Efeso 5

1Gawan hikaw ay anak ni Apo Namalyari ya anlugurên na, ay dapat tuwarên yo ya. 2Dapat mamiyay kaw hên main pamanlugud ha balang andaygên yo, hên nanad ha pamanlugud ni Apo Jesu-Cristo kantamo hên indin nay biyay na ha ikakangêd tamo. Habaytoy dinyag na ay nanad nabango ya paraêp ha arapan ni Apo Namalyari. 3Gawan hikaw ay pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ay dapat marayo kaw ha pamakilalaki, pamabayi, haka ha pamanyag kaatag pon ya karawakan kalabayan lawini haka karidyaan. Paan kaw man mamiistoriya hên tungkol bayro ha miha ta miha. 4Paan kaw maghabi hên nikadadawak haka ayn pukat, haka hên kaparêng-êy ya ngaw-ngaw haka istorya. Noa, ya mangêd ay, panay kaw tanan magpahalamat kan Apo Namalyari. 5Habaytsi ya pakamwangan yo: A milamo ha lokop ni Apo Namalyari angga kan Apo Jesu-Cristo ya hilay ampamabayi o ampakilalaki o ampanyag hên hinoman ya karawakan hên kalabayan lawini. A êt milamo bayro ya hilay maridya ya ayn pamanlugud kan Apo Namalyari ta kaatag ya andaygên lan diyos la. 6Paan kaw paloko ha nangaayang ya habi lan maghabin alwan kasalanan ya babayo kon inungkat. Ta ya kaptêgan ay parusaan ni Apo Namalyari hilay manyag hên êmbayro. 7Kabay paan kaw makilamo kanla. 8Hên hato ay atsi kaw ha aypa ni Satanas haka nanad nariglêm ya biyay yo, noa, amêhên ay atsi kaw na kanan Panginoon, haka nanad nahawangan ya biyay yo. Kabay dapat mag-in hêpat ya pamimiyay yo nanad ha pamimiyay lan nahawangan ya ihip. 9Gawan, ya mahêlêk ha pamimiyay lan nahawangan ya ihip, ay kangêran haka kaptêgan. 10Dapat yon mamwangan no hino ya ikahigla ni Apo Namalyari, haka habaytoy dapat yon daygên. 11Paan kaw kilamo kanlan manyag hên ayn pukat ya ubat ha kariglêman. Noa, ya daygên yo, ay ihundo yoy pandaygên yoy kangêran, ta êmên mamwangan ya nangarawak ya dyag la. 12Gawan bay kapaparêng-êy hên habiên ya andaygên la hên patago. 13Noa, gawan ha kangêran dyag yo, ay nanad mahawangan hilan atáng, haka mamwangan ya andaygên la ay narawak. 14Haka ya kaganawan ya angkahawangan, ay mag-in nahawang. Habaytoy nanad ha impahulat ni Apo Namalyari, ya wana, “Hikaw ay nanad hên nabêlêw o nanad natsi gawan ha kasalanan yo. Magmukat kaw, haka kaw mimata, bayo hawangan nay na ni Apo Jesu-Cristo ya kaihipan yo.” 15Kabay kaillag kaw ha pamimiyay yo. Mamiyay kaw hên nanad kanlan nagmuwang no hinoy ikahigla ni Apo Namalyari, alwan nanad kanlan ayn minúwang. 16Paan kaw manayang hên oras. Panay kaw manyag hên kangêran kaban angkabiyay kaw pon, ta mal-at ya karawakan ya andaygên lan tawo amêhên. 17Paan kaw mag-in ayn minúwang. Noa, pakimuwangan yoy kalabayan ni Apo Namalyari. 18Paan kaw maglahing ta habaytoy makahira hên mangêd ya pamimiyay. Noa, ya dapat ay mamaala kamoyu ya Espiritu ni Apo Namalyari. 19No magtsipon kaw ay magkanta kaw hên kanta ya nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari, haka ya kaatag êt ya kanta hên pamagpuri kana, haka ya bayoy kanta ya maka-Diyos. Dapat boon nakêm kaw hên magkantan pamagpuri ha Panginoon. 20Dapat panay yon ipahalamat ya kaganawan ya angkalyari kan Apo Namalyari ya Tatang tamo, gawan ha pakikimiha yo kan Panginoon Jesu-Cristo. 21Palokop kaw ha miha ta miha gawan ha pamanggalang yo kan Apo Jesu-Cristo. 22Hikaw ya babayi ya nipag-ahawa, palokop kaw ha ahawa yo hên nanad ha pamagpalokop yo ha Panginoon. 23Gawan bay ya lalaki ay ampamaala ha ahawa na hên nanad ha pamamaala kantamo ni Apo Jesu-Cristo, ya pinaka-ulo tamon ampaniwala kana, ya pinakalawini na. Hiya êt ya ampamiligtas kantamo. 24No ay-êmên ya pamagpalokop tamo kana, ay êmbayro êt ya hikaw ya babayi ay dapat palokop ha ahawa yo hên boon nakêm. 25Hikaw ya lalaki, dapat lugurên yoy ahawa yo hên nanad ha pamanlugud ni Apo Jesu-Cristo kantamo. Impakit nay pamanlugud na hên indin nay lawini na ha ikakangêd tamo. 26Dinyag nay habayto, ta êmên na kitamon tanggapên ni Apo Namalyari paubat hên nalinisan kitamina ha pamanhumonol ha Habi na, haka ha pagpabawtismo tamo. 27Dinyag nay habayto etaman ta êmên hikitamoy ampaniwala kana ay nakal-an hên umarap kana hên nanad ha mihay dalaga ya angkasalên ya mahampat, mangêd, haka malinis, hên ayn kapintasan ha arapan ni Apo Namalyari. 28Kabay dapat lugurên lan lalaki ya ahawa la hên nanad ha pamanlugud la ha sarili lan lawini. Hilay lalaki ya ampanlugud ha ahawa la ay ampanlugud etaman ha sarili la. 29Ayn anhumêmêk ha sarilin lawini, ta habaytoy ampakanên haka anhayhayên la hên nanad ha andaygên ni Apo Jesu-Cristo kanlan ampaniwala kana, 30gawan bay hikitamo ay pinakalawini na. 31Nakahulat ha Habi ni Apo Namalyari ya êmên di, “Gawan di ay lakwanan nan lalaki ya toa na ta milamo hilay nan miahawa, ta mag-in mimiha hila tana.” 32Habayto ya inungkat ko, ya nakahulat ha Habi ni Apo Namalyari, ay main malalê ya labay habiên ya tungkol ha pakikimiha ni Apo Jesu-Cristo kantamon ampaniwala kana. 33Êmbayro man, main ya êt labay habiên ya tungkol ha mitaahawa. Kabay hikaw ya lalaki ya main ahawa, ay dapat lugurên yoy ahawa yo hên nanad ha pamanlugud yo ha sarili yo. Hikaw ya babayi etaman, ay galangên yoy ahawa yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\