Efeso 3

1Gawan habaytoy dinyag ni Apo Namalyari, ay an-ihalangin kataw. Awo, hiko hi Pablo, ya nakahukul ha ikakangêd yon alwan Israelita, gawan ha panoro ko hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 2Kayno namwangan yoy na ya impatsiwala kangko ni Apo Namalyari, ya ipamwang kamoyu ya Mangêd ya Habi, ya tungkol ha ayn kapantag ya ingalo na kamoyu. 3Haka kayno namwangan yoy na ya impamwang ni Apo Namalyari kangko ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo. Inungkat kinay habayto, di ha hulat. 4Kabay ha pamaha yon hata hulat, ay maintindihan yo ya a pon impamwang hên hato, ya tinalagá ni Apo Namalyari, ya antuparên ni Apo Jesu-Cristo. 5A na impamwang ni Apo Namalyari ya habayto hên haton lagi, noa, amêhên, ay impamwang nan Espiritu na kannaên apostol na, haka kanlan propeta, ya mámipamwang na. 6Impamwang na ya Mangêd ya Habi, ya alwan hikay bat ya Israelita ya iligtas na, noa, hikaw etaman ya alwan Israelita ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. Kalamo kaw na kannaên ha pinakalawini na. Haka matanggap yo etaman ya impangako na gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo. 7Ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari, haka ha kapangyarihan na ay dinyag na kon mámipamwang hên habayto ya Mangêd ya Habi. 8Hikoy pinakamaaypa kanlan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. Êmbayro man ay dinyanan na kon pribileyo hên mámipamwang kamoyun alwan Israelita hên tungkol ha ayn kapantag ya ingalo ya maidin kamoyu, gawan kan Apo Jesu-Cristo. 9Hi Apo Namalyari, ya nanyag ngan, ay namiutoh kangko hên ipalinaw ha kaganawan no ay-êmên nan tuparên ya tinalagá na, haka babayo nan impamwang ya habaytoy tinalagá na. 10Haka amêhên an-ipamwang nay habayto, gawan kantamon ampaniwala kan Panginoon Jesu-Cristo. Uston mahêlêk lan anghel ya ampamaala, haka kaatag êt ya main kapangyarihan ha langit ya pamakimiha tamon patêl ha Panginoon, ay mamwangan la hên tungkol ha kamwangan na ya igit ha hinon kamwangan. 11Habayto ay tinalagá ni Apo Namalyari hên haton lagi, haka antuparên nay na gawan kan Apo Jesu-Cristo ya Panginoon tamo. 12Gawan ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo, ay main kitamon pakikimiha kana ya ampamahêkaw hên nakêm tamo hên umarap kan Apo Namalyari. 13Kabay ampakihabi ko kamoyu ya paan kaw mahiraan nakêm gawan ha kairapan ya angkaranasan ko di ha hukulan ta hatsi ay ha ikakangêd yo. 14Kabay ampandoko ko ha panalangin ko kan Apo Namalyari ya Tatang tamo. 15Hiya ya Tatang hên kaganawan maának na ha langit haka ha luta. 16An-ihalangin ko kana ya ha kapangyarihan na ya ayn kapantag, ay pahiglaên nay nakêm yo hên Espiritu na. 17An-ihalangin ko êt ya magpaidi ya ha nakêm yo hi Apo Jesu-Cristo gawan ha paniwala yo kana. Dayi mag-in mananiêh ya pamanlugud yo, hên nanad ha kayo ya mangalalê ya yamot, 18ta êmên hikaw haka hilangan ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ay makaintindi hên ayn kapantag ya pamanlugud ni Apo Jesu-Cristo. 19Dayi makaranas kaw hên habaytoy pamanlugud ni Apo Jesu-Cristo ya a makwan ihipên, ta êmên panay mahêlêk ha pamimiyay yo ya kabooan hên kabanalan ni Apo Namalyari. 20Kabay puriên tamina hi Apo Namalyari. A makwan maihip ya kapangyarihan na ya anggamitên na ha pamabayo kantamo. Ta hiyay makadyag hên igit êt ha an-idawat tamo kana o ha maabot tamon ihipên. 21Hikitamoy ampaniwala kan Panginoon Jesu-Cristo, ay puriên tamo ya hên oras-oras hên angga-angga. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\