Galacia 3

1Hikaw ya taga-probinsyan Galacia, ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay nanad kaw nan ayn minúwang. Awta naamuyot kaw ha alwan pêtêg? Impamulah kinan mangêd kamoyu no pata natsi hi Apo Jesu-Cristo ha koros. 2Pakaihipên yo ya hinumapat ya kamoyu ya Espiritu ni Apo Namalyari gawan ha paniwala yo ha nagilam yoy tungkol kan Apo Jesu-Cristo, alwan gawan ha pamanhumonol yo ha Kautuhan ni apo Moises. 3Nanad a kaw ampangihip. Hên una ay naniwala kaw kan Apo Jesu-Cristo ya mag-in kaw hên mangêd ha hawop nan Espiritu ni Apo Namalyari. Awta labay yoy na êt hên mag-in mangêd ha hêlêk ni Apo Namalyari ha sarili yon dyag? 4Naliwaan yoy na lawêh ya kairapan ya dinanan yoy na. Dapat yon ihipên ya dinanan yo. 5Indin ni Apo Namalyari ya Espiritu na kamoyu haka nanyag yan kapapaêpapah ha pibonakan yo, hên gawan ha paniwala yo ha nagilam yoy tungkol kan Apo Jesu-Cristo. A na dinyag ya habayto, hên gawan ha pamanhumonol yo ha Kautuhan ni apo Moises. 6Daygên tamon alimbawa hi apo Abraham. Habaytsi ya impahulat ni Apo Namalyari ya tungkol kana, “Naniwala hi apo Abraham ha hinabi ni Apo Namalyari, kabay intad ya ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan.” 7Kabay dapat yon maintindihan ya hilay main paniwala kan Apo Jesu-Cristo ay an-itad mantêg kaapo-apoan ni apo Abraham. 8Haton lagi êt, ay nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ya itad na kaw ya alwan Israelita hên ayn kasalanan, gawan ha paniwala. Habain ya labay habiên ni Apo Namalyari hên hinabi na kan apo Abraham ya wana, “Gawan kamo ay ingalwan ko hilay tawo ha balang bansa.” 9Kabay an-ingalwan ni Apo Namalyari hilay main paniwala kan Apo Jesu-Cristo, hên nanad ha pangingalo na kan apo Abraham ya naniwala ha impangako kana. 10Noa, hilay êndat lan mag-in hilan ayn kasalanan ha hêlêk ni Apo Namalyari ha pamanhumonol ha Kautuhan ni apo Moises, ay kalamo lan parusaan na. Ta nakahulat ha Habi ni Apo Namalyari, “Hilay a anhumonol ha balang utoh ya nakahulat ha Kautuhan, ay parusaan hên ayn angga.” 11Muwang tamo ya ayn hinoman ya itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan gawan ha pamanhumonol la ha Kautuhan, ta nakahulat êt ha Habi na ya habaytsi: “Hilay an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, ay hilay mamiyay gawan ha paniwala la kana.” 12Noa, ya pamanhumonol ha Kautuhan ni apo Moises ay marayo ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo ta impahulat na êt ni Apo Namalyari ya habaytsi: “Hilay anhumonol ha Kautuhan, ay dyanan hên biyay ya ayn angga.” 13Noa, gawan ayn makahonol ha balang mihay Kautuhan, ay hikitamo ay kalamo ha inhumpa ni Apo Namalyari hên parusaan. Noa, daya ni Apo Jesu-Cristo, ya pinamayad ha parusa hên kasalanan tamo. Muwang tamo ya nalatngan nay parusa ni Apo Namalyari ta impahulat ya habaytsi ha Kahulatan ni Apo Namalyari: “Nalatngan ya parusa ni Apo Namalyari, hên hilay pinatsi ha koros.” 14Inhalanggo ni Apo Jesu-Cristo ya sarili na, ta êmên, ya kangêran ya impangako ni Apo Namalyari kan apo Abraham, ay mipalako etaman kamoyun alwan Israelita, hên gawan ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. Gawan habayto, ay hikitamoy ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay pare-pareho kitamon makatanggap hên Espiritu ni Apo Namalyari, ya impangako na. 15Patêl ko ha Panginoon, muwang tamina ya no main lowa kantamo ya main kahundoan ya nipagpermaan, ay ayn nanan hinoman ya makapibayo o makapahan hên habayto. Gilamên yo, ta êmên ya di ya an-ipamwang ko kamoyu. 