Galacia 6

1Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, no main kamoyu ya nakadyag hên kasalanan, ay hikaw ya ampaakay ha Espiritu ni Apo Namalyari, ay aralan yo ya hên maaypa ya nakêm ta êmên ya miúmang kan Apo Namalyari. Haka kaillag kaw, ta kayno hikaw êt ya matukso. 2Dapat mihahawop kaw ta ha pamihahawop yo ay mahonol yoy utoh ni Apo Jesu-Cristo. 3No main kamoyu ya êndat na ya hiyay mangêd ha kaatag, ay anlokoên nay sarili na. 4Dapat pakaihipên hên balang miha ya sarili nan dyag, ta no mangêd, ay malyari yan humigla. Paan iparis ya dyag na, ha dyag lan kaatag, 5ta ya balang miha ay main yan sarilin dyag ya dapat nan daygên. 6Ha hinon angkakwa nan antoroan, ay dapat atagan nay ampaypamwang kana hên Habi ni Apo Namalyari. 7Paan yon lokoên ya sarili yo. Hi Apo Namalyari ay a maloko hên hinoman. No hinoy intanêm tamo ay habayto êt ya popolên tamo. 8Hilay mapanyag hên karawakan kalabayan hên lawini la, ay makakwa hên kaparusaan ya ayn anggaan ha impiyerno. Noa, hilay ampanyag hên kalabayan hên Espiritu ni Apo Namalyari ay makakwa hên biyay ya ayn anggaan ya an-idin nan Espiritu ni Apo Namalyari. 9Paan kitamon humawa ha pamanyag hên kangêran, ta lano ha lumatêng ya allo, ay main kitamon matanggap no a kitamo anhumawa. 10Kabay kaban angkabiyay kitamo pon ay manyag kitaminan kangêran ha balang miha, lalon-laloy na kanlan patêl tamo ha Panginoon. 11Hatsi ya angkahêlêk yo ya mangahlay ya letra ay hiko ya nanulat hên hatsi ha mantêg kon gamêt. 12Hilay kapareho kon mánoro ya Israelita ya ampanapol hên pamandayêw kanlan kapareho naên Israelita, ay ampamatoluk kamoyu hên patuli kaw. Andaygên lay habayto ta êmên a hila pairapan, hên nanad kanlan kaatag ya ampaniwala ya hukad ana ya pangamatsi ni Apo Jesu-Cristo ha koros, haka ahina kailangan patuli. 13Tinuli hila man, ay a hila anhumonol ha kaatag ya Kautuhan. Noa, labay lan patuli kaw, ta êmên hila main maipagmahlay ha kapareho naên ya Israelita, ya hikaw ay napahonol lan magpatuli. 14Noa, hiko ay ayn akon kaatag ya an-ipagmahlay, no alwan ya pangamatsi ni Panginoon Jesu-Cristo ha koros. Gawan ha pangamatsi na, ay ayn nanan alagá kangko ya maalagá kanlan a ampagpalokop kan Apo Namalyari. Haka ha hêlêk la kangko ay ayn akon alagá. 15Kantamon main pakikimiha kana, ay alwan maalagá no tinuli kitamo o ahê. Ya maalagá ay binayo ya ugali tamo. 16Hikaw ya anhumonol ha toro ko, ay mag-in dayin mapatêkbêk ya ihip yo ta hikaw ay mantêg hên anak ni Apo Namalyari. Dayi ingalwan na kaw ngan. 17Ampakihabi ko ya paubat amêhên, ay a kinan papotogên ya miha man kamoyu, ta hukad ana kangko ya hikoy nangapipiyatan gawan ha pamanhumonol ko kan Apo Jesu-Cristo. 18Hikaw ya patêl ko, dayi ingalwan kaw ngan ni Panginoon tamon Jesu-Cristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\