Efeso 4

1Hiko ya atsi ha hukulan gawan ha pamanhumonol ko kan Panginoon Jesu-Cristo, ay ampakihabi kamoyu, ya mamiyay kaw hên mangêd, ya nanad ha tinalagá na hên hinagyat na kaw hên mag-in anak na. 2Mamiyay kaw hên maaypa ya nakêm. Gawan ha pamilulugud yo, ay dapat kaw mag-in mapagtêêh ha pamatawad yo kanlan ampanyag hên alwan mangêd kamoyu. 3Magpakahipêg kaw hên milulugud, ta êmên ya pakikimiha yo gawan ha Espiritu ni Apo Namalyari ya ampam-in kapatêkbêkan kamoyu, ay a maalíh. 4Hikitamoy ampaniwala ay mimiha, hên nanad pinakalawini ni Apo Jesu-Cristo. Haka mimiha êt ya Espiritu ni Apo Namalyari ya atsi kantamo. Mimiha êt ya biyay ya ayn angga ya an-êngganan tamo, gawan impaihip na kantamo hên palokop kana. 5Mimihan bêngat ya ampaniwal-an tamo. Yabay ya hi Panginoon ya mimiha haka mimihay bawtismo tamo. 6Hi Apo Namalyari ya Tatang tamo ngan ay mimiha. Hiyay makapangyarihan ha kaganawan. An-ipadyag nay kalabayan na kantamo ngan, haka ampaidi ya kantamo ngan. 7Ya balang miha kantamo ay dinyanan ni Apo Jesu-Cristo hên galing ya hêpat kantamo, gawan ha ayn kapantag ya ingalo na. 8Êmên di ya nakahulat ha Habi ni Apo Namalyari ya tungkol kan Panginoon Jesu-Cristo, “Hên nag-orong ya ha langit, ay nantan yan mal-at ya dinakêp, haka main yan indigalo kanlan tawo.” 9No nag-orong ya ha langit, ay labay habiên nag-aypa ya pon di ha luta. 10Ya nag-aypa, ay hiya etaman ya nag-orong ha katatag-ayan langit, ta êmên na daygên hên ayn kapintasan ya kaganawan. 11Hiya ya namidigalo hên kagalingan ya main mag-in apostol na, main mag-in propeta, ya mámipamwang na, main mag-in mamipamwang hên habi na kanlan a pon ampaniwala, main mag-in pastor haka mánoro kanlan ampaniwalay na. 12Indigalo nay habaytoy kagalingan ta êmên hikitamoy pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ay nakal-an hên maghuyo kana, haka ta êmên tumaniêh ya paniwala tamo ya pinakalawini na. 13Ha êmbayro ay mag-in mimihay nakêm tamo ha paniwala haka ha kamwangan tamo kan Apo Jesu-Cristo ya Anak ni Apo Namalyari. Magkamain kitaminan nakêm ya nanad ha nakêm ni Apo Jesu-Cristo ya banal. 14Habaytoy labay ni Apo Namalyari ta êmên a kitamo magtan ha hino-hinon toro hên nanad anak ya angkagtan ha nanga-ayang ya habi, o nanad ha bangka ya angkaipayidpid hên angin. Mangêd no a kitamina paamuyot kanlan mapanloko. 15Ya mangêd ay mamiyay kitamo ha kaptêgan gawan ha pamilulugud tamo. Ha êmbayro ay papêrad-pêrad kitamon mag-in nanad kan Cristo ya pinaka-ulo tamo ngan. 16Gawan kana, ay hikitamoy pinakalawini na, ay main pakikimiha hên nanad ha kabooan lawini ya nangapitutumpang ha pilngoan. No ya balang miha kantamo ay manyag hên an-ipadyag ni Apo Namalyari hên main pamilulugud, ay humlay haka kumhaw ya pinakalawini ni Apo Jesu-Cristo. 17Amêhên, gawan ha tungkulan ya indin na kangko ni Panginoon ay an-ipapakahabi ko kamoyu ya taganán a yoy na dapat tuwarên hilay ahê ampagsimba kana, ta ayn alagá ya pangihip la. 18Ayn hilan muwang hên tungkol kan Apo Namalyari, haka ayn kanla ya bayoy biyay ya an-idin na gawan ha kakdêyan ulo la, ya a la ya labay mamwangan. 19Ayn hilay nan dêng-êy, kabay ha karidyaan la, ay ampaulayan lay lawini la hên manyag hên hino-hino kay na hên ya karawakan. 20Noa, hikaw ay alwan êmbayro ya napag-aralan yo, ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo! 21Gawan bay namwangan yoy nay Mangêd ya Habi tungkol kana, haka ya pêtêg ya toro, gawan atsi kana ya kaptêgan. 22Kabay alihên yoy mana yon ugali, ya ubat ha mana yon pamimiyay, ya bat manyag kalabayan lawini, ta ya panyag hên êmbayro ay ikahira yo. 23Dapat yon bayoên ya nakêm haka ihip yo, ta êmên ya narawak ay mahagilyan hên mangêd. 24Dapat yon ihulod ya bayoy ugali, ya nanad ugali ni Apo Namalyari, ya mahêlêk ha pamimiyay ya taganán mahonol kana, ya main kabanalan. 25Kabay alihên yoy nay ugali yo hên maglaram ta dapat habiên ya kaptêgan ha miha ta miha, gawan hikitamo ay nanad mimihay lawini ni Apo Jesu-Cristo. 26No waringan ta main kaw hên ikahuluk, ay dapat yon tambêng alihên ya habayto, ta êmên a kaw makadyag kasalanan. Paan yon êngganan ya manaboy allo bayo yon alihên ya huluk, 27ta êmên a ya makatukso kamoyu hi Satanas. 28No alimbawa ta main kamoyu ya manakaw, dapat itgên nay na ya habayto. Ya mangêd ay magpakahipêg ya tanan mag-obra, ta êmên na makwa ya kailangan na. No êmbayroy daygên na, ay makahawop ya êt ha kaatag ya ampangailangan. 29Paan kaw maghabi hên nangarawak. Dapat panay ha ikakangêd ya habiên yo, ya makahawop kanlan ampanggilam ayon ha kailangan la. 30Paan yon dyanan kalungkutan ya Espiritu ni Apo Namalyari ha panyag yon alwan mangêd, ta hiyay nanad tatak ni Apo Namalyari kamoyu, ya pamaptêg ya taganán akbusan kaw ha parusa hên kasalanan yo ha Allon Pamanukom. 31Alihên yoy kaganawan narawak ya nanad ha hêmêk, omot ulo, haka huluk. Haka paan kaw mihuhubak. Paan kaw maghabin pamanira ha kapareho yon tawo. Haka paan kaw mangihip hên manyag karawakan ha kapareho yo. 32Ya mangêd ay, mag-in kaw hên mapanawop ha miha ta miha, haka maingaloên. Mamatawad kaw, ta pinatawad kaw ni Apo Namalyari gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\