Galacia 4

1Gilamên yo êt ya êmên di ya an-ipamwang ko kamoyu. No main mihay mabandi ya natsi, ya nag mimihay anak, ay hata anak ay kapareho na êt bêngat hên ipoh kaban nanawa ya pon, agyan kana ya bandi hên toa na, 2gawan dapat nan honolên ya utoh hên ampanayhay kana, hên angga ha miabot ya ha panaon, ya intakda nan toa na, ya hiyay manalan hên impamana kana. 3Êmbayro kitamo êt, hên a kitamo pon naniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta atsi kitamo pon ha aypa hên manan paniwala di ha luta. 4Noa, hên nilumatêng ya panaon ya intakda ni Apo Namalyari, ay in-utoh nay Anak na di ha luta, hên ianak hên mihay babayi, haka kaban anhumlay ya ay hinonol nay Kautuhan ni apo Moises. 5In-utoh ya di ta êmên na kitamo ialíh ha aypa hên habaytoy Kautuhan ta êmên kitamo mag-in anak ni Apo Namalyari. 6Haka gawan hikitamo ay anak nay na ni Apo Namalyari, ay impahapat na kantamo ya Espiritu na, ya impangako ni Apo Jesu-Cristo. Habaytoy Espiritu ay ampam-i kantamo hên karapatan hên baêgên yan, “Tatang ko” hi Apo Namalyari. 7Kabay amêhên hikaw ay maának nay na ni Apo Namalyari. Alwa kaw nan ipoh ha aypa hên manan paniwala di ha luta, noa, hikaw ay anak ni Apo Namalyari, ta andyanan na kaw hên hatoy an-idin na ha maának na. 8Hên a yo êt kilala hi Apo Namalyari, ay nanad kaw hên ipoh ya atsi ha lokop lan a angkahêlêk, ya hilay ayn mantêg hên tungkulan. 9Noa, amêhên ta kilala yoy na hi Apo Namalyari...o mangêd awud habiên, amêhên ta kilala na kaw na...awta labay yo hên palokop a êt kanlan a angkahêlêk, ya ayn tungkulan? Nanad hên labay yoy na êt hên mag-in ipoh. 10Êndat yon mangêd kaw ha hêlêk ni Apo Namalyari no anhonolên yo ya manan ugali ya tungkol ha allo, buwan, panaon, haka taon hên pamagsimba. 11Mampotog ako kamoyu, ta kayno nahayang bêngat ya pamagpagal ko kamoyu. 12Ampakihabi ko kamoyun mangêd ya tuwarên yo ko ya ayn kina ha aypa hên Kautuhan. Kaapo-apoan ako man ni apo Israel, ay nakitad kina kamoyun alwan kaapo-apoan na, ya a na dinyanan ni Apo Namalyari hên Kautuhan. Hên haton atsi ko bahên kamoyu ay ayn kaw hên dinyag ya narawak kangko. 13Muwang yo ya nakatoro ko kamoyu hên Mangêd ya Habi hên haton una, gawan ha hakit ko. 14Nakabyat ko man kamoyu gawan ha hakit ko, ay a yo ko kinahulapoan, haka a yo ko kinadamogan. Noa, tinanggap yo ko hên nanad ha mihay anghel ni Apo Namalyari o hi Apo Jesu-Cristo mismo. 15Hadyay kahiglaan yon nanawop kangko hên hato. Muwang ko ya hên hato no malyarin bêngat, ay agyan mata yo ay idin yo kangko. Awta alwa kaw nan mahigla kangko amêhên? 16Amêhên ay an-itad yo kinan kapatsi yo, hên gawan ha inhabi koy kaptêgan kamoyu. 17Hilay ampanoro hên kaatag ya toro, ay labay-labay la kaw hên amuyotên ha alwan pêtêg, noa, alwan mangêd ya labay la kamoyu. Labay lan bêngat hên mipakarayo ya nakêm yo kangko ta êmên kaw milamo kanla. 18Alwan narawak hên makihawpan no ha ikakangêd ya habayto, haka panay, alwan bêngat no atsi ko bahên. 19Anlugurên kon maának, nanad akon mihay babayi ya ampanganak ya ampananam hên hadyay ilab angga ha mag-in nanad ugali ni Apo Jesu-Cristo ya ugali yo. 20No atsi ko dayi bahên amêhên, ay matanam yoy yagah nakêm ko kamoyu. 21Hatsi ya mihay kotang ko kamoyun labay paaypa ha Kautuhan ni apo Moises. Angkaintindihan yoy labay habiên hên habaytoy Kautuhan? 22Nakahulat ha Hulat ni Apo Namalyari, ya hi apo Abraham, ay main loway anak ya lalaki. Ya miha ay anak ni Agar, ya ipoh, haka ya miha ay ha mantêg nan ahawa. 23Ya anak na kan Agar, ya ipoh, ay in-anak gawan ha naihipan lan bêngat lan apo Abraham haka hi Sara. Noa, ya anak na kan Sara, ya mantêg nan ahawa, ay na-ianak gawan ha pangako ni Apo Namalyari. 24Hatoy loway indo ay kaalimbawaan hên loway kahundoan. Ya mihay kahundoan ay ubat ha Tawgtug hên Sinai ha Arabia, ta bayro indin ni Apo Namalyari ya Kautuhan kan apo Moises. Habayto ya kahundoan ay nanad kan Agar, ya ipoh haka ha anak na ya nag-in ipoh. 25Hi Agar ay kaalimbawaan hên Tawgtug hên Sinai ha Arabia haka ya balayan Jerusalem, gawan habayto ay ampaidyanan hên kapareho kon Israelita ya nanad ipoh, gawan anhumonol hila ha Kautuhan ni apo Moises. 26Noa, hi Sara ya alwan ipoh, ay nanad ha ikalwan kahundoan, ta kaalimbawaan nay bayon balayan Jerusalem, bayro ha langit, haka hiyay nanad indo tamo, ya alwan ipoh ha Kautuhan. 27Ta nakahulat ha Kahulatan ni Apo Namalyari ya êmên di, “Humigla ka ya babayi ya a nagkaanak. Iangaw moy kahiglaan mo, ya hika ya a nakadanas hên ilab panganak, ta mal-at pon ya anak hên babayi ya dinamog, kanan babayi ya nag-ahawa.” 28Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, hi Isaac ay nag-in anak ni Sara, hên gawan ha pangako ni Apo Namalyari kan apo Abraham. Hikitamoy nag-in anak ni Apo Namalyari, hên gawan ha pangako na kan apo Abraham etaman. 29Hi Isaac, ya anak ni Sara ay in-anak gawan ha kapangyarihan hên Espiritu ni Apo Namalyari. Hi Ismael, ya anak ni Agar, ay in-anak hên gawan ha naihipan lan bêngat lan apo Abraham haka hi Sara. Pinairapan ni Ismael hi Isaac. Êmên êt bayro ya angkalyari amêhên. 30Noa, nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari ya êmên di, “Ipaplag mo ya babayi, ya ipoh, haka ya anak na, ta ya anak na, ay a malyarin makiatag ha bandi ya ipamana na ha anak na ha mantêg nan ahawa.” 31Kabay patêl ko ha Panginoon, hikitamo ay alwan nanad anak hên mihay ipoh, ta hikitamo ay anak nay na ni apo Abraham ha mantêg nan ahawa ya hi Sara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\