha pangatuli la. Noa, ya pangatuli ay dyag bat hên tawo ha balat. 12Hên hato ay marayo kaw kan Apo Jesu-Cristo. Kaatag kaw kannaên Israelita ya pinili ni Apo Namalyari. Kabay alwa kaw kalamo ha pangako ni Apo Namalyari kannaên. Ayn kaw hên kasiguradoan ya madyanan kaw hên biyay ya ayn angga haka a yo muwang hi Apo Namalyari. 13Noa, agyan marayo kaw kan Apo Namalyari hên hato, ay nidani kaw na kana gawan ha daya ni Apo Jesu-Cristo. 14Hiya ya pinangubatan hên pamakilamo tamo, ta hên hato ay hikay ya Israelita, haka hikaw ya alwan Israelita ay main kitamon nanad bakod ya pamihuhuluk, ya namihiyay kantamo. Noa, habaytoy inalíh nay na. 15Hên natsi ya ha ikakangêd tamo, ay inalíh nay alagá hên Kautuhan naên hên Israelita no ay-êmên dumani kan Apo Namalyari. Kabay mimihay bansa kitamina ha arapan ni Apo Namalyari, haka amêhên ay angkapisusundo kitamina, ya hikay ya Israelita haka hikaw ya alwan Israelita. 16Impa-úmang na kitamon pare-pareho kan Apo Namalyari, hên mag-in pinakalawini na hên natsi ya ha koros. Kabay angkapisusundo kitamina. 17Hi Apo Jesu-Cristo ay nagpaidi di ha luta hên namipamwang hên Mangangêd ya Habi ya tungkol ha pamiúmang tamo kan Apo Namalyari. Impa-úmang na kaw ya marayo kana, haka hikay ya Israelita ya banhagan lan narani kana. 18Gawan kan Apo Jesu-Cristo ay pare-pareho kitaminan makaarap kan Apo Namalyari, ya Tatang tamo ha hawop hên Espiritu na, ya atsi kantamo. 19Kabay amêhên, ay alwa kaw nan kaatag kannaên Israelita, ta hikaw ay kalamo lan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in pamilya na. 20Hikitamoy ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo ay nanad bali. Hilay apostol haka mámipamwang ni Apo Namalyari ya nanoro hên habi na, ay nanad napah-êy ya pundasyon hên habaytoy bali, haka hi Apo Jesu-Cristo ay nanad pinakamaalagáy bato ya pampah-êy hên habayto. 21Hi Apo Jesu-Cristo ya pinaykabitan tamo ngan hên nanad ha kabooan bali ya napah-êy. Haka gawan ha pakikimiha tamo ha Panginoon, ya habaytoy bali ay anhumlay hên mag-in mihay banal ya templo. 22Haka gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo ay inlamo kaw etaman kanan habaytoy nanad templo ya naipairêng ya ampaidyanan nan Espiritu ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\