Galacia 2

1Pangayari hên labin-apat ya taon ay nilumakat kina êt ha balayan Jerusalem. Kalamo ko hi Bernabe haka pinakilako ko êt hi Tito. 2Nilumakat kina êt bayro ta impaihip kangko ni Apo Namalyari ya dapat kon maniraw bayro kanlan ampamaala kanlan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon. Kanlan ampamaala bêngat, ay impalinaw ko ya an-itoro ko kamoyun alwan Israelita. Impamwang koy habayto, ta a ko labay ya mag-in ayn alagá, ya pagal ko hên hato angga amêhên. 3Nakiuyon hila etaman ha impamulah ko ta a la impatuli hi Tito ya kalamo ko, Griego ya man ya a pon tinuli. 4Noa, ya nalyari ay main nakilamo bayro hên ungnoy kaparehon Israelita ya waringan ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta labay la kay hên imatonan gawan ayn kitamina ha aypa lan Kautuhan ni apo Moises gawan main kitaminan pamakimiha kan Apo Jesu-Cristo. Labay lan pahonolên la kitamo pon bayro ha Kautuhan hên nanad hên ipoh. 5Noa, pêrad man, ay a kay nakiuyon kanla, ta êmên a mahamutan hên alwan kaptêgan ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ya ampaniwal-an yo. 6Hila man ya ambalayên poon lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha Jerusalem, ay ayn hilan impahan ya dapat kon itoro. Ayn kangko no hino hila ta pare-pareho kitamo ha arapan ni Apo Namalyari. 7Pinaniwal-an la ko ya hiko ay pinili ni Apo Namalyari hên mangitoro hên Mangêd ya Habi kamoyun alwan Israelita. Hi Pedro etaman, ay pinili nan mangitoro kanlan kapareho naên Israelita. 8Gawan bay, no ay-êmên na yan hinawpan ni Apo Namalyari hi Pedro ha pangaapostol na kanlan kapareho naên Israelita, ay êmbayro êt, ay hinawpan na ko etaman ha pangaapostol ko kamoyun alwan Israelita. 9Kabay hi Santiago, hi Pedro, haka hi Juan ya ambalayên poon lan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha Jerusalem, ay nananggap kannaên hên mag-in kalamo la, hên nabalayan la ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari kangko. Napikahundoan naên ni Bernabe ya ihundo ya panoro naên kamoyun alwan Israelita, ta hila etaman ay ihundo lay panoro la kanlan kapareho naên Israelita. 10Pinakihabi lan bêngat kannaên ya a naên paulayan hilay mangairap kanlan patêl ha Panginoon ya angkapi-tsi-tsipon ha Jerusalem. Mahigla ko etaman hên manyag habayto. 11Minghan, hên naniraw hi Pedro bayro kannaên ha balayan Antioquia, ay arap-arapan ko yan hinabyanan gawan main yan dinyag ya alwan mangêd. 12Ta haton minghan in-utoh kannaên ni Santiago ya ungnoy lalaki, ya Israelita, ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. Bayo hila nilumatêng ay ampangan yay na hi Pedro hên kaaêm lan kapareho yon alwan Israelita. Noa, hên nilumatêng hilay habaytoy in-utoh ni Santiago ay nagpakanawa yan nagdayo hên nagpapawa kanlan kaaêm na, gawan bawal kannaên hên Israelita, hên kiaêm kanlan alwan Israelita. Dinyag nay habayto ta malimo ya hên mahabyanan yan Israelita ya an-ipalêkpêk ya dapat patuli hilay ampaniwala kan Panginoon Jesu-Cristo, no labay la hên madyanan hilan biyay ya ayn angga. 13Haka hilay kaatag ya patêl ha Panginoon ya Israelita, ay nanoto kan Pedro, ya waringan a hila kiaêm kanlan alwan Israelita, kabay hi Bernabe ay naamuyot etaman ha pagbabara la. 14Hên nahêlêk ko ya ampidayo hilay na ha kaptêgan hên Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ay hinabi ko kan Pedro ha arapan lan kal-atan, ya wangko, “No hika, ya mihay Israelita, ay a kay nan anhumonol ha ugali naên, ay dapat a mon patolukên hilay alwan Israelita hên humonol.” 15Hinabi kina êt kanlan kal-atan hên taga-Antioquia, ya wangko, “Hikay ya Israelita, ay alwan nanad kamoyun alwan Israelita. 16Êmbayro man, ay muwang naên ya a nan an-iúmang kana ni Apo Namalyari hên an-itad hên ayn kasalanan ya hinoman gawan ha pamanhumonol la ha Kautuhan ni apo Moises. An-itad na kitamo ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan gawan bêngat ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo. Hikay man ya Israelita ay ampaniwala kana, ta êmên na kay itad hên ayn kasalanan gawan ha paniwala naên kana, alwan gawan ha pamanhumonol naên ha Kautuhan. 17“Labay-labay tamon mag-in ayn kasalanan ha hêlêk ni Apo Namalyari, hên gawan bêngat ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo, noa, wanlan kaatag ya kapareho kon Israelita ya kasalanan kano ya habain, ta a tamo anhonolên ya Kautuhan. No êmbayro dayi, ay hi Apo Jesu-Cristo awud ya ubatan kasalanan tamo. Taganán alwan pêtêg ya habayto. 18Ta no muwang tamina ya an-itad na kitamo ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan gawan bêngat ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo, noa, anhabiên tamo ya kailangan tamon honolên ya Kautuhan bayo na kitamo itad hên ayn kasalanan, ay kasalanan ya habayto. 19Ta gawan ha Kautuhan, ya a ko kayan honolên, ay namwangan ko, ya hinatolan akinan matsi hên ipapawa kan Apo Namalyari, kabay an-itad kinay sarili kon natsi ha Kautuhan ta êmên ko madyag ya kalabayan ni Apo Namalyari. 20Nanad akinan natsi hên kalamo ni Apo Jesu-Cristo ha koros, haka hiya tana ya angkabiyay kangko. Kabay, kaban atsi ko pon kanan hata lawini ko di ha luta, ay ampamiyay ako hên gawan ha paniwala ko kana, ya Anak ni Apo Namalyari, ya namihalanggo hên biyay na ha koros gawan ha pamanlugud na kangko. 21A ko andaygên hên ayn alagá ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari. Ta no gawan bêngat dayi ha pamanhumonol ha Kautuhan ya pan-itad na kitamon ayn kasalanan, ay a yay na dayi natsi hi Apo Jesu-Cristo.” Habayto ya hinabi ko kanlan taga-Antioquia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\