16Hên haton lagi, hên ayn pon Kautuhan, ay nangako hi Apo Namalyari kan apo Abraham haka kanan miha kanlan mag-in kaapo-apoan na, ya ingalwan na hila. Miha wangko, ta ya habi kaapo-apoan, ya impahulat ni Apo Namalyari ay labay habiên mimiha, alwan kal-atan. Habaytoy miha ay hi Apo Jesu-Cristo, ya kaapo-apoan ni apo Abraham. 17Ya labay kon habiên ay êmên di: Ya pangako ni Apo Namalyari kan apo Abraham ha kahundoan la, ya miligtas hila gawan kan Apo Jesu-Cristo, ay a mabayo hên gawan bat ha Kautuhan ni apo Moises, ya indin ni Apo Namalyari hên pagkalabah hên 430 taon. 18Ya ingalo ni Apo Namalyari, ay a na an-idin kantamo hên gawan ha pamanhumonol tamo ha Kautuhan ni apo Moises. Ha kaptêgan, ay indin ni Apo Namalyari ya ingalo na kan Apo Abraham gawan ha pangako na, alwan gawan ha pamanhumonol ha Kautuhan. 19Malyarin main mangotáng: No êmbayro awud, ya main nanan pangako, pata indin êt ya Kautuhan? Indin êt ni Apo Namalyari ya habaytoy Kautuhan ta êmên mamwangan no hino ya kasalanan ha hêlêk na, ta habaytoy Kautuhan ay dapat lan honolên, kaban a ya pon nilumatêng ya kaapo-apoan ni apo Israel, ya hi Apo Jesu-Cristo, ya pinangakoan. Habaytoy Kautuhan, ay impahabi ni Apo Namalyari kanlan anghel na, kan apo Moises. 20Noa, ya pamidin nan pangako, ay a na impadann ha anghel o ha kaatag, ta indiretsa na kan apo Abraham. 21Kayno êndat yo no ampihahalanghang ya Kautuhan ni apo Moises haka ya impangako ni Apo Namalyari. Alwa. Ta no main dayin Kautuhan ya ampam-in biyay ha langit, ay pamanhumonol tamo dayi hên habayto ya pangubatan hên pan-itad na kitamo ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan. 22Noa, nakahulat ha Kahulatan ya impahulat na, ya ayn makaalíh ha kapangyarihan hên kasalanan. Kabay kaapo-apoan man ni apo Abraham o alwa, ay kailangan maubuh kitamon maniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta êmên tamo matanggap ya ingalo ya impangako ni Apo Namalyari. 23Bayo impamwang ya main kaligtasan ha paniwala kan Apo Jesu-Cristo, ay atsi kitamo pon ha aypa hên Kautuhan. 24Gawan ha Kautuhan ay namwangan tamo ya makasalanan kitamo haka namwangan tamo ya kailangan kitamon maniwala kan Apo Jesu-Cristo ta êmên na kitamo itad hên ayn kasalanan ni Apo Namalyari. 25Amêhên ta ampaniwala kitamina kan Apo Jesu-Cristo, ay ayn kitamina ha aypa hên Kautuhan. 26Kabay hikaw ngan, Israelita man o alwa, ay nag-in anak ni Apo Namalyari, gawan ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. 27Gawan hikaw ngan, ya binawtismoan gawan ha pakikimiha yo kan Apo Jesu-Cristo, ay mag-in kaugali na, ya nanad imbaro yo yay na. 28Israelita kaw man o alwa, ipoh kaw man o alwa, lalaki man o babayi ay main kitaminan pakikimiha, hên gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo. 29No main kaw hên pakikimiha kan Apo Jesu-Cristo ay hikaw ay kaapo-apoan ni apo Abraham haka makatanggap kaw etaman hên impangako ni Apo Namalyari kana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\